Rozhovor s Annou Řehořovou, předsedkyní komise pro ochranu dětí

Jaká je náplň práce komise pro sociálně - právní ochranu dětí? S jakými případy se v komisi nejčastěji setkáváte, které děti potřebují ochranu? Jak se o problémových dětech nebo konfliktech v rodině dozvídáte? Jakým způsobem komise pomáhá? Má šanci situaci ovlivnit?

Jaká je náplň práce komise pro sociálně - právní ochranu dětí?
 
 Tato komise především připravuje programy péče o problémové skupiny dětí, navrhuje a posuzuje sociálně preventivní programy na ochranu ohrožených dětí, nebo rozhoduje o vydání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu své kompetence.
 
 S jakými případy se v komisi nejčastěji setkáváte, které děti potřebují ochranu?
 

 Zaměřuje se zejména na děti, jejichž rodiče neplní rodičovské povinnosti nebo tato rodičovská práva nevykonávají nebo zneužívají. Dále se zajímá o děti, které byly svěřeny do výchovy jiné osoby, pokud tato osoba neplní své povinnosti. Komise se také zabývá dětmi, které zanedbávají školní docházku, pijí alkohol nebo užívají návykové látky, dětmi, které spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, nebo soustavně páchají a na děti, které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči. Komise je dále nápomocna při posuzování sporných případů svěření dítěte do výchovy rodičů, kde klade důraz především na zájem dítěte s ohledem na jeho osobnost, zejména vlohy, schopnosti a vývojové možnosti, se zřetelem na životní poměry rodičů.
 
 Jak se o problémových dětech nebo konfliktech v rodině dozvídáte?
 

 Případy do komise připravuje odd. sociálně-právní ochrany dětí na základě sdělení občanů, sdělení lékařů, sociálních zařízení nebo škol. Někdy se na komisi nebo obrátí přímo rodič dítěte – hlavně u svěření dítěte do péče (po rozvodu).
 
 Jakým způsobem komise pomáhá? Má šanci situaci ovlivnit?
 

 Vzhledem k tomu, že členy komise jsou převážně odborníci, snaží se komise navrhnout vždy nejoptimálnější řešení celé situace, toho kterého případu. Jedná se především o zprostředkování odborné nebo specializované pomoci, doporučení poradenské a psychoterapeutické péče manželům, rodičům a dětem při řešení jejich rodinných, osobních a sociálních problémů. Na základě zjištěných skutečností komise podává návrh dalšího řešení na odd. sociálně-právní ochrany dětí, kde je zahájena přímá práce s rodiči a dítětem.