Cena hlavního města Prahy byla udělena občanovi z Prahy 6

Primátor hlavního města Prahy Pavel Bém předal stříbrnou medaili hlavního města Prahy Ing. Liboru Zárubovi-Pfeffermannovi jako „zvláštní projev úcty a ocenění celoživotních zásluh ve vědě a výzkumu v oblasti vodohospodářství a osobního přínosu k rozvoji a mezinárodnímu věhlasu hlavního města Prahy“.

Setkání, které se odehrálo v mimořádně přátelské atmosféře, byla přítomna téměř celá rozvětvená rodina vyznamenaného a jeho paní Ludmila. Primátora doprovodil RNDr. Lubomír Habrnál, uvolněný předseda výboru infrastruktury.

Osobnost Ing. Záruby-Pfeffermanna je úzce spjata se stavbou a technickým řešením významných vodních inženýrských staveb. Ve funkci hlavního inženýra a vedoucího střediska hydrotechniky a hydroenergetiky Stavoprojektu podstatně ovlivnil koncepci řady významných staveb, např. vodní elektrárny Slapy, vodního díla Orlík, průplavního spojení Dunaj – Odra – Labe. Jeho „pražské“ projekty jsou v řadě případů unikátními, ve světě známými inženýrskými díly, jež mají význam také z ekologického hlediska, např. návrh elektrárny v jezovém pilíři v Modřanech či projekt hydroelektrárny na Štvanici.

Ing. Libor Záruba-Pfeffermann je předním pražským odborníkem světového jména. Jeho projekty nalezly uplatnění a vysoké ohodnocení nejen v Praze a České republice, ale i v zahraničí, např. v SRN, Norsku, Číně, Koreji, Litvě atd. Ing. Záruba-Pfeffermann má na svém kontě řadu originálních řešení i patentů (dvojité reversibilní čerpadlo pro plnění plavební komory, klapkový jez, zařízení pro odběr teplé vody z údolních nádrží, přímoproudé turbíny).

„Ocenění, kterého se mi dostává, si velmi vážím“, říká Ing. Libor Záruba-Pfeffermann a dodává: „doufám, že jako projektant vodních děl na Vltavě včetně děl na území hlavního města a též jako pražský občan, který projektoval v zahraničí, jsem přispěl k dobrému jménu našeho města. Nejvíce si však vážím, že jsem vyznamenán ve svobodném městě.“

Ing. Libor Záruba-Pfeffermann pozvedl naši „přehradářskou“ praxi na světovou úroveň. V projekční výkonné aktivitě vychoval celou řadu příslušníků další generace vodohospodářských inženýrů – projektantů, kteří se úspěšně prosadili na domácí odborné scéně i v cizině. Svým životem a dílem přispíval k rozvoji oboru a prezentaci hlavního města Prahy, ke zdokonalení technické infrastruktury města, v němž působil.