2010: metro A míří do Motola

Začátek nejočekávanější dopravní stavby v Praze 6 je na dohled. Stavba prodloužení metra A z Dejvic začala zřizováním stavenišť. Prahu 6 navíc letos čeká pokračování stavby tunelu Blanka, které přinese řadu dopravních omezení. Lidé budou muset mít nervy ze železa.

Prodloužení trasy A západním směrem se konečně dostalo na pořad dne. Opouští oblast diskusí a prognóz a nový úsek se čtyřmi stanicemi z Dejvic do Motola se začíná realizovat. „V tuto chvíli se jedná o přípravné práce, jako jsou zřizování stavenišť. Samotná stavba v tom smyslu, že se do podzemí rozjedou razící štíty a začnou skutečné stavební práce, by měla začít na jaře,“ uvedl mluvčí pražského dopravního podniku Ondřej Pečený. Dopravní podnik je investorem akce, která bude stát přibližně 18 miliard korun. Podstatnou část budou krýt dotace Evropské unie. Se zprovozněním prodloužené trasy se počítá v roce 2015.

Celé město, a zejména Praha 6, si od prodloužení metra slibuje, že nové stanice obslouží velké rezidenční čtvrti i největší nemocniční komplex v Praze – nemocnice Motol a Homolku. Kromě toho se odlehčí přetíženému dopravnímu uzlu v prostoru Vítězného náměstí. „Metro se před 30 lety zastavilo ve stanici Dejvická. Zatímco ostatní trasy vedou až na okraj města, Praha 6 na to stále čekala,“ říká koordinátorka strategického rozvoje Prahy 6 Jaroslava Trnková. V Dejvicích má konečnou 18 linek autobusů a zastavuje zde až 112 mimopražských spojů. Podstatná část těchto spojů by se měla přemístit do terminálu na Veleslavíně, menšího na Bořislavce, další vznikne na Vypichu a výhledově budou příměstské autobusy končit na kraji Prahy 6 na Dlouhé Míli.

Dodavatelem stavby metra je sdružení stavebních společností Metrostav a HOCHTIEF CZ. Ti se zavázali spolupracovat při výstavbě s občany Prahy 6, kterým jsou ochotni poskytnout maximum informací v novém informačním centru. „Dobrá informovanost je předpokladem úspěšné stavby. Ve spolupráci s Prahou 6 hledáme vhodné nebytové prostory, které by byly pro občany dostupné pěšky, autem i městskou dopravou, a zároveň byly poblíž vlastní stavby. Pokud se to nepodaří, počítáme s tím, že informační středisko umístíme spolu s vedením stavby ve stavebním dvoře při Evropské, poblíž dnešní tramvajové točky mezi Červeným vrchem a Veleslavínem,“ sdělil vedoucí útvaru výrobní přípravy Metrostavu, Jan Prosr. Ve středisku, které bude v provozu jedno odpoledne v týdnu, budou k dispozici informovaní zástupci zhotovitele, projektanta, případně i objednatele, kteří budou mít k dispozici projektovou dokumentaci stavby, na nástěnkách budou potřebné instruktivní výkresy, vizualizace a technické údaje.


Moderní metoda je šetrná

Na rozdíl od stavby městského okruhu, která má mnohem výraznější dopad na okolí i obyvatele a řadu omezení v dopravě, neměli by obyvatelé šestky stavbu metra pocítit v takové intenzitě. Převážná většina tunelů bude ražených, pod povrchem. Jak sdělil na lednovém setkání s obyvateli na Červeném vrchu generální ředitel Metroprojektu David Krása, jednokolejné traťové tunely se budou razit technologií TBM („Tunnel Boring Machine“) pomocí moderních tunelovacích strojů. Tuto metodu použijí v Čechách poprvé, několik let se však úspěšně používá ve světě, právě pod městskou zástavbou. TBM metoda je podle něj nejšetrnější ze všech a minimálně ovlivňuje hydrogeologické vlivy v zemi. „Objekty nad trasou metra by to nemělo závažně ovlivnit. Pokud by došlo k poklesům, tak maximálně v řádu milimetrů,“ uvedl na setkání Krása. Další výhodou metody TBM je rychlost ražby, dlouhodobý průměr je 300 m za měsíc, místy pak až 500 metrů. Ražbu lze provádět v dlouhých úsecích, proto není nutné zřizovat více stavenišť. V menší míře bude užito technologie NRTM („nová rakouská tunelovací metoda“) s trhacími pracemi, a to převážně pro ražbu stanic a přístupových tunelů.

