Z úřední desky

Všem osamělým seniorům a zdravotně postiženým občanům městské části Praha 6!

Rada městské části Praha 6 do svého Programovém prohlášení pro období 2002–2006 zahrnula záměr připravit a zavést systém elektronického bezpečnostního dohledu (neboli systém tísňového volání) pro seniory a zdravotně postižené občany, který sníží riziko, že v případě samostatného bydlení zůstane senior při náhlých zdravotních potížích či zraněních bez pomoci. Systém je určen těm, kteří se pro omezenou pohyblivost či osamělost necítí být zcela soběstačnými či bezpečnými a přesto touží žít ve svých domovech. Cílem této péče je poskytnutí odborné pomoci nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, snížit zdravotní a sociální rizika osaměle žijících starých a zdravotně postižených lidí a umožnit jim žít v jejich vlastním prostředí.
Městská část Praha 6 se rozhodla zajistit pro své občany tuto službu na smluvním základě prostřednictvím občanského sdružení „Život 90“, kterému poskytne finanční příspěvek na nákup zařízení instalovaných v bytech klientů. Tato organizace již poskytuje služby tísňového volání 49 klientům v m. č. Praha 6 a na základě smluv s městskými částmi Praha 2, 7, 10, 11 a 13 i dalším klientům v těchto městských částech (ke konci r. 2002 bylo připojeno na systém tísňového volání 453 klientů).
Byt klienta, který má být připojen na systém tísňového volání, musí být vybaven pevnou telefonní linkou. V návaznosti na tuto telefonní linku je pak byt vybaven zařízením tísňového volání, které zahrnuje řídicí jednotku, tísňové tlačítko, přijímač dálkového ovládání, ovládací skříňku a prostorové čidlo. Prostřednictvím telefonní linky je zajištěno automatické spojení s centrálním dispečinkem tísňové péče, kde je nepřetržitá služba.
Tísňové tlačítko nosí klient neustále zavěšené na krku. Jakmile v jakékoli části bytu potřebuje pomoc, stiskne tlačítko a ke spojení s dispečinkem dojde automaticky. Přes telefonní přístroj s hlasitou komunikací dojde k následnému hovorovému propojení klienta s operátorem dispečinku. Klient se tak okamžitě dovolá pomoci a může se domluvit na její formě (zajištění návštěvy sousedů, blízkých osob, pracovníků tísňové péče, lékařské služby, záchranné služby, policie ČR, městské policie, hasičů nebo se třeba spokojí s poskytnutím potřebné rady pracovníkem dispečinku).
Prostorové čidlo v bytě reaguje na pohyb. Pokud v nastaveném intervalu (1 až 15 hodin) čidlo pohyb nezachytí, dochází k automatickému hovorovému propojení. Neozve-li se klient dispečinku, zajišťuje dispečink návštěvu v bytě klienta, aby se zjistily důvody a zabezpečila případná pomoc. Opouští-li klient svůj byt na delší dobu, než je nastavený časový interval, vypne otočením klíče v ovládací skříňce funkci časového dohledu, čímž se systém uvede do stavu hlídání bytu. V případě vniknutí cizí osoby do bytu je tato skutečnost signalizována dispečinku, který informuje policii.
Kromě toho je klientovi dále poskytována preventivní průběžná péče, kdy je operátorkami dispečinku (zdravotními sestrami) kontaktován minimálně jednou za 48 hodin. Při těchto pravidelných pohovorech jsou klientům poskytovány i rady v jejich zdravotních i sociálních problémech, zprostředkovávány kontakty s příbuznými, přáteli či sousedy, předávají se požadavky pečovatelské službě apod.
Vybavení bytu klienta zařízením systému tísňového volání (13 500 Kč) hradí prostřednictvím finančního příspěvku městská část Praha 6. Měsíční poplatek za tísňovou péči ve výši 100 Kč si každý klient hradí sám (úhrada klienta je proto tak nízká, protože provoz dispečinku a poskytování služeb tísňového volání jsou dotovány ministerstvem práce a sociálních věcí a Magistrátem hl. m. Prahy). O poskytování služeb tísňového volání uzavře každý klient smlouvu s občanským sdružením „Život 90“. Během roku 2004 bude možné připojit asi 37 žadatelů, další budou připojováni v následujících letech.
Formuláře žádostí jsou k dispozici ve všech informačních kancelářích městské části Praha 6. Žádosti budou posouzeny Zdravotně sociální komisí rady m. č. Praha 6, která sestaví pořadník žadatelů podle potřebnosti zohledňující věk a zdravotní stav.
V případě zájmu o tuto službu zašlete žádost o poskytování této služby na Odbor sociálních věcí k rukám vedoucí Odboru sociálních věcí paní Marie Novotné, Úřad městské části Praha 6, Čs. Armády 23, 160 52 Praha 6 (případné informace na tel. č. 220 189 612 nebo 220 189 601).