Městská část podala připomínky ke konceptu územního plánu

Více než padesát připomínek shromáždila městská část knávrhu nového územního plánu hlavního města Prahy. Připojila se také křadě připomínek občanů. O tom, jestli budou připomínky městských částí i jednotlivců zapracovány, rozhodne vedení hlavního města.

Připomínky ke konceptu územního plánu projednávali zastupitelé na mimořádném prosincovém jednání. A to přesto, že by stačilo rozhodnutí radních. Kúzemnímu plánu se tak vdiskusi mohli vyjádřit i občané. Ještě předtím městská část uspořádala veřejnou prezentaci územního plánu vNárodní technické knihovně. Tu během dvou dnů navštívily stovky lidí nejen zPrahy 6, ale také zostatních městských částí a okolních obcí.


Praha 6 se ve svých připomínkách vyjádřila kjednotlivým lokalitám, ale měla i řadu systémových připomínek. „Tento koncept bude muset hlavní město Praha podrobit ještě mnohem širší diskusi,“ domnívá se starosta Chalupa. Zastupitelům vadí například mnoho typů zeleně, pro které platí různá pravidla. „Není nám jasné, proč vcelém pásu podle obory Hvězda část není celoměstsky významná, i když je to úplně stejná zelená plocha jako všechny ostatní,“ uvedl jako příklad starosta. Jako další příklad uvedl úskalí nové definice sportovních a rekreačních ploch. Podle ní například řada sportů v rekreačních plochách nesmí mít přes zimu nafukovací haly.


Nový územní plán hovoří o premise, že minimální šířka parkové plochy by měla být 25 metrů. Co není široké 25 metrů, není podle nového konceptu  park. „VPraze 6 je spousta zelených ploch, která nikdy 25 metrů nedosáhnou, a přesto to jsou krásné parky,“ divil se starosta, který jako příklad uvedl pás zeleně ve Slunné ulici. Praha 6 se ve všech připomínkách snaží do nového územního plánu graficky stabilizovat všechny zelené plochy a parčíky, které podle nových pravidel nesplňují parametry parku.

Tunel pod Hanspaulkou budí obavy
Vdiskuzi, kterou sledovala zhruba stovka občanů, vystoupili lidé spřipomínkami zejména kdopravě. Několik znich nesouhlasilo stunelovým propojením Podbabské a Evropské ulice, které je zapracováno jako výhledová rezerva územního plánu (nikoli vúzemním plánu na příštích 10 let). „Návrh této dopravní stavby je vrozporu spožadavkem podpory vyšší kvality města a životního prostředí vněm, protože Prahu 6 poškozuje. Samotná tunelová stavba je na první pohled lákavé řešení, přináší však zásadní úskalí, a tím je napojení tunelových staveb na městské veřejné prostranství, ulice a náměstí,“ řekl Pavel Hnilička. „Čím více bude silničních staveb přibývat, tím více budou lidé vlastní automobily používat. Zdravé město má nabízet síť cest a nikoli bariéry,“ dodal stím, že podmínkou územního plánu by měly být plány regulační. Podpořil ho další vystupující Michal Stibor. Podle vedoucího odboru územního rozvoje Bohumila Beránka však jde jen o hledání jedné zvariant, jak výhledově pomoci dopravě v Praze 6 a přetíženému Vítěznému náměstí. Praha 6 proto požaduje zpracovat systémovou, dopravní, ekologickou a srovnávací analýzu výhledového řešení kapacitního, avšak ekologického propojení severní části Prahy 6 a městského okruhu. Vypustit zkonceptu územního plánu rezervu pro tunel pod Hanspaulkou navrhovala také Strany Zelených, jejich návrh však neprošel. Stejně tak jako vypustit komunikační propojení Evropská Svatovítská, které považují za nadbytečné, nebo vypustit zkonceptu územního plánu územní rezervu pro severní větev prodloužení metra A zMotola do Ruzyně.

