Rozhovor s předsedou zdravotně sociální komise Ivo Mehlem

O plánech na zdravotní a sociální péči pro toto volební období, o situaci bývalé polikliniky Pod Marjánkou...

Jaké jsou dlouhodobé plány na zdravotní a sociální péči pro toto volební období?
Současná struktura a hustota sítě zdravotních zařízení na Praze 6 je hodnocena převážně jako přiměřená, dostupnost lékařské péče je dobrá. Část ambulantních zařízení se nachází v již zprivatizovaných poliklinikách, kde byla stanovena věcná břemena. Ta také do značné míry určují strukturu zdravotnictví této městské části. Platnost většiny těchto věcných břemen končí v roce 2005, resp. 2006. V plánu komise je tedy ještě letos jednat s provozovateli těchto poliklinik a konzultovat s nimi další záměry. Dále budou hledány cesty ke zvýšení počtu lůžek následné péče. V sociální oblasti Praha 6 mimo jiné zajišťuje poskytování pečovatelských služeb v domácnostech seniorů a zdravotně postižených občanů a v domech s pečovatelskou službou, dále například podporuje neziskové organizace formou grantů. Smluvně se podařilo zajistit navýšení počtu sociálně ošetřovatelských lůžek v Domově sv. Karla Boromejského. V poslední fázi přípravy je také záměr zajištění elektronického bezpečnostního dohledu pro seniory, který bude předložen zastupitelstvu v listopadu.

S otevřením nonstop lékárny na Vítězném náměstí přestala nonstop fungovat lékárna Pod Marjánkou. Proč?
Se současným nájemcem této lékárny byla uzavřena smlouva na konci roku 2000. Tehdy nebylo vyřešeno poskytování lékárenské pohotovostní služby pro obyvatele Prahy 6 a v budově byla umístěna centrální LSPP. Nájemce se zavázal k poskytování nepřetržité služby. Od počátku roku 2003 byla LSPP pro dospělé přemístěna na Vítězné nám. a následně zde otevřena i lékárna s nepřetržitou službou. Nájemce lékárny Pod Marjánkou požádal v této souvislosti naši komisi o souhlas se změnou pracovní doby. S provozovatelem LSPP pro děti a dorost, která v poliklinice nadále sídlí, uzavřel dohodu o zabezpečení výdeje léčiv během pohotovostních služeb. Komise souhlasila se změnou provozní doby do 31. 12. 03 za předpokladu, že tato dohoda bude uplatňována bez problémů. Pokud do této doby nebude realizován převod objektu polikliniky na obce, komise o změně provozní doby opět rozhodne.

Jak vypadá situace s bývalou poliklinikou Pod Marjánkou?
Zastupitelstvo v červnu schválilo podání žádosti o svěření do správy Prahy 6, zastupitelstvo HMP tento převod schválilo poslední týden v říjnu. Nyní se očekává rozhodnutí vyšších orgánů. Předpokládá se bezúplatný převod v 1. polovině roku 2004. Poté se rozhodne o způsobu provozu. Patrně budou oslovena úspěšná nestátní zdravotnická zařízení, která by polikliniku mohla provozovat formou nájemní nebo mandátní smlouvy. Naším zájmem je poskytovat zde občanům zdravotní péči v nejširším spektru.