Klíčové dopravní stavby v Praze 6 aneb o čem je řeč

Klíčové dopravní stavby v Praze 6 aneb o čem je řeč

Pražský silniční okruh

Jak bude vypadat: Jedná se o stavbu Ruzyně – Suchdol, navazující v Ruzyni na již dokončený úsek, a stavbu Suchdol – Březiněves včetně vysokého přemostění Vltavy. Komunikace je navržena o 3 x 3 pruzích. Přes MČ Suchdol je vedena v podzemí. Patrový most přes Vltavu bude mít lávku pro pěší a cyklisty. Dejvice budou na tento okruh napojeny přes Podbabu, stávající komunikaci Kamýckou a nově budovaným přivaděčem Rybářka.

Stav: Stavbu blokuje MČ Suchdol a MČ Dolní Chabry

Investor: Stát zastoupený Ředitelstvím silnic a dálnic

Městský okruh ve stopě „Blanka“

Jak bude vypadat: Městský okruh na Praze 6 povede od vyústění Strahovského tunelu přes Špejchar v Praze 7 na Pelc–Tyrolku (křižovatka ul. Povltavské s proseckou radiálou na severním předpolí mostu Barikádníků). Převážná část MO bude vedena v tunelu. Tunely jsou jednosměrné o dvou jízdních pruzích.

Na povrchovou uliční síť bude MO navázán v křižovatkách Prašný most, U Vorlíků, Trója. Stavba okruhu bude prováděna bez přerušení provozu na stávajících komunikacích. MO je rozdělen do několika souborů staveb:

• Mimoúrovňová křižovatka Malovanka

Křižovatka je navržena bez semaforů, s pěti přímými a dvěma vratnými větvemi, a měla by umožnit propojení všech stávajících komunikačních směrů v této lokalitě. Na ni naváže i připravovaná část plánovaného vnitřního Městského okruhu směrem na Pelc-Tyrolku. Součástí stavby bude i systém pěších cest, které budou propojeny novou lávkou pro pěší.

Stav: Stavba zahájena, plánována přibližně na tři roky. Režim provozu na Patočkově ulici, bude omezen. Během stavby bude prováděn podrobný monitoring vlivu stavby na danou lokalitu.

• Myslbekova – Prašný most (hloubený tunel)

• Křižovatka Prašný most

Bude umožňovat všechny křižované pohyby včetně směru Dejvice – Břevnov. Toto propojení rampou zaústí do tunelu městského okruhu  ve směru Břevnov. Do křižovatky „Prašný most“ bude také zapojena rampa z tunelové trasy městského okruhu ve směru Pelc – Tyrolka. V rámci stavby bude stávající most nad železnicí demolován a nahrazen novým o šířce 40m a délce 13m.

Nad hloubenou částí tunelů při křižovatce Milady Horákové – Svatovítská bude vybudována podzemní hromadná garáž pro cca 500 osobních automobilů. Most včetně ul. Svatovítské bude výškově i směrově upraven tak, aby umožnil budoucí napojení obchvatu Evropská – Svatovítská.

• Prašný most – Špejchar (hloubený tunel)

• Špejchar – Pelc Tyrolka (ražený tunel)

Stav: Všechny stavby již mají platné územní rozhodnutí a v současné době se zpracovává dokumentace ke stavebnímu povolení. Dokončena je průzkumná štola pod Stromovkou.

Investor: Hlavní město Praha zastoupené Odborem městského investora

Doba stavby: Předpokládané zahájení v roce 2007 až 2008, zprovoznění okruhu v roce 2011. Průběžně dokončené úseky mohou fungovat samostatně.

%%OPENFOTO("/image/200512_17.jpg",1,0,0,0,1)%%

Obchvat Evropská Svatovítská

Jak bude vypadat: Trasa obchvatu je vedena z ul. Evropské přes ul. Gymnazijní osově na ul. Thákurovu a za křižovatkou s ul. Gen. Píky a Glinkova podél Buštěhradské dráhy. Vyústěna bude na ul. Svatovítskou před Prašným mostem. Tento obchvat by měl výrazně odlehčit dopravní zátěž Vítězného náměstí. Stavba se nevede v sousedství žádného obytného domu.

Stav: zpracována ověřovací studie

Investor: Hlavní město Praha zastoupené Odborem městského investora

Břevnovská radiála

Jak bude vypadat: Trasa propojuje Pražský okruh z křižovatky mezi Prahou – Řepy a Hostivicemi, přes Vypich s Městským okruhem na Malovance. Oba směry by měly vést v tunelu mezi Malovankou a břevnovským klášterem, na Vypichu a v Řepích. Povrchové vedení radnice Prahy 6 odmítla.

Stav: Ověřovací studie hotova. Předpokládané zprovoznění po r. 2015, mimoúrovňová křižovatka na Vypichu do r. 2009

Investor: Hlavní město Praha zastoupené Odborem městského investora