Granty na příští rok vyhlášeny, letos poprvé i na webu

Rada městské části vyhlásila tradiční grantová témata Prahy 6. Na granty pro následující rok 2010 počítá městská část s uvolněním více než 18 miliónů korun z rozpočtu Prahy 6.

Jedná se o granty v oblasti zájmových aktivit, granty na opravu a obnovu tělovýchovných objektů, granty v oblasti zdravotnictví, sociální péče a služeb, granty na podporu lokálních periodik, a v neposlední řadě také granty realizované v rámci programu „Zdravá Šestka“.

Prioritou Prahy 6 jsou zejména grantová řízení na podporu školství a podporu jazykového vzdělávání Otevřený svět. „V programu Otevřený svět je připraveno 11 témat s celkovou finanční podporou ve výši 9,5 milionu korun. Z této částky poskytne podle dohody čtyři miliony korun Letiště Praha. Program určený na jazykové vzdělávání žáků základních a nižšího stupně středních škol nezapomíná ani na rodiče nebo seniory." řekl starosta Tomáš Chalupa.

Letiště podpořilo program „Otevřený svět“ poprvé letos částkou 3,9 milionu korun, díky čemuž se studijního jazykového pobytu v zahraničí nebo letního jazykového tábora zúčastnilo více než 750 žáků z Prahy 6.

Neméně významný v oblasti podpory je grantový program „Podpora školství“.  Letos městská část schválila 50 grantů za 3,6 milionů korun, a to v rámci stejných témat, jaká jsou na výběr letos: jazykové vzdělávání, rozvoj komunitních funkcí školy, vybavení odborných vzorových pracovišť a zajištění správy školních hřišť. Vybudováno nebo vybaveno bylo například 6 vzorových učeben.

Granty podané po internetu
„Žadatelé mohou letos své žádosti poprvé podávat jak tradiční písemnou formou na sjednocených formulářích, tak pomocí elektronické služby eGranty," představil novinku radní pro školství Ondřej Balatka. Zaregistrovat se je možné na adrese www.praha6.cz/granty.

Na sport i kulturu
Pro rok 2010 je v oblasti zájmových aktivit vyhlášeno tradičně pět témat: volný čas, tělovýchova a sport, třetí věk, vzdělávání a ediční činnost a živá kultura. „Celkový předpokládaný objem finančních prostředků na tyto granty činí 2,1 mil. korun,“ sdělila radní Ingrid Kejkrtová. „V letošním roce bylo v těchto pěti tématech finančně podpořeno 63 projektů v celkové výši 1,3 mil. korun,“ dodala radní. Některé granty jsou víceleté a jsou přidělovány na období 2-4 let. Takovýchto grantů bylo v předchozích letech schváleno devět, a podpora pro rok 2009 činila 312 tisíc Kč.

V rámci grantového řízení na opravy a obnovu, případně výstavbu či dostavbu objektů sloužících tělovýchovné činnosti letos zastupitelé podpořili 8 žádostí, kterým byla schválena podpora ve výši 2,75 milionu korun. Rozpočet na následující rok počítá se stejným objemem financí.

2,5 milionů na péči
Smyslem dalšího vyhlášeného grantového řízení na podporu zdravotnictví, sociální péče a služeb je zabezpečit sociální péči a služby početně menším skupinám občanů se specifickými potřebami. „Účelovým poskytováním finančních prostředků se podařilo podpořit a stabilizovat činnost těch občanských sdružení, církevních a charitativních institucí, které dlouhodobě poskytují služby vhodně doplňující sociální programy státní správy,“ domnívá se radní Ondřej Balatka. V této oblasti je opět vyhlášeno pět témat.

V roce 2009 bylo v šestkovém rozpočtu vyčleněno pro tyto granty 2,5 milionů korun. V současné době je tato částka zcela vyčerpaná a podělilo se o ni 34 nestátních neziskových organizací v rámci 38 schválených projektů. Pro rok 2010 se počítá s čerpáním obdobné částky.

Již tradiční je grantové řízení na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování „Zdravá Šestka“, kde byla pro rok 2010 vyhlášena 3 témata, která jsou shodná obsahem i finančním objemem s letošním rokem, kdy bylo podpořeno 41 žádostí jedním milionem korun.

Podmínkou přidělení grantů je zapojení žadatele do některé z činností v rámci projektu „Veřejná služba“, zveřejněných na internetových stránkách www.praha6.cz.