Britská škola nabízí stipendia, je nutné však zároveň studovat českou školu

Radní schválili kritéria pro přidělování stipendií do Prague British School, která působí v budově bývalé základní školy na Vlastině. 25 stipendijních míst nabídla škola poté, co zvítězila ve výběrovém řízení na pronájem budovy.

Děti, které se chtějí ucházet o studium v britské škole, musejí být narozeny mezi 31. 8. 1998 ­ 31. 8. 2003 a mít trvalé bydliště v Praze 6 stejně jako jejich zákonnní zástupci. Občané EU pak musí mít trvalý pobyt v Praze 6 minimálně 3 roky. Podmínkou je i české občanství, případně občanství některého ze států Evropské unie.

Pokud pak dítě splní požadavky školy a úspěšně zvládne vstupní testy, bude mu stipendium poskytnuto do ukončení 6. ročníku Prague British school. Ostatní náklady na vzdělávání a pobyt dítěte v Czech British School (učební pomůcky, stravování, náklady na dopravu aj.) hradí žadatel.

Vzhledem k tomu, že se jedná o britskou školu, je podmínkou výborná znalost angličtiny. Pokud dítě naštěvovalo některou ze základních škol, požadují se i dosavadní výborné studijní výsledky. The Prague British School má značně odlišný vzdělávací program vycházející z britské tradice, a proto není zařazena v rejstříku škol a školských zařízení vedeném českým ministerstvem školství. Je proto další podmínkou, že zákonný zástupce zapíše dítě, kterému bylo stipendium přiznáno, k plnění povinné školní docházky do některé základních škol zařazených do rejstříku.

Žádost se podává do 14. března na předepsaném formuláři. Formulář je v tištěné podobě k dispozici na odboru školství úřadu městské části Praha 6 a bude také ke stažení na webových stránkách www.pbschool.cz.

Žádost opatřenou všemi náležitostmi a přílohami doručí žadatel řediteli 1. stupně (Head of Primary) The Prague British School. Škola podle vlastních kritérií vybere nejlepší uchazeče do každého ročníku školy. Z těchto uchazečů určí příjemce stipendia do konce května městská rada.

Nejčastější otázky kladené zájemci o získání stipendia Prague British School

Jedná se o stipendium do tříd, kde je hlavním nebo alespoň vedlejším vyučovacím jazykem čeština?

Ne, jedná se o model vzdělávání konstruovaný podle britského standardu. Vzdělávání začíná už od 5 let věku a jednotlivé předměty jsou od začátku vyučovány v angličtině, nejedná se tedy o nějaké "superrozšířené" vyučování anglického jazyka.

Proč musejí být žáci Prague British School, kteří mají české občanství, navíc zapsáni na české škole?

Důvod je ten, že školského zákona musejí plnit povinnou školní docházku ve škole, která je zařazena do rejstříku škol a školských zařízení vedeného ministerstvem školství. Prague British School v tomto rejstříku pro svůj zcela odlišný vzdělávací program zařazena není. V praxi vypadá docházka do zvolené základní školy tak, že žáci konají zkoušky z vybraných předmětů, mezi něž samozřejmě patří český jazyk. Přesný výčet předmětů, podmínky pro konání, způsob, obsah a náležitosti zkoušek a podmínky pro zařazování těchto žáků do příslušných ročníků základního vzdělávání jsou dány předpisem MŠMT.

Stipendium Prague British School je poskytováno jen pro I. stupeň základní školy. Co potom s žáky, kteří dokončí Year 6, který odpovídá 5. třídě základní školy?

Tito žáci mohou pokračovat buď na škole, kde dosud plnili povinnou školní docházku, nebo na jiné základní škole nebo na osmiletém gymnáziu. Další možností je pokračovat na II. stupni Prague British School na vlastní náklady. V tom případě však trvá povinnost plnit povinnou školní docházku na české škole.