Prev–Centrum nabízí komplexní prevenci

Prev–Centrum je občanské sdružení zabývající se prevencí, terapií a psychosociální pomocí pro děti, mládež a rodiny. Jeho základním posláním je primární a sekundární prevence a poskytování psychosociální pomoci osobám ohroženým závislostmi a dalšími společensky nežádoucími jevy. O.s. Prev–Centrum na území Prahy 6 působí od roku 2001.

Sdružení zajišťuje a rozvíjí systém poskytovaných služeb zaměřených na prevenci sociálně nežádoucích jevů, který stojí na třech základních pilířích – samostatných programech realizovaných sdružením. Tyto programy aspirují na vytvoření komplexního systému prevence v komunitě.

Nespecifickou prevenci s využitím principů komunitní práce realizuje Centrum komunitních aktivit. Za tímto účelem provozuje nízkoprahový klub pro rizikovou mládež, v rámci kterého působí i terénní sociální pracovník, který vyhledává a kontaktuje rizikové jedince a skupiny přímo na ulici. Pro občany Prahy 6 provozuje Centrum komunitních aktivit interaktivní webové stránky www.kmen.info s databází sociálních služeb a volnočasových aktivit a dále poskytuje informační servis v oblasti psychosociální. Pro děti, mládež a širokou veřejnost realizuje Centrum komunitních aktivit pravidelné kulturní akce (promítání filmů, výstavy, koncerty), zároveň pořádá jednorázové akce pro děti a mládež (Křišťálový kámen programu Permoník, Zahrada plná překvapení) či pro odbornou veřejnost (Prevence v komunitě – Fórum poskytovatelů služeb v Praze 6).

Specifickou primární prevenci užívání návykových látek a jiných sociálně nežádoucích jevů realizují na základních a středních školách pracovníci Centra primární prevence. V rámci všeobecné primární prevence probíhá dlouhodobý program pro žáky 6. až 9. tříd a interaktivní semináře pro studenty středních škol. Centrum primární prevence dále nabízí program selektivní primární prevence, tj. kontinuální cílený program primární prevence sociálně nežádoucích jevů určený třídám s rizikovými skupinami dětí a mládeže, které jsou více než ostatní ohroženy např. vznikem šikany, závislosti na návykových látkách atd. Jako poslední stupeň preventivních aktivit provozuje Centrum primární prevence klub pro děti od 10 do 15 let s výchovnými potížemi nebo s problematickým postavením ve třídě. Program zároveň nabízí vzdělávací aktivity pro pedagogy, rodiče a realizátory primární prevence.

Ambulantní poradenské, terapeutické a sociální služby jsou nabízeny v Centru poradenství pro mládež a rodiny osobám ohroženým důsledky užívání návykových látek či nacházejících se v dalších rizikových a sociálně nepříznivých situacích. Centrum poradenství pro mládež a rodiny nabízí ambulantní služby pro uživatele návykových látek (předléčebný a motivační kontakt, zprostředkování léčby, ambulantní léčba v kombinaci se substitučním programem Buprenorfinem, následná péče a doléčování), pro rodiče a blízké uživatelů návykových látek, experimentátorů, dětí a mladistvých v rizikových životních situacích nabízí rodinnou terapii a poradenství, široké veřejnosti poskytuje informační a poradenský servis po telefonu a internetu. Program také nabízí vzdělávací aktivity pro pracovníky pomáhajících profesí.

Kontakty:
o.s. Prev–Centrum, Meziškolská 1120/2, 169 00 Praha 6
tel./fax: 233 355 459, e-mail: %%MAILTO("office@prevcentrum.cz")%%
web: www.prevcentrum.cz, www.kmen.info.