Variantní řešení rychlodráhy radní odmítají

Dokumentace nazvaná „Rychlodráha Praha – letiště Praha Ruzyně – Kladno, I. etapa – variantní řešení trasy v úseku km 5,0–8,5“ nenaplňuje požadavek městské části. Ten byl vyjádřený ve stanovisku k dokumentaci E. I. A. Tuto skutečnost konstatovali radní Prahy 6 na jednom z posledních loňských zasedání. Současně potvrdili předešlé stanovisko, které preferuje obsluhu území včetně letiště metrem a jeho prodloužením až na mezinárodní letiště Praha Ruzyně.


K předložené dokumentaci týkající se rychlodráhy, kterou zpracoval Metroprojekt Praha, a. s., v říjnu 2003, konstatovali radní následující:

1) předloženou variantní studií nebyl naplněn požadavek Prahy 6 vyžadující porovnání hromadných dopravních prostředků v území z hlediska dopravní obsluhy a tudíž možnou kooperaci s prodloužením metra trasy A.

2) budování rychlodráhy na území Prahy 6 není prioritou pro městskou část, prioritou obsluhy Prahy 6 je prodloužení metra trasy A z Vítězného náměstí západním směrem a obsluha jednotlivých sídlištních celků v tomto území.

3) Praha 6 opětovně požaduje zpracování koordinační studie všech základních prostředků hromadné městské obsluhy (zejména tedy rychlodráhy a metra), která by formulovala zásadní koordinační podmínky pro dobudovávání těchto jednotlivých systémů a podmínek koordinace přestupních uzlů, časových a koordinačních vazeb a nezbytných podmiňujících investic.

4) pro řešení trasy rychlodráhy v posuzovaném úseku km 5,0–8,5 akceptuje městská část pouze raženou variantu za následujících podmínek: zásadními opatřeními bude zajištěna stabilita nadloží a eliminovány možné poklesy, a tím i poruchy v zástavbě Ořechovky. Obdobným způsobem bude řešen i nepochopitelně opomenutý železniční nadjezd nad komunikací Gymnazijní – Pevnostní, a tím eliminovány vlivy stavby na prostor školy v Gymnazijní a vilové zástavby v okolí Slunné ulice. Budou prověřeny podmínky křížení rychlodráhy s prodloužením vybrané varianty metra trasy A a založeny nezbytné podmiňující investice a koordinační vazby nutné ke koordinaci realizace i provozu obou těchto prostředků. Bude připravena dokumentace provádění stavby, která s maximálním ohledem na okolní zástavbu vyřeší provádění tunelu hloubených částí v území Ořechovky. Posuzovaná dokumentace reagovala na stanovisko Ministerstva životního prostředí ČR, kterým byla dokumentace E. I. A. vrácena investorovi k doplnění. Tato dokumentace měla za cíl ověřit možnosti tunelového vedení trasy v konfliktním úseku od křížení železniční tratě s ulicí Gymnazijní – Pevnostní po nádraží Veleslavín.