Rada podpořila další část okruhu

Rada městské části Praha 6 vyjádřila souhlas se stavbou další části silničního okruhu kolem Prahy.

Jako jediné přijatelné vedení trasy stavby 518 Ruzyně – Suchdol a 519 Suchdol – Březiněves vybrala variantu J blíže ku Praze vedoucí přes Suchdol a Březiněves. Doporučila ji k dalšímu zpracování. „Vedení trasy stavby silničního okruhu bylo v minulosti několikanásobně prověřováno a existuje množství podkladů k jeho řešení. Na rozdíl od vedení v jižní části Prahy se v severním a severozápadním úseku většina studií shodla na jednotném vedení přes Suchdol, přes který je rezerva pro vedení silničního okruhu plánována už z 30. let minulého století,“ uvedl starosta Tomáš Chalupa.

Varianta J je dlouhá 16,4 km. Stavby 518 a 519 uzavírají silniční okruh ze severozápadu a přebírají podstatnou část dopravní zátěže z tohoto kvadrantu města. Jejich uvedením do provozu dojde k soustředění automobilové dopravy na trasu silničního okruhu vybaveného mimoúrovňovými křižovatkami, které umožní plynulý provoz vedený mimo město. Trasa přechází přes vltavské údolí, konstrukce mostu je navržena tak, aby nezasahovala do skal na obou březích Vltavy, které jsou přírodní památkou. Dále stavba ještě zahrnuje mosty přes Čimické a Drahanské údolí. Dopravně se jedná o řešení, které nejlépe splňuje účel stavby.

„Pro všechny občany je to dobrý signál, že se dočkají pražského obchvatu, a to ve stopě, v níž je reálné, že bude našimi občany používána. Kdo jede z Prahy 6 do Tróje, bude rád používat Suchdol, ale určitě by nepoužíval obchvat přes Kralupy. Proto jsme bojovali za výběr této realistické stopy obchvatu,“ řekla místostarostka Jaroslava Trnková, zodpovědná za dopravu. Dodala, že pokud vše půjde hladce, stavba by mohla být hotova v roce 2007.

Svůj souhlas s vedením silničního okruhu ve stopě varianty J podmiňuje Praha 6 dopracováním dokumentace podle několika připomínek. Tyto výhrady však nemohou ohrozit stavbu, jsou to výhrady k jejímu provádění, připomínky ke způsobu ochrany území sousedícího se stavbou a způsobu chování v době výstavby.

Městská část požaduje prověřit dopravní a ekologické zátěže „přivaděčů“ na městský okruh. Dále požaduje postavit biomosty přes dva lokální biokoridory, které trasa kříží, s cílem zachovat cenné biologické lokality Únětický háj a Sedleckou skálu.

V zájmu snížení ekologických dopadů na městskou část při odvozu vytěžené zeminy požaduje předjednání přepravních tras a pro přepravu výkopku chce v maximální míře využít lodní dopravu. Zásadně nesouhlasí s vedením stavební dopravy směrem do centra města.

Zamítnutá varianta Ss o délce 25,1 km zahrnuje z hlediska provádění druhý nejnižší počet náročných inženýrských objektů. Z hlediska záborů se jedná o třetí největší trvalý zábor jakostní zemědělské půdy. Výrazně klesá význam navrhované komunikace pro řešení dopravního systému v Praze ve srovnání s variantou J.