Školáci zkoušeli totalitní školu

Osobní prožitky příbuzných i vyprávění pamětníků mělo dovést školáky k tomu, aby pochopili totalitní režim. Zkusili si i vyučování v duchu předlistopadové školy. Celoškolní projekt nazvaný „Neznámí hrdinové“ připravila k 20. výročí porážky totality ZŠ Bílá.

Všichni žáci druhého stupně oslovili rodinného příslušníka nebo známého jako pamětníka z období 50. a 60. let a měli za úkol zapsat jeho vyprávění. S tímto materiálem pracovali ve skupinách napříč ročníky – postupně se seznámili se všemi příběhy členů skupin a pak vybrali jeden, který je nejvíce zaujal. „Pokoušeli se také nejlépe cha rakterizovat dobu, ve které se její příběh odehrává, vytvořili koláž, galerii osobností z té doby, zjišťovali význam cizích slov, která se k jejich do bě vztahovala,“ popisuje práci školáků ředitelka školy Maja Bihelerová. Vý sledný plakát se stal součástí závěrečné výstavy v aule školy. Žáci zhlédli film o sametové revoluci, vzájemně četli příběhy svých „neznámých hrdinů“. O svých zkušenostech s dobou totality dětem vyprávěl i spisovatel Ludvík Vaculík.

Žáci prvního stupně měli besedu s Ji řím Stránským nebo s „dědečky žáků“ pány Bubeníkem (bývalý vysokoškolský učitel) a Naumanem (bývalý disident). 2.– 5. ročníky si vyzkoušely dva dny školu „postaru“ aneb vyučová ní v duchu předlistopadové školy, v pionýrských krojích a rudou hvězdou za zády. „Žáci také vyráběli listy do kroniky, na kterých porovnávali život před rokem 89 a dnes, nacvičovali spartakiádu, ruskou básničku nebo připravovali vysílání televize v roce 1985,“ vypráví ředitelka Bihelerová, která je ráda, že podle závěrečné ankety a ohlasů děti celoškolní projekty vítají.