S předsedkyní komise péče o životní prostředí a místostarostkou Jaroslavou Trnkovou

O připravované koncepci péče o životní prostředí, o grantových tématech chystaných pro letošní rok...

Komise životního prostředí mimo jiné připravuje koncepci péče o životní prostředí. Vrozpočtu pro rok 2004 je v kapitole životního prostředí značný nárůst. Znamená to nějakou změnu vsystému péče?

Rada městské části předpokládá větší investice do oblasti životního prostředí s ohledem na to, že hodlá učinit několik kroků. Vprvé řadě zlepšit stav povrchů chodníků, a to bez ohledu na umístění ulic na území městské části. Proto se také v současné době zpracovává studie, jejímž výsledkem by měl být návrh konečného stavu povrchů komunikací na naší městské části, a to prozatím bez časového harmonogramu realizace. Materiál bude sloužit i jako podklad pro naši případnou spoluúčast při zásazích do úprav chodníků tam, kde jiní správci poduličních zařízení (kabely, vodovody, plynovody a pod.) budou vstupovat do komunikací se svými investicemi nebo rekonstrukcemi. Nadále hodláme zvyšovat počet košů pro psí exkrementy, rozšiřovat péči o zeleň i v souvislosti s připravovaným převzetím doprovodné komunikační zeleně do vlastní péče a věnovat větší finanční obnos do úklidu veřejných komunikací.

Jaká grantová témata se chystají pro letošní rok?

Pokud se týká grantů, komise životního prostředí zatím doporučila radě k udělení čtyři granty, a to v oblasti ochrany a mapování ptactva v Divoké Šárce, ekologické výchovy dětí, úklidu veřejné zeleně v Divoké Šárce u příležitosti Dne Země a příspěvek na provoz útulku pro odchycené kočky.
Druhé kolo ekologických grantů bude vyhlášeno v dubnu a bude zveřejněno na úřední desce. Uvítali bychom školní iniciativy, případně nabídky péče o zeleň, parky a vzdělávací či přírodopisné aktivity.

Občany velmi často trápí chodníky „ozdobené“ psími výkaly. Víte, zda se podstatně zlepšilo vtéto oblasti nejen udržení čistoty, ale například i chování majitelů psů? Budou koše na výkaly ještě přibývat?

O koších jsem mluvila již výše. Ruku v ruce s technickým vybavením (koše) však musí jít právě i ochota a zodpovědnost občanů vlastnících psy. Aby si uvědomovali, že čistota na chodnících je silně závislá na jejich chování. Úklid psích exkrementů je totiž prozatím nezbytný na chodnících i na zeleni a představuje pro rozpočet městské části nemalé položky, které by mohly být jinak věnovány jiné kapitole životního prostředí.