Granty v oblasti zdravotnictví a sociální péče a služeb pro

Radní Prahy 6 schválili grantová témata v oblasti zdravotnictví a sociální péče a služeb pro r. 2005 a zároveň pravidla pro jejich udělení. „Zabezpečování sociální péče a služeb početně menším skupinám občanů se specifickými potřebami podporuje městská část formou udělování grantů už od roku 1997,“ vysvětlila rozhodnutí rady místostarostka Marie Kousalíková a dodala: „V letošním roce jsme například tímto způsobem podpořili činnost občanských sdružení, církevních a charitativních institucí částkou 1,5 milionu korun.“

O granty se mohou ucházet nestátní neziskové právnické osoby, vzniklé v souladu s právním řádem ČR, které působí v oblasti sociální péče a služeb na území MČ Praha 6. Žádost o udělení grantu musí být podána na jednotném formuláři, který je k dispozici v informační kanceláři v budově ÚMČ, v informačních kancelářích Bělohorská 110 a Vlastina 34 (klub Delta) a na www.praha6.cz. Nedílnou součástí žádosti je podrobný popis a položkový rozpočet projektu, dále údaje o dosavadní činnosti žadatele. Žádost musí být doručena nejpozději do 30. 11. 2004 do 16 hod. do podatelny ÚMČ Praha 6, Čs. armády 23, Praha 6, s vyznačením určení Odboru sociálních věcí. Schválená grantová témata:

 1. Poskytování osobní asistence zdravotně postiženým občanům v mimo-ústavní péči
  Poskytování asistenčních služeb zdravotně postiženým dětem a mládeži během školní docházky a při volnočasových aktivitách, poskytování osobní asistence dospělým těžce zdravotně postiženým občanům v jejich domácnostech, doprovody apod.

 2. Poskytování sociální péče a služeb seniorům, občanům v krizových situacích a občanům nepřizpůsobivým
  Jídelny, šatny, prádelny a ostatní střediska pro seniory. Péče o bezdomovce, občany propuštěné z výkonu trestu apod.

 3. Poskytování ústavní sociální péče tělesně, smyslově a mentálně postiženým občanům
  Poskytování ústavní sociální péče v nestátních zařízeních.

 4. Činnosti podporující rozvoj schopností a integraci seniorů a osob s psychickým, smyslovým, mentálním či tělesným postižením
  Programy chráněného bydlení, chráněných pracovišť, rehabilitačních tělocvičen, rekreačních akcí pro zdravotně postižené, provozování stacionářů, středisek rané péče výúkové a zácvikové programy pro zdravotně postižené, apod.

 5. Poskytování hospicové zdravotnické a sociální péče
  Poskytování paliativní a respitní péče v nestátních zařízeních.