Cena starosty vyzdvihne kvalitní architekturu

Radní Prahy 6 vyhlásili soutěž o Cenu starosty Městské části Praha 6. Nominace se týká staveb, které byly realizovány na území Prahy 6 v období posledních pěti let.

Účelem udílení ceny je nalézt a ohodnotit nejkvalitnější stavbu (novostavbu či rekonstrukci) prezentující místní architektonickou kulturu.

Ocenění má podpořit zájem veřejnosti i investorů na vytváření staveb odpovídajících svojí architektonickou kvalitou nejpřísnějším estetickým a technickým kritériím současnosti. „Cena starosty bude každoročně udělována investorovi, který realizací novostavby či rekonstrukcí stávajícího objektu nejvíce přispěl ke zkvalitnění prostředí Prahy 6, jehož realizace je nejlépe zapojena do stávajícího prostředí, řešení je vtipné, nápadité a provozu schopné, a které bylo realizováno v souladu s požadavky vyhlášek a správních povolení,“ zdůvodnil starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa.

Návrh na nominaci v letošním prvním ročníku může podat kdokoli písemně na adresu tajemníka soutěže ing.arch. Bohumil Beránek – vedoucí Odboru územního rozvoje ÚMČ P6, tel.:220 189 900, email: cenastarosty@praha6.cz. Termín podání návrhu je 13. 9. 2010. Písemný návrh musí obsahovat označení nominovaného díla, údaje o autorovi, údaje o investorovi a důvod, pro nějž je dílo nominováno. Návrhy mohou obsahovat grafické přílohy či fotografie.

Vybraný objekt bude označen plaketou „Cena starosty Městské části Praha 6“ a investor získá finanční odměnu 50 tisíc korun. Pro posouzení návrhů jmenovala rada městské části porotu složenou z odborníků v oblasti architektury. která bude jmenována každý rok. Členem poroty nesmí být architekti, jejichž díla byla navržena k nominaci. Návrh poroty stvrzuje starosta a schvalují radní. Cena starosty je cenou prestižní a bude udílena každoročně v rámci oslav Dne Prahy 6, případně v rámci pořádané výstavy rozvojových programů. Součástí ocenění je i propagace díla městskou částí.