Nejlepší učitelé dostali ocenění za svou práci

Radnice znovu vyzdvihla práci nejlepších učitelů na základních školách v Praze 6. Letos již počtvrté rozdávala ocenění Vynikající učitel.

„Jde o projev úcty k náročné pedagogické práci,“ řekl k tomu vedoucí odboru školství Jan Holický a dodal, že ocenění učitelé reprezentují další skvělé kantory, kteří v Praze 6 učí a na které se možná dostane v dalších letech. Slavnostní udílení certifikátu Vynikající učitel se uskutečnilo ve Skleněném paláci. Učitelé převzali odměnu 10 tisíc korun a drobné dárky. Slavnostní odpoledne doplnil žesťový soubor Základní umělecké školy Jana Hanuše.

Za zvlášť vynikající výsledky vzdělávací a výchovné činnosti v každodenní pedagogické praxi nebo za mnohaleté vynikající výsledky byli oceněni:

Mgr. Petra Mihulová – ZŠ a MŠ Bílá: učí matematiku a informatiku. Proškolila celý učitelský sbor ve využívání výukových programů na PC a připravila i počítačový kurs pro seniory. Má vynikající výsledky při přípravě žáků k přijímacím zkouškám z matematiky na gymnázia, zvítězila ve školní anketě Bílý Ámos 2008 o nejoblíbenějšího učitele.

Mgr. Emanuel Pavlík – ZŠ a MŠ Bílá: 10 let na škole vyučuje český jazyk a dějepis, připravil řadu školních výukových projektů, vede historický kroužek a zajišťuje pestrou nabídku tematicky zaměřených akcí, výletů a vycházek. Opakovaně byl žáky nominován na nejlepšího učitele školy.

Mgr. Eva Wollnerová – ZŠ Emy Destinnové: vyučuje na I. stupni, podílí na tvorbě školního vzdělávacího programu, sama školí koordinátory a vykonává výchovné poradenství pro 1. a 2. ročník. Podílí se na podpoře integrovaných žáků s poruchami učení. Úspěšně vede keramický kroužek.

Mgr. Zdeňka Pátková – ZŠ Dědina: učitelka přírodopisu a chemie. Podílela se na tvorbě školního vzdělávacího programu, vede zdravotnický kroužek. Její žáci se tradičně umisťují na předních místech v chemických či přírodovědných olympiádách.

Mgr. Blanka Nosková – ZŠ a MŠ J. A. Komenského: zabývá se metodickými a didaktickými problémy vzdělávání žáků zejména na I. stupni, pro nějž spoluvytvářela i školní vzdělávací program. Nebojí se zavádět alternativní didaktické metody; ve výuce využívá počítače progresivním způsobem, který výslovně ocenila i Česká školní inspekce; rozpracovala a postupně aplikovala individuální vzdělávací plány integrovaných žáků.

Mgr. Jaroslav Mareš – ZŠ Marjánka: vyučuje český jazyk a dějepis, úspěšně působí jako výchovný poradce, významný je jeho vklad do výuky integrovaných žáků. Podílí se na tvorbě školního vzdělávacího programu, zpracovává projekty, vede dílny. Své práci se věnuje výrazně nad obvyklý časový rámec, připravuje žáky k účasti v soutěžích.

Za výjimečné výkony nad rámec běžných činností, kde se hodnotí systematická příprava žáků, kteří dosáhli čelných umístění v celostátních a dalších soutěžích byla oceněna:

Mgr. Barbora Müller Dočkalová – ZŠ Marjánka: vyučuje angličtinu a český jazyk. Postupuje metodou „Act and speak“, která aplikuje prvky tvořivé dramatiky a s její pomocí vytvořila vzdělávací program dramatická výchova v anglickém jazyce. Pořádá festival Divadlo jazyků a podílí se i na stejnojmenném celostátním projektu. Za svou činnost byla navržena na ocenění MŠMT Evropský učitel jazyků 2008. Zároveň vede Anglický divadelní soubor Marjánka a scénkami v angličtině s prvňáčky úspěšně reprezentovala školu na celopražské přehlídce.

Ocenění začínající učitelé s méně než třemi roky pedagogické praxe:

Mgr. Vladimíra Koreňová – ZŠ Petřiny-jih: učitelka angličtiny a tělesné výchovy hledá nové trendy sportovní profilace školy – je spoluorganizátorkou soutěže Poprask. Zpracovala pro školu koncepci výuky angličtiny na I. stupni, ve školním klubu vede jazykové kroužky.

Ing. Ludmila Petršová – ZŠ a MŠ T. G. Masaryka: učí matematiku a fyziku (přírodovědu). Podílí se na tvorbě školního časopisu, organizuje soutěže včetně sportovních, školní projekty, školy v přírodě. Díky jejímu působení stoupl mezi žáky zájem o přírodovědné a technické předměty.