Pracovníci Metroprojektu v současné době provádějí pasportizaci objektů podél trasy, které by mohly být stavbou ovlivněny. Monitoring bude probíhat během stavby i po ní, sledují se všechna možná rizika. Pokud by lidé chtěli vznést požadavek na pasportizaci dalších objektů, je potřeba se obrátit na zástupce investora, tedy dopravního podniku.


Uzavírky a výluky minimální

Po celou dobu výstavby nebude zcela přerušena doprava na Evropské. Dojde jen k opakovaným krátkodobým omezením v prostoru výstavby stanic Červený vrch a Veleslavín, např. stažením dopravy do jednoho pruhu. Dojde i k přerušení tramvajové dopravy, ale jen na dobu nezbytně nutnou pro přeložky inženýrských sítí nebo pro přeložky tramvajové trati. Přerušení budou většinou víkendová nebo v řádu dnů.

To, co zatíží Prahu 6, bude provoz nákladních aut s vytěženou zeminou. „Odvozové trasy pro vytěženou rubaninu i pro zeminu vytěženou z ostatních hloubených objektů vedou nejkratším možným směrem ven z města – tedy na západ až severozápad – na projednané skládky,“ uvedl Jan Prosr. Ten se také pokusil odhadnout, jaké množství rubaniny bude nutné odvozit. „Přibližně lze uvažovat, že měsíčně bude nutné odvézt cca 40,8 tisíc tun, což odpovídá šedesáti soupravám denně,“ spočítal zástupce Metrostavu.


Omezení Patočkovy

Nesrovnatelně větší komplikace v dopravě způsobí během jara práce na městském okruhu, které pokračují stavbou hloubeného tunelu v Patočkově ulici v úseku Myslbekova – Strahovský tunel. Úsek bude plně uzavřen a doprava bude svedena po objízdné trase kolem hotelu Pyramida (více na str. 6). V květnu pak dojde pro tramvaje k uzavírce Svatovítské ulice kvůli budování nového mostu.

Jak budou vypadat nové stanice metra A

Stanice Červený Vrch

 

Stanice Veleslavín

 

Stanice Petřiny

 

Stanice Motol

 

První etapa prodloužení metra je dlouhá asi 6 km. V centru Dejvic navazuje na současnou konečnou stanici metra, pod Evropskou ulicí stoupá západním směrem pod jižním úpatím hřbetu Červeného vrchu a Hanspaulky, ve vokovickém sedle se stáčí k jihu a prostupuje od severu bělohorskou terasu s ostrohem Petřin a vyúsťuje pod jižními svahy motolského údolí.

Nové stanice: Červený Vrch – Veleslavín – Petřiny – Motol.

Náklady projektu: pohybují se kolem 18,7 mld. Kč. V rámci podpory z EU je v Operačním programu Doprava na prodloužení trasy A metra vyčleněna částka 290 milionů eur, zbytek bude hrazen z rozpočtu města Prahy.

Předpokládané nejvyšší úsekové zatížení v roce 2015 se očekává ve výši 6100 cest./hod., staniční pak na Červeném Vrchu 44 200 cest./den (ve špičkové hodině 5750 cest./hod.).

Zprovozněním dojde na Evropské třídě v úseku Červený Vrch – Dejvická k poklesu zátěží autobusové dopravy o 95 %, v Patočkově ulici se provoz zredukuje o 40 %. Na Vítězném náměstí se sníží provoz autobusů o více než 1100 spojů denně.

Zprovoznění úseku Dejvická – Motol se předpokládá v roce 2014.

Investor: Dopravní podnik hl. města Prahy

Projektant: Metroprojekt Praha a. s.

Dodavatel: Metrostav a. s. a HOCHTIEF CZ

Inženýring: Inženýring dopravních staveb a. s.

Zdroj a vizualizace: Metroprojekt Praha a. s. a web magistrat.praha.eu