Základní pravidla a odpovědi na některé dotazy kolem prodeje bytů

Zde Vám nabízíme odpovědi na nejčastější otázky týkající se privatizace bytů MČ Praha 6.

Kdo si může koupit obecní byt?
K prodeji budou nabídnuty byty v domech, o kterých rozhodlo zastupitelstvo 7. 11. 2003.
Byt si může koupit pouze jeho nájemce, který splňuje tyto podmínky:
1. má řádnou nájemní smlouvu
2. nedluží nájemné a jiné platby městské části
3. je občanem ČR nebo má povolen v ČR trvalý pobyt
4. byt nezískal jako žadatel o byt ze sociálních důvodů
5. není s ním veden soudní spor o přechodu nájmu
Manželé si kupují byt zásadně do tzv. společného jmění manželů bez ohledu na to, na koho je napsána nájemní smlouva nebo jiný doklad o přidělení bytu vyjma omezení společného jmění notářským zápisem.

Jaká bude cena bytu?
Všechny byty byly již oceněny a ceny jsou schváleny zastupitelstvem, rovněž tak poskytnutí slev z této ceny. Slevy budou uplatněny pouze při akceptování 1. nabídky ze strany úřadu, a to ve výši 20 % na jednu bytovou jednotku a dalších 5 % v případě, že budou oprávněným nájemcům prodány všechny nabízené byty v celém domě. Sleva 5% bude vyplacena všem kupujícím po zápisu všech vlastnických práv do katastru nemovitostí. Na rozhodnutí, zda nabídku přijme či nikoliv, má oprávněný nájemník 6 měsíců ode dne odeslání. Cena beze slev bude platná pro 2. nabídku, kterou nájemník obdrží po jednom roce, pokud nevyužije první nabídku. Jedná se o ceny nejvýše přípustné, nebudou se tudíž zvyšovat, a to ani o inflaci po celou dobu prodejů. Schválená cena je konečná a její součástí je i cena příslušného podílu pozemku.

Jak postupovat při zájmu o koupi bytu, v němž bydlím?
Nejprve je nutné vyplnit formulář předběžné žádosti, který oprávněný nájemník obdrží. Tato žádost není závazná a nájemník od ní může kdykoliv z jakýchkoliv důvodů odstoupit. Pak nájemník obdrží od městské části nebo organizace tím pověřené úplnou nabídku, tzn. Návrh kupní smlouvy s přiloženými instrukcemi. V nich bude uvedeno, komu a jak má nájemník oznámit, že nabídku přijímá, jak má uvést osobní údaje k doplnění smlouvy a kde je možné kupní smlouvu podepsat.
Dokdy se musím rozhodnout?
Rozhodujícím datem pro započetí lhůty je převzetí nabídky ve formě návrhu kupní smlouvy, která bude nájemníkům doručena proti vlastnímu podpisu (nikoliv informačního letáku, který bude rozesílán předem). Od převzetí návrhu kupní smlouvy poběží půlroční lhůta, kdy je nutné projevit písemný zájem (podepsat návrh kupní smlouvy), pokud tuto první nabídku nájemník akceptuje. Pokud se tak nestane, nebude po dobu dalších 12 měsíců s bytem nijak nakládáno. Poté nájemník obdrží 2. nabídku v již plné výši ceny, tedy bez uvedených slev, a začne běžet další půlroční lhůta pro rozhodnutí.

Dokdy a jak musím za byt zaplatit?
Byt musí nájemník (zájemce) zaplatit nejpozději do čtyř měsíců (120 dní) po obdržení výzvy k zaplacení. Tato výzva mu bude zaslána po podpisu kupní smlouvy starostou městské části a po schválení uzavřené kupní smlouvy Magistrátem hl. m. Prahy. Teprve po zaplacení celé kupní ceny bude kupní smlouva zaslána k zapsání do katastru nemovitostí.

Co když nemám na koupi bytu peníze, ale koupit ho chci?
Nabídka na koupi bytu od městské části Praha 6 bude provázena nabídkami některých finančních institucí na poskytnutí hypotečního úvěru. S těmito institucemi předjednala městská část možnost, že tyto úvěry budou moci být poskytovány třeba i starším a sociálně slabším osobám, a to až do výše 100 % ceny bytu a na dobu 1–30 let. Podrobné podmínky úvěru budou zájemcům sděleny na informačním středisku Nad Alejí 2, Praha 6.