Zahrádky nezmizí
Vobavách o své zahrádky vystoupili také lidé ze zahrádkářských kolonií. Pan Procházka z kolonie na Ořechovce se domníval, že nový územní plán povede klikvidaci zeleně a bude šancí pro developery. Zahrádkářská kolonie Ořechovka je ovšem vúzemním plánu stabilizována stejně jako dosud. „Tato kolonie není stabilizována jako zahrádková kolonie a ani nebyla nikdy vminulosti. Je to vlastně parková zeleň,“ komentoval obavy pana Procházky Beránek. Kolonie Jenerálka je naopak podle starosty Chalupy klasickým příkladem zahrádkářské osady na hranici města, kde mají podle Prahy 6 zahrádky být. Je stabilizována vúzemním plánu a výhrada městské části spočívá pouze vtom, že by měla mít větší množství průchozích koridorů včetně možnosti prodloužení cyklostezky.


Praha 6 se ztotožnila i sněkterými připomínkami občanů. Na podnět paní Matouškové Praha 6 požaduje, aby cyklostezka Veleslavín – Stromovka byla vedena vplné šíři a voblasti Strnadových zahrad se nezužovala, tak, jak návrh předpokládal. Ve výhledu územního plánu by Praha 6 chtěla, aby Proboštský dvůr, nejstarší budova vDejvicích, změnil využití. Současné vymezení technická vybavenost znamená, že je tam sběrný dvůr. „Ideální je podle našeho názoru funkce sociální i spřítomností kostela hned vedle, tak jak to asi původně bylo,“ uvedl starosta.


Komunistický zastupitel Ivan Hrůza kritizoval orgány hlavního města za krátkou lhůtu na projednání. Také fakt, že se na magistrátu konalo pouze jediné veřejné projednávání, považoval za nedostatečný a ocenil Prahu 6, že věnovala územnímu plánu tolik pozornosti a umožnila lidem se sním seznámit.


Koncept územního plánu si mohou lidé už měsíc prohlédnout v informačním centru pražského magistrátu nebo na Útvaru rozvoje hlavního města. Po zpracování připomínek obyvatel bude rozpracována konečná verze.
Připomínky Prahy 6 je možné sledovat na www.praha6.cz.

Jaké jsou například připomínky Prahy 6 v územním plánu hl. města:

❖ Požaduje do hlavního výkresu a zároveň i celé dokumentace promítnout prodloužení metra A zVítězného náměstí až na letiště. Důvodem je předpoklad realizace této části etapy vroce 2018-19, tedy ještě vhorizontu platnosti územního plánu, jako střednědobého dokumentu.

❖ Zásadně nesouhlasí sumístěním tramvajové smyčky na Malém Břevnově vhloubi vilové čtvrti, v případě nutnosti přeložení stávající smyčky hledat řešení podél Karlovarské ulice.

❖ Požaduje urychlenou výstavbu kolejového propojení areálu letiště scentrem města, pokud se bude zkapacitňovat provoz letiště.

❖ Sjednotit terminologii pro cyklistickou dopravu. Doplnit do dokumentace zhlediska Prahy 6 páteřní cyklostezku – spojení Stromovka – Šárecké údolí vtrase přes Bubenečské nádraží, Jednořadou, Podbabu, Paťanku a Babu.

❖ Nesouhlasí stím, že minimální šířka parku má být 25 m. Tyto zelené plochy požaduje stabilizovat jako zeleň parkovou, nikoliv nelesní.

❖ Stabilizovat na Hanspaulce plochu při Šárecké ulici jako parkovou, aby byly podmínky pro vytvoření centrálního parku Hanspaulka.

❖ Plochu chátrajícího Strahovského stadionu stabilizovat jako veřejné vybavení. Vbudoucnu předpokládá využití typu knihovna, galerie, muzeum, kulturní a sportovně rekreační funkce.

❖ Pro oblast Strahova vypracovat regulační plán.

❖ Koncepčně dořešit území křižovatky Evropská – Veleslavínská – Vokovická sohledem na skutečnost, že to bude dopravní integrovaný uzel, kde dojde k propojení vlaku, metra a autobusové dopravy.

❖ Hledat další dopravní propojení Vokovic a Evropské. Zachovat parkoviště při nádrži Džbán (mělo být vymístěno).

❖ V oblasti Ruzyňských skladů zredukovat celý areál, plochu stabilizovat jako smíšenou a regulovat podle urbanistické soutěže, která řekne, kde mají být ulice, kde má být náměstí, kde mají být zastávky městské hromadné dopravy či mateřská školka.