Mezi vynikajícími učiteli je letos více mužů

náhled souboruJiž pošesté Praha 6 ocenila své vynikající učitele. Ocenění jim udělila na návrh ředitelů základních škol devítičlenná porota jmenovaná z členů komise pro výchovu a vzdělávání. A letos bylo více mužů.

„Městská část opravila školy, ale ty největší hodnoty v nich vytvářejí učitelé. A doufám, že vám to přináší radost,“ poděkoval učitelům za jejich práci při slavnostním ceremoniálu v Písecké bráně radní pro školství Ondřej Balatka, který také ocenil partnerské vztahy mezi radnicí a školami. Učitelé si převzali i finanční odměnu, která k ocenění patří.

Ocenění za zvlášť vynikající výsledky v každodenní práci

PaedDr. Luděk Dolejš je 8 let učitelem na I. stupni ZŠ Červený vrch, vyučuje dějepis a vlastivědu. Zapojil se do mezinárodního projektu eMapps.com a realizoval fotoprůvodce Naše digitální oči. Podílí se na integraci dětí s handicapy.

Mgr. Vladimír Rozhon, 12 roků učí na II. stupni ZŠ Hanspaulka dějepis, občanskou a mediální výchovu. Využívá aktivní metody učení a zážitkové pedagogiky, žáci pod jeho vedením získávají ocenění na tematických soutěžích.

Mgr. Petra Levá, na II. stupni ZŠ nám. Svobody 2 učí 13 let český jazyk a dějepis. Ve škole realizuje preventivní projekty a výstavy z oblasti extremismu a novodobých dějin. Vede o. s. Šestikráska zaměřené na volnočasové aktivity.

Mgr. Kateřina Mošová, vyučuje 7 let na II. stupni ZŠ Pod Marjánkou matematiku a fyziku. Podílela se na realizaci náplně výukového programu pro přírodovědné obory, připravila nové pojetí výuky oblasti Člověk a svět práce.

Ocenění za výjimečné výkony nad rámec běžných činností

Mgr. Petr Korecký, na II. stupni v ZŠ Bílá učí 9 roků matematiku a tělesnou výchovu. Řídí adaptační a sportovní kurzy pro žáky, včetně projektu „Soboty za školou“. Vede sportovní družstva, která úspěšně reprezentují školu.

Mgr. Blanka Voráčková, 12 let na II. ZŠ Emy Destinnové vyučuje občanskou nauku, anglický a ruský jazyk. Organizuje jazykové olympiády a soutěže, připravuje žáky na mezinárodní certifikované zkoušky z angličtiny. Realizuje výměnný program s anglickou školou v Chedaru.

Mgr. Hana Raichlová, 12 let učitelka na I. stupni ZŠ Emy Destinnové. Výrazně profilovala část školního výukového programu pro 1. a 2. ročník ve prospěch přetrvávajících výukových a výchovných kompetencí. V cyklech výtvarné výchovy spolupracuje s Národní galerií.

Mgr. Jana Sochůrková, učitelka žáků I. stupně a hudební výchovy v ZŠ Norbertov, kde učí 16 let. Vede Metodické sdružení I. stupně. Spolupracuje se Sdružením Starých Střešovic a zabezpečuje akci "Čarodějnice na Norbertově".

Ocenění učitelů s méně než třemi roky praxe

Mgr. Michaela Talpová, učitelka na I. stupni ZŠ J. A. Komenského. Výuku českého jazyka rozšiřuje o nové progresivní metody. Je lektorkou kurzů koordinátorů školních parlamentů a členkou EKOtýmu. Koordinuje činnost filmového klubu a vydávání školních novin.

Mgr. Václav Lacina, učitel na II. stupni ZŠ nám. Interbrigády, kde vyučuje výtvarnou a občanskou výchovu. Ovlivnil výtvarnou podobu školních propagačních materiálů a výzdoby školy, včetně piktogramového značení. Vyučuje také počítačovou grafiku, inicioval natočení příspěvku do soutěže AntiFetFest.