Centrum volného času M. Montessori má za sebou deset let

Dům v Gymnazijní ulici s názvem Centrum volného času M. Montessori je v první řadě střediskem odborné praxe studentů střední pedagogické školy a vyšší odborné školy pedagogické a sociální.

Obě tyto školy profesně připravují budoucí pedagogy. Střední škola učitelky MŠ a pracovníky domů dětí a mládeže, školních družin a dalších zařízení pro volný čas dětí a mládeže, vyšší odborná škola budoucí sociální pedagogy – tedy lidi, kteří budou pracovat s dětmi, mládeží nebo dospělými, kteří již mají nějaký sociální problém nebo jsou v situaci, kdy by u nich mohl vzniknout (experimenty s drogami, záškoláctví, projevy rasismu, šikana atd.).

V rámci své praxe v centru studenti vytvářejí (pod vedením vyučujících školy) většinu zájmových aktivit pro děti předškolního a školního věku. Učí se tak navazovat s dětmi kontakty, reagovat na jejich potřeby, naslouchat jejich přáním, rozvíjet zájmy a nadání, posilovat sebedůvěru. Pro děti, které do centra chodí, je student jejich „starší kamarád“, kterému se spíše svěří se svými starostmi i radostmi. Do centra mohou po domluvě chodit i děti, které vyžadují specifický pedagogický přístup. Těm se pak věnují studenti individuálně.

Základním mottem dětských aktivit je práce podle pedagogického systému M. Montessori (italské lékařky a pedagožky), který výrazněji posiluje samostatnost dítěte, respektuje jeho osobnost a práva.

V předškolní třídě, která jako první zahájila před deseti lety činnost, pracují děti s originálními didaktickými pomůckami dovezenými z Holandska individuálně nebo v malých skupinách podle dosažené úrovně.

Děti mohou pokračovat v systému Montessori v 1. třídě v ZŠ Na Dlouhém lánu, nebo přejít do běžné ZŠ.

Další netradiční aktivitou centra jsou kluby pro děti předškolního věku. Pro ty nejmenší, kteří ještě nechodí do školky, je to klub Vlaštovky, kde mohou děti 1–2x týdně strávit pěkné dopoledne, malovat, cvičit, zpívat a hrát si. Pro děti 4–6ti leté je připraven dopolední blok „Veselá angličtina“, kde se děti učí při hře, písničkách či malování základům anglického jazyka. Do tělocvičny si pak mohou chodit předškolní děti (3–6let) zacvičit, na jiný den je připraveno cvičení rodičů s dětmi již od 2 let.

Školní děti mohou do centra chodit každý den (kromě pátku) po vyučování, v průběhu odpoledne tak, jak jim to časové možnosti umožňují, nebo jen na dobu konkrétní zájmové činnosti. Je tu připraven prostor pro hru a relaxaci a zároveň každý den nabídka několika klubů. Po skončení těchto činností je opět prostor pro hru, na jaře pro pobyt na hřišti. V podvečerních hodinách je možné využívat tělocvičnu školy, kam děti mohou chodit na sportovní hry nebo na aerobik.

V minulých letech jsme v centru vyzkoušeli i řadu jiných zajímavých aktivit. Klub bystrých dětí rozvíjel zejména tvořivý potenciál a komunikaci dětí, klub pro maminky s batolátky ověřoval možnosti pedagogické práce s dětmi již od dvou let. Mnohé maminky sem chodily se svými dětmi na kurzy grafomotoriky či logopedie, které dětem pomohly ve zvládnutí případných problémů před 1. třídou.

Učitelky MŠ z Prahy 6 i dalších městských částí znají naše centrum jako středisko odborné praxe, kde se pravidelně setkávají vyučující školy a pedagogové cvičných škol pedagogické praxe. O činnost centra se zajímají i studenti zahraničních škol podobného zaměření. Mnohé učitelky zde absolvovaly vzdělávací semináře. Například při semináři „Aplikace metody Montessori v české pedagogice“, měly možnost se s touto metodou seznámit nejen od našich pedagogů – autorek publikace „M. Montessori aktuálně“, ale i od zahraničních lektorů z Polska či Indie. Pro ředitelky MŠ našeho obvodu byl ve spolupráci s m. č. Praha 6 připraven seminář „Příprava k přechodu školy do podmínek právní subjektivity“. V současné době mohou učitelky navštěvovat kurz „Projektová metoda v práci MŠ“.

Velmi zajímavá je i dlouhodobá spolupráce s japonskou školou, která sídlí v Praze 6. Společné akce českých a japonských dětí jsou otevřeny i pro další zájemce. Navštívit můžete 11. 5. od 14 do 16 hod. akci: „Jak si hrát a sportovat a nezranit se“.

Další informace o nás získáte na www.pedevropska.cz nebo na tel.: 224 325 219

Mgr. Hana Nádvorníková,
vedoucí CVČ