Rozhovor s René Pekárkem a Jiřím Fárkem

Rozhovor s předsedou kontrolního výboru René Pekárkem a předsedou finančního výboru Jiřím Fárkem

Zastupitelé schválili závěrečný účet za rok 2004. S jakým výsledkem skončilo hospodaření městské části?

Úhrn příjmů za rok 2004 byl 1.072,6 milionů korun, výdaje pak 1.129,7 milionů. Hospodaření naší městské části tedy skončilo schodkem pouze 57,1 milionů korun oproti plánovanému schodku 325 milionu. Na tuto skutečnost mělo největší vliv, že plánované výdaje nebyly dočerpány. Z celkové sumy příjmů činily daňové příjmy 80,6 mil. Kč, nedaňové 71,2 mil. Kč. Dotace z rozpočtu hl.m. Prahy a ze státního rozpočtu představovaly částku ve výši 589,4 milionu korun.

Plánovaný schodek v rozpočtu městské části za loňský rok byl krytý uloženými finančními rezervami z minulých let. Z toho je zřejmé, že Praha 6 hospodaří rozumně a v rámci svých možností. Důležité je, že se nijak nezadlužuje a splatila veškeré úvěry a půjčky a nové nehodlá přijmout. (J. Fárek)

Co je příčinou toho, že městská část nemá žádné dluhy?

I přes poměrně značné a rostoucí výdaje rozpočtu je krytí všech těchto výdajů vždy dostatečně zajištěno zdroji vlastními. Těmito zdroji jsou příjmy rozpočtu (tj. dotace od hl. m. Prahy, daňové a nedaňové příjmy) a příjmy z podnikatelské činnosti vznikající především z pronájmů a prodejů majetku. Ze zdrojů získaných prodejem majetku bylo do rozpočtu Prahy 6 převedeno celkem 331,4 milionů korun.

Praha 6 je vlastně i přes nemalé výdaje dokonce v pozici opačné, kdy současné příjmy tyto výdaje převyšují a namísto přijímání úvěrů MČ Praha 6 úspěšně zhodnocuje volné finanční prostředky.

Jak měla městská část zajištěnu kontrolu hospodaření?

Hospodaření je průběžně kontrolováno metodami a postupy dle zákona o finanční kontrole ve veřejné správě. Působí zde vnitřní kontrolní systém úřadu, jehož účinnost mimo jiné sleduje interní auditor. Současně je pravidelně přezkoumáváno hospodaření odborem kontrolních činností magistrátu. Kontrolní výbor zastupitelstva městské části Praha 6 si v plánu své činnosti vyhrazuje prostor pro zařazení kontroly některých významných operací. Veškerá dosavadní zjištění, včetně závěrů externích kontrol mi dovolují konstatovat, že všechny hospodářské procesy jsou transparentní a vykazované výsledky jsou správné.