Poskytování výpomoci sociálně potřebným občanům MČ Praha 6

na úhradu deregulovaného nájemného pro rok 2009

Kdo může žádat o pomoc

Podmínky pro přiznání pomoci

a) být občanem České republiky
b) žadateli byl přiznán příspěvek na bydlení ze státní sociální podpory
c) minimálně po dobu tří let mít trvalý pobyt v Praze 6
d) platná stávající nájemní smlouva po dobu nejméně tří let
e) žadatel není vlastníkem ani spoluvlastníkem žádného nemovitého majetku určeného k trvalému bydlení a ani jeho přímí příbuzní nevlastní takovýto majetek
f) hodnota movitého majetku nepřesahuje 1 mil. Kč, hodnota nemovitého majetku všech členů domácnosti žadatele nepřesahuje 1 mil. Kč, hodnota nemovitého majetku příbuzných v linii přímé nepřesahuje 5 mil. Kč – dokládá se čestným prohlášením
g) žadatel nemá žádné závazky vůči pronajímateli nebo má uzavřenou splátkovou dohodu, kterou řádně plní
h) žadatel bez závažných důvodů neodmítne nabídku přidělení menšího bytu odpovídajících rozměrů a kvality od MČ Praha 6.

Kompletní žádost včetně příloh podá žadatel pouze na první období v daném roce. Na další období žadatel doloží „čestné prohlášení“ (viz příloha č. 2), ve kterém bude uvedeno, že od podání žádosti se nezměnily skutečnosti, které by měly vliv na posouzení této výpomoci.

Ve všech Informačních kancelářích MČ Praha 6 jsou k dispozici:

V Informační kanceláři Městské části Praha 6 Pod Marjánkou 1906/12 je k dispozici pracovník pro konkrétní dotazy a výpomoc občanům v záležitosti deregulace. Veškeré informace a formuláře jsou zveřejněny na webu Prahy 6 www.praha6.cz Na bezplatné telefonní infolince 800 100 290 odpoví občanům proškolení pracovníci callcentra.

Informace poskytuje a žádosti vyřizuje:

Odbor sociálních věcí Úřadu městské části Praha 6, pracoviště Jugoslávských partyzánů 15, Praha 6 – Dejvice.

Žádosti vyřizuje Odbor sociálních věcí. Žadatelé si mohou požádat o finanční výpomoc od konce 1. čtvrtletí 2009 (od ledna nová výše důchodu, od února nová výše příspěvku na bydlení ze systému státní sociální podpory, který se vyplácí zpětně za leden) s tím, že při splnění všech uvedených podmínek jim bude tato pomoc vyplácena 1x za čtvrtletí zpětně za předchozí čtvrtletí, případně na vyžádání příjemce výpomoci zaslána na účet správce k úhradě části nájemného.

Starší občané, invalidní důchodci a ti, pro které je nemožné nebo komplikované přijít na úřad kvůli snížené pohyblivosti, mohou využít pojízdnou kancelář MČ Praha 6 nebo pokud mají zavedenou pečovatelskou službu, která je poskytována Pečovatelskou službou Prahy 6, mohou využít k podání této žádosti pečovatelku.

Státní příspěvek na bydlení

Příspěvkem na bydlení stát přispívá na náklady na bydlení rodinám a jednotlivcům s nízkými příjmy. Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu přihlášený v bytě k trvalému pobytu, jestliže 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny je nižší než příslušné normativní náklady stanovené zákonem.

Do nákladů na bydlení se zahrnuje u nájemních bytů nájemné a náklady za plnění poskytované v souvislosti s užíváním bytu, u družstevních a bytů vlastníků srovnatelné náklady + u všech bytů náklady na energie, vodné a stočné, odpady, vytápění. Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny jako průměrné náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti.

Pro rok 2009 normativ pro Prahu činí

Příspěvek na bydlení vyřizuje pracoviště Státní sociální podpory, které je od ledna převedeno pod Úřad práce hl. m. Prahy.
Na pracovišti státní sociální podpory v Praze 6 jsou k dispozici formuláře státní sociální podpory. Ke stažení jsou též na webu Ministerstva práce a sociálních věcí www.mpsv.cz

Adresa úřadu: Úřad práce hl.m.Prahy, pracoviště státní sociální podpory v Praze 6 Jugoslávských partyzánů 15, 160 52 Praha 6 Telefony: 224 316 168 – 9, 224 312 362, 224 314 164, 224 315 166, 224 312 361