Prodej bytů – radnice se snaží vše urychlit

Prodej bytů v domech městské části oprávněným nájemcům pokračuje zrychleným tempem. Stav prodeje se mění nejen každým dnem, ale každou hodinou. Doposud bylo odesláno 2693 závazných nabídek ke koupi, z toho je již 1395 uzavřených smluv o převodu vlastnictví, 902 smluv je podáno na katastrální úřad a 327 smluv již bylo zapsáno.

V září schválili zastupitelé poslední ceny bytů v domech, které doposud nebyly přeceněny. „Zbývá odeslat 2934 nabídek včetně domů dodatečně zařazených do prodeje,“ hodnotí aktuální stav Hana Vanišová, obchodní ředitelka společnosti SNEO, která prodeje zajišťuje.

Všude, kde je to možné, odesílá SNEO nabídky do domů podle schváleného pořadí.

Bohužel, v případě některých domů není možné dodržet časový harmonogram. S touto skutečností se však počítalo již při přípravě celého procesu prodeje. „Již v prováděcím předpisu se uvažuje, že mohou nastat skutečnosti, které pozdrží odeslání nabídek ve stanoveném pořadí,“ vysvětluje místostarostka Marie Kousalíková. Momentálně se jedná zhruba o stovku domů, u kterých je prodej pozdržen.

U 35 domů brání překážky majetkové či právní povahy dokončení zpracování Prohlášení vlastníka. Například při nesouladu užívání prostor v objektu s kolaudovaným stavem je nutná jejich rekolaudace, jinde neladí zápis v katastru nemovitostí se skutečností. „U těchto případů nemůžeme ovlivnit rychlost rozhodování úřadů, v jejichž kompetenci je vydání příslušného rozhodnutí,“ říká Hana Vanišová.

Pozdržení prodeje u dalších 75 domů je způsobeno tam, kde bylo již dříve rozhodnuto o výstavbě půdních bytů. Tyto byty po kolaudaci přejdou do vlastnictví stavebníka. Původně měly být nabídky na odprodej bytů v domě odeslány teprve po dokončení a kolaudaci bytů. „Postupem času byly podmínky nastaveny tak, aby se prodej bytů co nejvíce urychlil, ale byla zároveň splněna podmínka rozestavěnosti  půdní jednotky podle definice zákona (č. 72/94 Sb),“ říká místostarostka. Alois Novák, technicko investiční ředitel ze společnosti SNEO k tomu dodává: „V rámci smluvních podmínek se snažíme vše co nejvíce urychlit, aby poslední nabídky odešly v průběhu roku 2006.“ Průběh prodeje lze sledovat na www.sneo.cz, kde je zveřejňován souhrnný přehled.