Vydávají se voličské průkazy k předčasným volbám

Předčasné volby do PS Parlamentu ČR se budou konat 9. a 10. října. Voliči, kteří nebudou mít možnost volit v místě svého trvalého bydliště, kde jsou zapsáni do seznamu, si mohou během září zažádat o vydání voličského průkazu. S ním je možné volit v kterékoliv volební místnosti.

O voličský průkaz žádá volič písemně s úředně ověřeným podpisem na příslušném obecním úřadě. Úřední ověření je osvobozeno od správního poplatku. Žádost musí být doručena nejpozději do pátku 2. 10. s uvedením adresy, na kterou má být voličský průkaz zaslán.

Lidé, kteří žijí v Praze 6, chtějí zde volit a nemají zde trvalé bydliště, zasílají žádosti s ověřeným podpisem na úřad ve svém trvalém bydlišti. Žádost není možné zasílat elektronickou poštou.

V Praze 6 lze žádosti podávat také osobně na úřadě nebo v některé informační kanceláři. Volič si může nechat zaslat průkaz poštou nebo si jej může vyzvednout osobně po 24. 9. na pracovišti Odbor vnitřních věcí (OVV) na Deltě. K vyzvednutí průkazu lze zmocnit i jinou osobu prostřednictvím vyplněného formuláře.

Od 24. 9. 2009 bude OVV zasílat voličský průkaz těm, kteří požádali o jeho zaslání na adresu uvedenou v žádosti. Žádosti budou zasílány obyčejnou poštou, aby voliči nebyli nuceni chodit na poštu pro doporučenou zásilku. Žádost je možno zaslat na přání i do zahraničí.

Voličský průkaz nelze vydat pro manžela, rodiče, nebo jinou třetí osobu, pokud nebude od něj mít plnou moc s úředně ověřeným podpisem.

Pokud bude občan s voličským průkazem volit mimo území Prahy, nemůže pro hlasování použít hlasovací lístky, které mu budou doručeny v místě jeho trvalého bydliště, neboť by byly neplatné.

Po příchodu do volební místnosti, kde se rozhodne volit, odevzdá voličský průkaz, prokáže svoji totožnost občanským průkazem nebo platným cestovním pasem a od okrskové volební komise obdrží sadu hlasovacích lístků platných pro příslušný volební kraj.

Možnost osobního vyzvednutí voličských průkazů:

Odbor vnitřních věcí, pracoviště v Ruzyni, objekt Delta, Vlastina 34, 4. poschodí, č.dv. 413 v době mezi 24. 9. a 7. 10.

Poslední den lhůty ve středu 7. 10. jen do 16 hod.