Vyjádření starosty Tomáše Chalupy

k podnětu pro územní plán týkající se vysokoškolských kolejí na Strahově a plánů na nový vysokoškolský campus v Ruzyni:

Praha 6 nebourá vysokoškolské koleje na Strahově. I kdyby chtěla, nemá jak, protože je nevlastní a ani je nemá v úmyslu koupit. Zcela suverénním vlastníkem je České vysoké učení technické v Praze. Podstata debaty vychází z následujících premis:

1) Stav vysokoškolských kolejí na Strahově je katastrofální a rozhodně neodpovídá ani úrovni bydlení 21. století, ani místu, kde se nachází. Aniž bych chtěl jakkoli kritizovat vlastníka, těžko budete v takové blízkosti Hradu hledat místo v tak zanedbaném stavu. (To samé platí pro nedaleko stojící sletový stadion).

2) Hlavní město Praha, a Prahu 6 nevyjímaje, by měla ve své dlouhodobé koncepci rozvoje usilovat o to, aby na jejím území existoval skutečně moderní, plnohodnotný studentský campus, který bude mít větší ambici než být jen noclehárnou bez zázemí.

Vycházíme-li z těchto premis (a věřím, že se na nich jistě všichni shodneme), pak musíme postoupit o krok dál a zcela realisticky definovat možnosti, jak cíle ­ tedy moderního univerzitního campusu ­ dosáhnout.

První možností je výstavba nového areálu ve stávajícím místě, na Strahově. Je pravděpodobné, že z hlediska velikosti řešeného území je to projekt technicky realizovatelný. Ovšem buď za cenu menší kapacity, nebo větší zastavitelnosti (pokud tedy nepředpokládáme, že by i v novém areálu studenti bydleli po dvou v pokojích o 12m2 se společným sociálním zařízením na chodbách). Pomíjím přitom otázku, zda se vůbec z hlediska celkového urbanismu města jeví jako vhodné či dobré řešení v tomto místě stavět blokovou zástavbu o nejméně šesti podlažích. Pomíjím rovněž otázku, kde by po dobu výstavby studenti bydleli.

Otázkou tedy zůstávají finance ­ kdo a z čeho by daný projekt, dle střízlivých odhadů s náklady nejméně 2,5 miliardy korun, financoval?

Že by bylo možné investici hradit z prostředků ČVUT, si nemůže myslet ani ten největší snílek. Zbývá tedy stát či evropské fondy. Ty jsou v poslední době vůbec velmi skloňovány. Když někdo neví, kde vzít peníze, řekne se, že to zaplatí EU. Přitom i ti největší optimisté z nás už dávno vědí, že nakonec těchto prostředků bude méně, než jsme snili. A to zejména pro investice na území Prahy. Je pravdou, že podpora vysokých škol, vědy a výzkumu může být jednou z těch lépe "zajištěných" oblastí. Je ale správné a účelné, aby tyto peníze šly zrovna do vysokoškolského campusu? Nemají spíše směřovat na podporu výzkumu, technologických parků nebo škol v jejich funkci pedagogické či vědecké než ubytovací?

Obávám se, že ještě hůř na tom bude stát. Že by ten ze svého už tak zadluženého měšce vydal miliardy na bydlení studentů je dle mého zcela iluzorní. Pokud se tedy neshodneme na tom, že zavedeme zvláštní, jednorázovou daň na výstavbu takového areálu.

Je tu i varianta zapojení soukromého investora v moderní formě PPP. Zjednodušeně řečeno, areál se vystaví ze soukromých zdrojů a vlastník, tedy ČVUT, je postupně, dlouhodobě bude splácet. Odkud na to vezme prostředky? Přirozeně že z poplatků studentů za ubytování. V jaké výši? To asi těžko odhadneme, pochybuji však, že v té stávající.

Jednoduše řečeno: vůle by byla, jen jaksi není zač cíl realizovat. Jak z toho ven? Můžeme sedět a čekat, až se peníze "objeví", až jak někteří tvrdí "se nalezne někdo osvícený, kdo nebude hledět na zisk a areál postaví". Má vlastní zkušenost však říká, že by šlo o nezodpovědný hazard, jehož výsledkem by bylo jediné ­ sledovat, až koleje sami od sebe spadnou, pokud je tedy předtím nezavře například hygienik.

Anebo se chovat jako rozumný, racionální hospodář. Využít situace na trhu a začít se chovat jako ekonomicky uvažující subjekt, který nemá volné finanční prostředky, má ovšem kapitál. A tím je mimořádně cenný pozemek. Dokonce tak cenný, že si troufám tvrdit, že se soukromí investoři budou tlačit a předhánět v tom, jak kvalitní nabídku vlastníku (důležité upozornění: ČVUT, ne Praze 6 ­ té se tato majetkoprávní transakce netýká a týkat nebude) dají. Tvrdím, že ČVUT si bude moci jako bohatá nevěsta vybírat a diktovat, co dostane ­ například nový, moderní studentský campus v podstatě kdekoli mimo historické centrum města vystavěný plně na náklady soukromého investora.

Ano, výsledkem by bylo, že Strahov by pak sloužil jinému účelu, pravděpodobně bydlení. A asi by to bylo bydlení nelevné. No ale bez toho vědomí by do celé transakce soukromý investor asi nešel.

Samostatnou otázkou je, jakou roli v tom hraje Praha 6. Naše pozice není velká a je spíše přeceňovaná. Praha 6 není vlastníkem pozemků na Strahově, proto se nijak nebude účastnit výše zmíněných debat s investory, nebude ani nikoho prosazovat, ani nikoho doporučovat. Jediné, co Praha 6 může činit a co také činí, je účastnit se dané debaty z hlediska urbanistického, rozvojového. A zde její zastupitelstvo říká zcela jasně: Praha 6 má zájem na tom, aby na jejím území zůstal zachován univerzitní prvek, a to jak umístěním škol, tak i moderního campusu. Jsme připraveni být nápomocni ČVUT v hledání ideálního řešení. Nebudeme však nápomocni bláhově naivní taktice spočívající v principu "peníze se nějak najdou".

Bude-li se ve městě hledat místo pro nový univerzitní campus (a to se hledá), pak Praha 6 do této debaty vstupuje s poměrně velkým územím v Ruzyni, jehož dosavadní funkce ­ sklady ­ je v tomto místě z dlouhodobého hlediska neudržitelná.

Více na diskuzním fóru Prahy 6