Uzavírky vozovek

Uzavírky vozovek z důvodu oprav

● Do 30. 4. je povolena další etapa obnovy vodovodního řadu (včetně přípojek) v ul. Terronská (úsek ul. Zelená – ul. Čínská). Provoz na komunikaci je veden v daném úseku jednosměrně, a to směrem z centra od ul. Zelená k ul. Čínská.
● Do 30. 4. je povolena uzavírka ul. Jenečská (úsek ul. Ke Džbánu – ul. Hostouňská) z důvodu rekonstrukce kanalizace a vodovodu.
● Do 21. 6. probíhá v ul. Závěrka v úseku ul. Liborova - Za Strahovem rekonstrukce komunikace. Stavební činnost je rozdělena do tří úseků.
● Do 20. 3. probíhá v ul. U čtvrté baterie (úsek U Vojenské nemocnice – Na Dělostřílnách) rekonstrukce komunikace (jižní chodník). Po ukončení definitivní úpravy povrchu chodníku bude následovat rekonstrukce vozovky včetně úpravy parkovacích stání.
● Do 30. 4. dojde v ul. Na Dračkách k obnově vodovodního řadu. Stavební činnost je rozdělena do několika úseků. Stavební úseky budou pod úplnou uzávěrou s tím, že rezidentům bude v rámci možnosti stavby vjezd umožněn.
● Do 30. 4. probíhá v ulici Vlastina poslední úsek rekonstrukce komunikace, a to samotná křižovatka Vlastina x U silnice. V ul. Vlastina je zachován provoz v obou směrech za pomocí světelné signalizace.
● Do 30. 6. se realizuje v ul. Za Pohořelcem obnova povrchu chodníku v rámci chodníkového programu.
● Od 23. 3. do 30. 4. bude v ul. Kafkova v úseku ul. Kyjevská – Na hutích probíhat oprava povrchu vozovky v rámci CHP. Do konce dubna bude dokončena i rekonstrukce komunikace v Pražákovské ul.
● V průběhu března začnou v Břevnově práce na obnově vodovodních řadů. Stavbou budou dotčeny ul. Šlikova, Hošťálkova, Za Strahovem, U dvora, Tejnka, Nad Tejnkou, Kochanova. O termínech budou občané včas informováni formou letáků.