Informace o volbách do Evropského parlamentu v m. č. Praha 6

Volby do Evropského parlamentu (dále jen EP) se budou konat ve dnech 11.–12. června 2004 v obvyklých hodinách (14–22 hod. a 8–14 hod.). Volit se bude 24 kandidátů a hlasovací lístky budou pro celou ČR stejné.

S ohledem na termín voleb lze předpokládat, že mnozí voliči budou vyjíždět mimo místo svého trvalého pobytu a budou chtít volit na voličský průkaz. Zákon o volbách do EP stanoví, že volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb (tj. fakticky již od 10. 2. 2004), a to buď poštou písemným podáním s ověřeným podpisem voliče doručeným nejpozději 15 dnů přede dnem voleb úřadu v místě trvalého bydliště voliče (tj. do 27. 5. 2004.), nebo v téže době o něj může přijít osobně požádat (tj. vyplnit žádost) do Informačních kanceláří úřadu. Průkaz mu však nemůže být rovnou vydán (s výjimkou jediného dne, a to 27. 5. 2004), neboť zákon stanoví, že úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. (Voličský průkaz opravňuje k hlasování v kterémkoli okrsku na území ČR. Na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí se v těchto volbách nevolí.) Z výše uvedeného plyne, že voliči nemohou žádat o voličský průkaz v posledních dnech před volbami, jak byli dosud zvyklí.

Zákon dále nově např. neumožňuje dopisování voličů, kteří nejsou uvedeni v seznamu voličů, okrskovou komisí přímo ve volební místnosti. Doporučujeme proto voličům, aby si přišli co nejdříve ověřit, zda jsou správně v seznamu uvedeni, a to zejména, pokud u nich došlo ke změnám (stěhování, změně příjmení apod.), nebo pokud nabyli nebo nabudou práva volit v souvislosti s dosažením věku 18. let. Nahlédnout do seznamu voličů lze (výlučně na svůj vlastní záznam!) v návštěvní dny ÚMČ (Po a St 8–18 hod.) na odboru vnitřních věcí v kancelářích 313, 305 nebo 307.

Další informace týkající se voleb do Evropského parlamentu se nacházejí na www.Praha6.cz v Informacích: ČR a EU, kde jsou průběžně doplňovány.

JUDr. O.Králová
vedoucí Odboru vnitřních věcí Úřadu m. č. Prahy 6