Otázky a odpovědi z www.praha6.cz

Zklidnění Dělostřelecké Kdy začnou znovu blikat světla Rozšíří se ostrůvky tramvají? Příspěvky jen pro „šestkové“

Zklidnění Dělostřelecké

Dojde k dalšímu budování zpomalovacích pruhů v ulici Dělostřelecká, Slunná, případně Pevnostní, nebo se dočkáme jiného zklidnění dopravy v těchto místech? V některých hodinách je skoro nemožné tyto komunikace přejít. Ing. Lukáš Buriánek

V další etapě rekonstrukce komunikace Dělostřelecká počítáme s vybudováním dvou stavebních prahů v prostoru křižovatky Dělostřelecká x Slunná. Tím budeme považovat zklidnění komunikace za dostatečné. Stejně tak budeme považovat za dostatečně zklidněnou i komunikaci Dělostřelecká. Se stavebními úpravami komunikace Pevnostní se nepočítá, alespoň dle sdělení odboru dopravy Magistrátu hl. m. Prahy, do jehož přímé správy komunikace spadá. S avizovanými úpravami lze počítat zhruba v horizontu dvou až tří let, poté co dojde k rekonstrukci inženýrských sítí. Jan Záruba, radní pro dopravu a životní prostředí


Kdy začnou znovu blikat světla

Dotaz se týká „blikacích přechodů“ na ulici Jugoslávských partyzánů. Před několika týdny proběhla jejich rekonstrukce, ale přechody stále neblikají. Některá světla jsou stále zalepena páskou. Rád bych věděl, na co se čeká. V čem je problém. Rekonstrukce byla jistě finančně nákladná, ale výsledek není vidět. Proč vlastně došlo k rekonstrukci původní technologie? Tomáš Březina

Systémy tzv. blikajících přechodů pro chodce na komunikaci Jugoslávských partyzánů byly instalovány na podzim roku 2006 jako jedny z prvních v republice. Na podzim loňského roku byla tato zemní svítidla na hraně své životnosti. Vzhledem k technické úrovni původních LED návěstidel z roku 2006, míře opotřebení a četnosti poruch nebylo efektivní je dále udržovat. Během doby došlo k vyvinutí nové technologie zemních svítidel, která se pozitivně odrazila v jejich větší odolnosti a spolehlivosti. Městská část iniciovala jednání s dodavatelskými firmami o instalaci zemních svítidel nové generace. Výsledkem byla nabídka na bezúplatný upgrade stávající technologie. Bohužel elektronická část nových zemních LED návěstidel se po první instalaci ukázala jako nepoužitelná z důvodu šíření se silného rušení způsobeného pravděpodobně provozem na blízkém tramvajovém tělese, alespoň takto znělo vyjádření dodavatele. Elektronické systémy musely být následně upraveny a při jejich opětovné výrobě se jich již do konce roku 2009 nestihlo vyrobit požadované množství. Dle sdělení dodávající firmy musí být instalace nových elektronických systémů provedena při teplotě, která neklesá pod +5°C a za sucha. Vzhledem k tomu, že veškeré práce probíhají v době s nejnižší intenzitou dopravy, tj. v noci, je splnění podmínek o to problematičtější. Současné klimatické podmínky bohužel neumožňují instalaci svítidel, proto musely být dokončovací práce přerušeny. Doufejme, že nám počasí bude brzy přát a dodavatel bude schopen v průběhu několika nocí všechny systémy zprovoznit. Jan Záruba, radní pro dopravu a životní prostředí

Rozšíří se ostrůvky tramvají?

Chtěla bych Vám poděkovat za úpravy v ulici Střešovická (cyklostezky, nové stromořadí a zejména zajištění vyšší bezpečnosti chodců – tj. zamezení předjíždení u tram. zastávek, zúžení vozovky u přechodu apod.) Plánuje se další rozšíření tramvajových ostrůvků? Barbora Naďová

Úpravy tramvajových ostrůvků jsou projekčně připravovány na celé trase tramvaje ulicemi Střešovická a Na Petřinách. Předpokládá se rozšíření ostrůvků, osazení přístřešků, bezpečnostního zábradlí a bezbariérové přístupy. V letošním roce počítáme s dokončením projektové přípravy, realizace by mohla být zahájena v příštím roce. Přesný termín bude záviset na přidělení finančních prostředků a případné koordinaci s dalšími stavbami. Jan Záruba, radní pro dopravu a životní prostředí


Příspěvky jen pro „šestkové“

Syn chodí do základní školy na Praze 6 již od první třídy. Jejich škola pořádá, za přispění městské části Prahy 6, pobytový zájezd do Anglie. Dotaci od Vás ale dostanou všichni, vyjma Nebušic, Suchdola a Lysolají. Můžete mi zdůvodnit, proč to tak je? Chodíme sice do jiné základní školy, než je v místě bydliště, ale stále je to v rámci Prahy 6, tak kde je problém? Proč tyto děti dotaci nedostanou, stejně jako jejich spolužáci? Renata Maršová

Městská část Praha 6 podporuje zahraniční studijní pobyty žáků základních škol, jejichž je zřizovatelem, formou grantových programů. Tato podpora je dle stanovených podmínek určena opravdu pouze žákům s místem trvalého bydliště na území Městské části Praha 6. A důvodem je ta skutečnost, že se jedná o podporu nadstandardní, která je poskytována výhradně z prostředků rozpočtu Městské části Praha 6. Nedorozumění vzniká v důsledku rozdílu mezi „Městskou částí Praha 6“ a „Správním obvodem Praha 6“. Nebušice, Lysolaje, Suchdol a také Přední Kopanina jsou součástí Správního obvodu Prahy 6, tj. Úřad městské části Praha 6 pro ně vykonává určité správní činnosti. Ale jedná se o samostatné Městské části, které mají vlastní zastupitelstvo, vlastní úřad a zejména vlastní rozpočet. Pro případnou nadstandardní finanční podporu je tedy nutné obrátit se na radnici Městské části, kde máte trvalé bydliště. Ondřej Balatka, radní pro školství a sociální oblast