Vydávají se voličské průkazy

Občané Prahy 6, kteří se chtějí zúčastnit květnových voleb do Poslanecké sněmovny mimo své trvalé bydliště, mohou volit pouze s voličskými průkazy.

Voličské průkazy umožňují lidem volit v kterékoliv volební místnosti. Volby se konají 28. a 29. května. O voličský průkaz lze žádat písemně nebo si jej osobně vyzvednout na úřadě Prahy 6. Písemné žádosti o voličský průkaz, opatřené ověřeným podpisem, se přijímají do pátku 21. května. Osobně si jej lidé mohou vyzvednout do 26. 5.

Od 13. 5. budou průkazy zasílány těm, kteří požádali o jeho zaslání, na adresu uvedenou v žádosti. Žádosti budou zasílány obyčejnou poštou, aby voliči nemuseli chodit na poštu pro doporučenou zásilku.

Pokud budou občané s voličským průkazem volit mimo Prahu, nemohou pro hlasování použít hlasovací lístky doručené do místa trvalého bydliště. Po příchodu do volební místnosti, kde se občan rozhodne volit, odevzdá voličský průkaz, prokáže svoji totožnost a občanství platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem nebo občanským průkazem a od okrskové volební komise obdrží sadu hlasovacích lístků platných pro příslušný volební kraj.

V případě, že si lidé vyzvednou voličský průkaz a neodcestují mimo Prahu, mohou s voličským průkazem volit i ve své volební místnosti.

Budou-li hlasovat v zahraničí, volí kandidáty z Jihočeského volebního kraje.


Možnosti, jak získat voličský průkaz

❒ Volič zašle úřadu písemnou žádost s úředně ověřeným podpisem nejpozději do pátku 21. 5. a uvede, na jakou adresu chce voličský průkaz zaslat, nebo že si jej přijde osobně vyzvednout na úřad. Žádost nelze podat elektronicky. Úřední ověření podpisů pro žádosti je osvobozeno od poplatku.

❒ Osobně sepíše žádost na úřadě (nebo v některé informační kanceláři) a uvede, na jakou adresu chce voličský průkaz zaslat, nebo že si jej po 13. 5. vyzvedne osobně na pracovišti odboru vnitřních věcí v budově Úřadu m.č. Praha 6, Čs. armády 23, případně využije formulář se zmocněním pro jinou osobu k vyzvednutí.

❒ Volič přijde osobně v době mezi 13. 5. a 26. 5. v úředních hodinách (Po, St 8 – 18 hod., Út, Čt 8 – 15 hod., Pá 8 – 12 hod., poslední den lhůty, ve středu 26. 5. jen do 16 hod.) na Odbor vnitřních věcí, 1. poschodí, v budově Úřadu a voličský průkaz mu bude rovnou na místě vydán. Pouze však jeho osobě, a to po předložení průkazu totožnosti. Nikoli pro manžela, nebo rodiče, nebo jinou třetí osobu, pokud od ní nebude mít plnou moc s úředně ověřeným podpisem.