Otázky a odpovědi z www.praha6.cz

Hřiště Vlastina není pro veřejnost? Květiny do oken jen v domech Kruhový objezd zklidní Vokovice

Hřiště Vlastina není pro veřejnost?

Kdo má na starost školní hřiště, které je součástí školy ve Vlastině ulici? Pro veřejnost jsou vyhrazeny určité otevírací hodiny, avšak opětovně se nám stalo, že hřiště bylo uzamčeno. Dotaz jsme vznesli i ve škole Vlastina, kde jsme se setkali s neochotou.  
Jakub Marek

Budova školy včetně sportoviště byla pronajata na základě výběrového řízení společnosti Czech British School, s.r.o., která celý areál využívá pro své vzdělávací účely. Provoz hřiště pro veřejnost se řídí vyvěšeným provozním řádem, kde je též kontakt na odpovědného pracovníka (p. Vl. Baňka, tel: 226096175). Na základě Vašeho dotazu bylo prověřeno využívání tohoto hřiště. Veřejnost ho využívá pravidelně ve vymezené hodiny, někdy i mimo ně. Ve vymezené hodiny by hřiště mělo být pochopitelně přístupné veřejnosti. V případě, že tomu tak nebude, neváhejte kontaktovat na provozním řádu zmíněnou osobu. Aby se předešlo případným nedorozuměním, bude provozní řád dle sdělení provozovatele  doplněn o další osobu, u které bude možné dojednat využití hřiště mimo vymezené hodiny. Ingrid Kejkrtová, radní

Květiny do oken jen v domech

Obracím se s dotazem ohledně grantů na květinovou výzdobu oken. Není to běžné, Praha 6 je v tomto ohledu štědrá, ale grant neplatí pro rodinné domky se zahradou. Můžete mi vysvětlit proč? I na okna v rodinném domu se musí květiny, substrát, truhlíky a hnojivo nakupovat. Vypěstovat si je na zahrádce můžete skutečně jen výjimečně.  
Renata Hanušová

Vážená paní Hanušová, velmi mne mrzí, že si rozhodnutí grantové komise přispět na květinovou výzdobu pouze bytovým domům, vysvětlujete tak negativním způsobem. Neposuzovali jsme věc tak, že někoho vyřadíme a někomu grant přidělíme. Dívali jsme se na věc z pohledu životního prostředí, které jednotlivé typy bydlení občanům poskytují – neboli rodinné domy poskytují kromě bydlení i určité „přírodní“ zázemí, zatímco bydlení v bytových domech nikoliv. Snaha radnice tedy směřovala k tomu, aby i občané v bytových domech měli možnost a motivaci vytvořit si alespoň malinké „přírodní“ zázemí, navíc velké procento z nich jsou starší občané v důchodovém věku, jejichž finanční situace není mnohdy příliš uspokojivá. Podporou květinové výzdoby do oken, směřujících do ulic a na veřejná prostranství byl zase sledován záměr celkového zkrášlení vzhledu města, které jistě přinese potěšení všem občanům Prahy 6, i jejím návštěvníkům.
Jan Záruba, radní
 
Kruhový objezd zklidní Vokovice

Před nějakým časem probíhalo ve Vokovicích referendum o zjednosměrnění ulice Na Krutci. Na stránkách Prahy 6 jsem našla nejasnou odpověď na otázku o výsledku tohoto hlasování: „V souvislosti se zklidněním dopravy ve Vokovicích připravuje Úřad městské části Praha 6 realizaci kruhového objezdu v prostoru křižovatky Na Krutci x Vokovická a zvýšeného stavebního prahu v křižovatce Vokovická x K Červenému vrchu. Projektované úpravy dostatečným způsobem sníží dopravní zátěž dané lokality, tj. dopravní výkon realizovaný komunikací Na Krutci a přispějí k celkovému zlepšení situace. Ve světle uvedeného se v současné době nejeví zjednosměrnění ul. Na Krutci jako aktuální řešení, a to i s ohledem na kapacitu dopravy v nejbližším okolí na území MČ Prahy 6.“

Nejsem odborník na dopravu, ale každodenně vyjíždím z ulice Půlkruhová do ulice Vokovická (nyní hlavní). Pokud by na této křižovatce měl vzniknout kruhový objezd, tak se již do Vokovické vůbec nedostanu, protože bude mou povinností dát přednost vozidlům na kruhovém objezdu, která budou kontinuálně přijíždět z ulice Na Krutci. Toto rozhodně nepřispěje ke zklidnění dopravy, tak jak je psáno.
Nebylo by spíše aspoň částečným řešením rozšíření křižovatky Vokovická x Evropská o jeden jízdní pruh ven z Vokovic? Proč nevznikl nový výjezd z Vokovic při stavbě nových domů "Rezidence Vokovice" – aspoň pro nové obyvatele těchto domů, kteří nyní budou muset vjíždět na hlavní Vokovickou, a tím opět zvýší ranní a většinou i odpolední kolony v této ulici? Myslím si, že při tak velkých stavebních úpravách to nemuselo být tak nereálné řešení. 
Helena Ambrožová

Uvažované řešení spočívající ve vybudování kruhového objezdu a zvýšeného stavebního prahu na komunikaci Vokovická povede ke zklidnění dopravy v této lokalitě. Nejen, že pozitivně ovlivní rychlost projíždějících vozidel, ale hlavně řidičům projíždějícím po ul. Na Krutci znepříjemní průjezd Vokovicemi a tito si najdou jinou trasu pro jízdu do města. Máte pravdu, že instalací kruhového objezdu dojde ke změně přednosti v této křižovatce. Váš popis však opomíjí vozidla přijíždějící na okružní křižovatku po Vokovické od Evropské, kterým řidiči najíždějící z „Krutce“ budou nuceni dát přednost a tím bude umožněn nájezd vozů z Půlkruhové. O rozšíření Vokovické v prostoru křižovatky s Evropskou bylo rozhodnuto, tato bude rozšířena při výstavbě metra. Dřívější termín není reálný, vzhledem ke stavební uzávěře v této oblasti. Nemožnost zřízení výjezdu od bytových domů Vokovice na Evropskou je dána nesouhlasem Magistrátu hl.m. Prahy a Policie ČR s takovým řešením. Absence druhého napojení Vokovic na Evropskou nám je známa a i nadále jednáme o alternativách možného řešení.
Tomáš Chalupa, starosta