Co se stane, když byt nekoupím?
Nájemník i nadále zůstane nájemníkem s platnou nájemní smlouvou a se všemi právy i povinnostmi, které mu z nájemního vztahu vyplývají.
Co znamená koupě bytu?
Byt se kupuje přímo do vlastnictví. Toto vlastnictví je zapsáno v katastru nemovitostí a s bytem lze poté libovolně nakládat. Vlastnictví bytu také znamená, že jeho vlastník má ve vlastnictví byt jako vymezenou část domu, k tomu patří příslušný ideální podíl na společných částech domu (zdi, základy, střecha apod.), stejný ideální podíl na společných prostorách v domě (chodby, schodiště, prádelny, výtah apod.) a na zastavěném a funkčně souvisejícím pozemku.
Co bude s nebytovými prostory?
Nebytové prostory v domech jsou většinou pronajaty na základě samostatných smluv. Nejedná se tedy o prostory využívané nájemníky bytů. O prodeji nebytových prostor zastupitelstvo na svém zasedání nejednalo, ale k prodeji některých nebytových prostor, zvláště garáží a skladů osobních věcí, se vrátí v průběhu roku 2004.

Kde získám potřebné informace a s kým o prodeji bytů jednat?
Městská část Praha 6 změní od 1. ledna 2004 charakter své dosavadní příspěvkové organizace SNEO Praha 6 na akciovou společnost, kterou bude i nadále zcela vlastnit a řídit. Této společnosti je již uloženo zajistit zejména všechny technické a administrativní záležitosti spojené s prodejem bytů. Proto také nabídky na odkup bytů nájemníci obdrží jménem městské části od této organizace, a ta také zařídí vše ostatní potřebné k uzavření kupních smluv. Tam se také nájemník dozví množství dalších informací včetně konkrétních cen jednotlivých bytů.
Od 19. 11. zde zahájilo činnost informační středisko. Adresa: Praha 6-Petřiny, Nad Alejí 2, tel.: 235 094 071. Pracovníci střediska jsou k dispozici po–čtv 9–19 hod., v pátek pouze telefonicky 9–14 hod. Zároveň je možné své dotazy posílat e-mailem na adresu: byty@sneo.cz.
Kromě proškolených pracovníků bude každý den přítomen a připraven odpovídat také odborník na hypoteční úvěry a každou středu od 16–19 odborník ze znaleckého ústavu na ceny bytů.
Od 18. 11. je na internetových stránkách úřadu – www.praha6.cz – publikován celý seznam bytů určených k prodeji i s cenami, a pro informace o privatizaci a cenách si budou moci občané zavolat také na bezplatnou infolinku 800 800 001
Další informace najdou nájemníci rovněž ve svých poštovních schránkách, kam je bude distribuovat Městská část Praha 6.
Běžné informace a ceny jednotlivých bytů sdělí také informační kanceláře městské části Praha 6:

Čs. armády 23
Tel.: 220 189 185, 310, 562
Fax: 224 314 277

Bělohorská 110
Tel.: 233 352 610

Delta, Vlastina 888/14
Tel.: 233 312 225, 728

Jak bude prodej bytů probíhat?
Městská část Praha 6 zajistí zpracování tzv. prohlášení vlastníka podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se po zapsání tohoto prohlášení do katastru nemovitostí obrazně řečeno dům rozdělí na jednotlivé jednotky (byty i nebytové prostory). Protože tyto byty mají již schválenou svoji cenu, budou po zpracování prohlášení vlastníka připraveny nabídky, které budou mít podobu návrhu kupní smlouvy. Tuto nabídku obdrží všichni ti, kteří splňují podmínky pro odkoupení bytu.
Vzhledem k množství bytů, nabídnutých k prodeji – celkem 5000 – bude příprava těchto nabídek značně administrativně i časově náročná. V zájmu spravedlivosti proto zastupitelstvo schválilo konkrétní postup: nejprve budou zpracovány nabídky na prodej bytů v domech, jejichž nájemníci o odkoupení požádali již dávno, a to v pořadí podle stáří těchto žádostí.
Dále budou připravovány nabídky na prodej bytů v těch domech, jejichž nájemníci co nejdříve projeví předběžný zájem o odkoupení bytu vyplněním a vrácením zaslaného formuláře. Jelikož nabídky budou zasílány vždy do celého domu naráz, bude bráno v úvahu datum, kdy kladně odpoví většina nájemníků v domě.
Teprve pak budou postupně zasílány nabídky do ostatních domů.