Sedlečtí chtějí k Praze 6

Zcela mimořádně a s pořadovým číslem jedna se na program 10. zasedání zastupitelstva v hotelu Praha dostala k projednání žádost občanů Dolního Sedlce o změnu hranic mezi MČ Praha 6 a MČ Praha Suchdol.

Petice podepsaná téměř 150 občany žádá o připojení Dolního Sedlce k Praze 6. Zastupitelé záměr na uzavření dohody o změně hranic schválili. „Vítáme zájem občanů žijících v katastrálním území Sedlec o připojení území Dolního Sedlce k Praze 6,“ sdělil starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa a dodal: „Je to poprvé od roku 1990, kdy se k městské části někdo chce přičlenit a nikoliv oddělovat.“

Pokud návrh odsouhlasí radnice Suchdola a zastupitelstvo hl. m. Prahy, změna hranic by mohla platit od 1. 1. 2005. Rada městské části Suchdol projednala žádost občanů a rozhodla, že požádá o právní rozklad dokumentů. Jednáním o změně hranic je za Prahu 6 pověřen radní Hermann, který zodpovídá za územní rozvoj.

„Osobně se domnívám, že nebudeme bránit občanům Dolního Sedlce, pokud se chtějí oddělit a jít podle nich za lepším. Budeme ale licitovat o hranici, aby nenarušila plány předpokládaného rozvoje naší městské části,“ sdělil Šestce starosta Suchdola Václav Čížek. Starosta se domnívá, že se za peticí skrývá dopravní politika Prahy 6. Územím Sedlce má totiž procházet silniční přivaděč k obchvatu, který šestka, na rozdíl od Suchdola, prosazuje.

To ale odmítá starosta Tomáš Chalupa. „Iniciativa totiž přišla od občanů Sedlce, kteří jsou velmi dobře seznámeni s dopravní politikou Prahy 6“, tvrdí Chalupa. Z textu žádosti podepsané tamními občany vyplývá, že se v průběhu let přesvědčili, že změna hranic a příslušnost pod správu Suchdola jim nepřinesla očekávaný efekt, je pro ně nepraktická a přináší jim spíše obtíže než výhody. „Na infrastrukturu sem nešla ani koruna, to znamená, že my tady nemáme ani plyn, ani kanalizaci,“ řekla v Pražských minutách Lenka Venzarová, obyvatelka Sedlce.

Občané uvádějí, že nejvýrazněji se problémy projevily při katastrofální povodni v srpnu 2002 (V Praze 6 byly zatopeny tři oblasti – Podbaba, Lysolajské a Šárecké údolí a Sedlec, který je nejnižším místem v Praze a kde voda dosahovala více než deseti metrů, což byla největší hloubka v celé metropoli). Obyvatelé se přesvědčili, že pomoc přicházela spíše od dejvické než suchdolské hranice.

Občané Sedlce navrhují, aby nová hranice vedla od hranice s k.ú. Lysolaje, po ulici Kamýcké, zahnout po budoucím tělese přivaděče k ulici Na Rybářce a po ulici Na Rybářce od jejího počátku (kde vychází z ul. Suchdolské) až na její konec. Dále pokračuje po tělese přivaděče až do místa, kde se setkává se stávající katastrální hranicí katastru Suchdol.

Dle dochovaných podkladů bylo katastrální území Sedlec (tehdejší volební obvod č. 126) připojeno v roce 1990 k území spravovanému Místním národním výborem Suchdol. Usnesením mimořádného plenárního zasedání Obvodního národního výboru v Praze 6 dne 11.9.1990 byla požádána na základě návrhu tehdejšího poslance ONV Pavla Beneše Rada Národního výboru hl.m.Prahy o přičlenění k.ú. Sedlec k obci Suchdol tak, aby zde mohli občané volit na podzim roku 1990 v komunálních volbách. V usnesení se praví, že tak bylo učiněno na základě požadavku občanů vyjádřeného na jaře roku 1990 v Sedlci.

Katastrální území Sedlec bylo s výjimkou malé části podél ulice V Podbabě v Šáreckém údolí předáno do územní působnosti MNV (MÚ) Suchdol ke dni voleb do zastupitelstev obcí, tj. k 24. 11.1990. Změna hranice pak byla schválena usnesením Zastupitelstva MČ Suchdol v únoru 1991 a usnesením Obvodního zastupitelstva Prahy 6 v dubnu 1991.