4. bienále Industriální stopy v prostorách Ekotechnického musea

Výstavy, přednášky, exkurse, koncerty či divadelní performance, to vše se odehraje od 17. do 23. září pod hlavičkou 4. bienále Industriální stopy.

Umělci a další účinkující se inspirují průmyslovou architekturou ­ její minulostí, aktuálním stavem i možným využitím do budoucna. V mnoha případech jde o projekty připravené pro konkrétní industriální prostory a jedním z nich je Ekotechnické museum v Bubenči.

Hlavním pilířem 4. bienále Industriální stopy je odborná konference s titulem Průmyslové dědictví kulturním potenciálem udržitelného rozvoje, která proběhne ve dnech 19. až 20. září v prostorách haly Staré čistírny odpadních vod. Přihlašovací formuláře jsou k dispozici na adrese www.industrialnistopy.cz. Organizátoři skladbou mluvčích i témat reflektují aktuální otázky, jako jsou smysl záchrany průmyslového dědictví, udržitelný rozvoj sídel a krajiny, nové role a využití průmyslových staveb či úloha státních a soukromých institucí v tomto procesu. Bienále

Industriální stopy pořádají v rámci oslav 300 let založení ČVUT Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT a Kolegium pro technické památky ČKAIT & ČSSI ve spolupráci s dalšími organizacemi.

Program v Ekotechnickém museu: