Dotazy k metru zodpoví veřejnosti odborníci

náhled souboruRadní Prahy 6 reagují na podněty občanů týkající se obav ze stavby metra a připravují ustanovení expertního týmu, který se bude skládat z odborníků oboru výstavby podzemních staveb.

Tento nezávislý nepolitický tým bude po dobu výstavby sledovat jak přípravu, tak i realizaci stavby a hájit zájmy Prahy 6 a jejích občanů z hlediska bezpečnosti a dopadů na životní prostředí. „V tomto směru spolupracujeme s ČVUT, se kterým máme dlouhodobou smlouvu o spolupráci. Vyzván ke spolupráci bude i Báňský úřad,“ uvedla koordinátorka strategického rozvoje Prahy 6 Jaroslava Trnková. Současně se pracuje na přípravě způsobu komunikace veřejnosti s touto expertní skupinou. Po nalezení vhodného modelu bude postup pro předávání podnětů zveřejněn v časopisu Šestka.

Prázdninový propad tunelu Blanka vyvolal obavy mezi některými obyvateli sídliště Červený vrch. Podle Františka Poláka, mluvčího společnosti Metrostav, která stavbu realizuje společně s Hochtief CZ, obavy nejsou na místě. Jedním z důvodů je fakt, že tunel metra má v průměru 6 metrů proti tunelům Blanky, které mají průměr 12 metrů. „Riziko propadu zeminy není poloviční, ale mnohonásobně nižší,“ říká Polák.

Druhým zásadním rozdílem je použití moderní TBM metody. Tento způsob ražby překonává jiné rychlostí, bezpečností a z pohledu délky díla i nižší cenou. Tunely začnou na jaře razit dva plnoprofilové zeminové štíty. Štít 609 zaháji ražby příšti rok v dubnu a 610 vyjede v červenci.

1. milník splněn

Stavba prodloužení trasy metra A pokračuje přípravou stavenišť v místech budoucích stanic a zařízením stavebního dvora při Evropské v místě původní točky tramvaje.

V ulici K lánu byly dokončeny vjezdy a výjezdy z Kladenské ulice. Současně byly položeny panelové základy pod buňkoviště u Billy a u Kladenské. Na Petřinách je hotov geologický průzkumný vrt a probíhají laboratorní zkoušky.

Na Břevnově je již dokončena ražba 165 metrů dlouhé štoly Vypich („Kateřina“), čímž se splnil 1. milník celé stavby. Pokračují práce na rozrážce traťového dvoukolejného tunelu vlevo k Motolu, vpravo na Petřiny. Rubanina se průběžně odváží na skládky mimo město. Montážní šachta pro štíty TBM je vyhloubena 18m pod úroveň terénu. Štola Petřiny („Markéta“) má vyraženo cca 220 m v kalotě.


Informační středisko k metru je otevřeno v ulici K Lánu 2 každé úterý od 14 do 18 hod.

Zástupci stavby zde veřejnosti poskytují informace ke stavbě, prohlédnout si lze aktuální fotografie a plány.

Veřejnost si zde může prohlédnout i model zeminových štítů metody TBM (viz foto)

Jak pracují štíty

Válcové stroje s průměrem 6 m a délkou kolem 90 m budou v podzemí pracovat nepřetržitě. V razicí fázi bude řezná hlava s valivými dláty a řeznými zuby ukrajovat horninu rotováním. Hydraulické písty ji budou současně odtlačovat od hotového ostění. Rozpojená hornina, smíchaná s chemickým prostředkem, v něm vyplní uzavřenou odtěžovací komoru. Působením své hmotnosti a i tlaku v ní vytvoří reakci proti možné deformaci horninového masivu. Aby bylo čelo výrubu neustále stabilizované, hornina se bude z komory odebírat v přesně řízeném množství. Z tunelu ji odstraní dopravní pásy. Ve druhém režimu nastane fáze výstavby ostění z prefabrikovaných betonových dílců. Po smontování celého prstence se volný prostor mezi vnějším povrchem ostění a výrubem vyplní vhodnou injektážní směsí.