Další miliony zgrantových programů EU míří do Prahy 6

Více než osm milionů na zřízení občansko-podnikatelského centra a dalších téměř jedenáct milionů korun na zkvalitnění výuky ve dvou základních školách vPraze 6 rozdělili pražští zastupitelé vprosinci zoperačních programů EU Praha – konkurenceschopnost a Praha – adaptabilita.

Úspěšné byly se svými žádostmi i dvě významné instituce zPrahy 6, Ústav makromolekulární chemie AV ČR a Technologické centrum akademie věd. Koběma se jako podporující partner připojila městská část.


Centrum 6, jak se bude občansko-podnikatelské centrum nazývat, se má stát informačním uzlem pro místní obyvatele, nabídnout by mělo rychlé a kvalifikované informace o dostupných službách, obchodu a řemeslech,  poradenský servis voblasti daňové, sociální a právní, a to nad rámec činností veřejné správy. Centrum má poskytnout prezentaci malým a středním podnikatelům nebo nabízet pravidelnou vzdělávací činnost. „Usnadní život také obyvatelům Prahy 6, kteří rychle a jednoduše získají potřebné informace zpraktického života,“ domnívá se radní Ondřej Balatka, který vznik centra připravuje. Se zřizováním centra začne městská část tento rok, umístěno má být pravděpodobně vpřízemí Skleněného paláce. Zčástky 8,2 milionu získané zgrantu se musí městská připojit zbývajícími 7,5% nákladů.


Podpora pro znevýhodněné žáky
Individualizace vzdělávání je projekt základní školy Červený Vrch, na který škola získala 5,2 milionu korun zfondů EU. „Jednou zcest, jak podpořit děti, které jsou nějakým způsobem znevýhodněné, ať už díky prostředí nebo nějakého handicapu, je poskytnout takovou podporu, aby mohly využít svého potenciálu,“ domnívá se ředitelka školy Jana Matoušová. „Chystáme celou řadu aktivit, kterými chceme zvýšit motivovanost a úspěšnost těchto žáků,“ dodává ředitelka školy, která má spostiženými žáky více než desetiletou zkušenost. Se žáky budou pracovat asistenti i speciální pedagog, využijí se informační technologie, kterými je škola nově vybavena. Výsledkem by měl být také metodický materiál pro ostatní školy.


Na znevýhodněné žáky a jejich zařazení do výuky se zaměřil i projekt ZŠ nám. Svobody, který zprogramu Adaptabilita získal 5,8 milionů korun. Jde o program zkvalitnění a modernizace výuky právě sdůrazem na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. „Tak, aby obsah, metody i formy výuky odpovídaly jejich potřebám a možnostem,“ říká ředitelka školy Ivana Ullmanová. „K práci scílovými skupinami přispějí i nově vzniklé publikace,“ dodává. Vrámci projektu škola nabídne i řadu volnočasových aktivit, které by například u dětí zjiných etnických skupin, u cizinců a azylantů mohly vést kodstranění jazykové bariéry. Program byl zahájen vlednu a potrvá 30 měsíců.

Peníze pro vědecké ústavy
Soustředit všechna odloučená pracoviště s64 zaměstnanci do jednoho centra a jedné budovy se podaří díky dotaci 54 milionů korun pro Technologické centrum Akademie věd. Poté centrum zahájí nové aktivity, mezi něž patří Informační centrum OSN pro pokročilé technologie, konferenční centrum pro výzkum nebo centrum komplexních podnikatelských služeb. Dotace je určena na nákup, rekonstrukci a technické vybavení budovy Ve Struhách 27, která se stane sídlem centra.


Rekonstrukce a modernizace se díky podpoře zprogramů EU dočká i Ústav makromolekulární chemie na Petřinách, zjehož části vznikne nové Centrum polymerních materiálů a technologií. Dotace 64 milionů korun je určena na nákup přístrojů a technologií a na rekonstrukci části objektu.  Centrum se zaměří na výzkum, inovaci a přenos poznatků voblasti polymerních materiálů pro pokročilé technologie. Polymery patří knejprogresivnějším odvětvím výzkumu a Ústav makromolekulární chemie představuje dlouhodobě špičku ve výzkumu makromolekulárních látek.