Rozhovor s René Pekárkem předsedou kontrolního výboru

Jaká je funkce kontrolního výboru, kterému předsedáte? Čím se konkrétně zabývá kontrolní výbor? Kontrolní výbor také vyřizuje stížnosti občanů a petice. S jakými problémy se lidé na kontrolní výbor obracejí?

Jaká je funkce kontrolního výboru, kterému předsedáte?
 
 Tento třináctičlenný orgán zajišťuje svým složením provádění nezávislé kontroly a odpovídá za svou činnost zastupitelstvu. Provádí pravidelnou kontrolu plnění usnesení zastupitelstva a rady, průběžnou namátkovou kontrolu dodržování právních předpisů v oblasti působnosti městské části a aktivně se účastní projednávání rozborů hospodaření jednotlivých odvětví. Nově zvolený výbor navázal na činnost předchozího, a to nejen proto, že já sám jsem funkci předsedy vykonával již v minulém období, ale i proto, že stávající výbor převzal některé v té době neuzavřené kauzy.
 
 Čím se konkrétně zabývá kontrolní výbor?
 

 V I. pololetí tohoto roku jsme prováděli mj. kontrolu věcného plnění namátkově vybraných smluv uzavřených městskou částí ve II. pololetí roku 2006 nebo namátkově vybraných veřejných zakázek z roku 2006 v působnosti SNEO a.s., se zřetelem na dodržování smluvních podmínek. Zabývali jsme se zabezpečením oprav velkého rozsahu mateřských a základních škol, ale např. také správností vyúčtování a dodržení účelu použití grantů poskytnutých v roce 2006 vybraným příjemcům. Výsledkem kontrolní činnosti je například důrazný návrh na zvýšení kriteria ceny při výběrových řízeních u veřejných zakázek.
 
 Kontrolní výbor také vyřizuje stížnosti občanů a petice. S jakými problémy se lidé na kontrolní výbor obracejí?
 

 Jako příklad bych uvedl podání nájemců týkající se ceny parkovacích stání ve vnitrobloku ulic Na Vlčovce, Šárecká a Mydlářka nebo občanů ze Sedlce na nově budovanou kanalizaci, nebo při realizaci některých dalších staveb. Řešili jsme stížnosti na hluk z provozu Písecké brány, restaurací atp.
 
 Je ale samozřejmě zapotřebí rozlišovat, co spadá do pravomoci samosprávy a co do výkonu státní správy. Stručně řečeno, na kontrolní výbor se mohou obracet všichni občané či celé skupiny občanů, kteří se cítí být ze strany městské části poškozeni či ohroženi ve svých právech.