Práci sněhových brigádníků potvrdí fotky

Úklid sněhu na většině chodníků v Praze 6 zajišťují brigádníci Sněhové pohotovosti, kterou organizuje a platí městská část. Přestože jí chodníky nepatří.

Za listopad a prosinec radnice Prahy 6 vyhlásila 14 sněhových dnů v rámci Sněhové pohotovosti, brigádníkům vyplatila 4 miliony 700 tisíc korun a na posyp se spotřebovalo 3 tisíce tun posypového materiálu.

„Všechny úklidové akce jsou pro obyvatele naší městské části ze strany radnice nadstandardem. Kompletní úklid má podle platné vyhlášky zajišťovat hlavní město Praha, respektive Technická správa komunikací. Je nad možnosti městské části zajistit úklid celého svého území včetně chodníků a silničních komunikací,“  říká místostarosta Jan Záruba. Radnice Prahy 6 považuje rozsah komunikací „neudržovaných“ na území Prahy 6 za naprosto nepřijatelný a bude iniciovat jednání s novou reprezentací hlavního města. „Přesto děláme všechno proto, aby chodníky byly i přes bohaté sněžení schůdné,“ dodal.

Už dvakrát se sešel krizový štáb, který rozhodl, že strážníci městské policie rozšíří dobu dohledu nad přechody v lokalitách základních škol a budou pomáhat dětem a ostatním chodcům, před školami a školkami se přistoupilo na strojové čištění. Na sídlišti Dědina byl zajišťován průtah příjezdových komunikací, radnice zorganizovala odvoz sněhu z krizových lokalit. Na svoz nahromaděného sněhu uvolnila radnice 1 milión korun.

Praha 6 zároveň tlačí na TSK, aby se maximálně zapojila do úklidu. „V době největšího sněžení na náš apel odhrnuli padesát ulic nezařazených do úklidu,“ sdělil Záruba.

Práci brigádníků Sněhové pohotovosti podle místostarosty Záruby komplikuje skutečnost, že lidé rozkrádají červené popelnice s posypovým materiálem, který využívají pro vlastní potřebu. „Z ulic zmizela třetina popelnic, rychle také ubývá materiál uvnitř. Pokud lidé posyp použijí, je třeba ho použít jen na chodníky, ne na vozovky,“ žádá Záruba.

Práci brigádníků Sněhové pohotovosti mohou lidé od ledna sledovat na webových stránkách, kde je galerie fotografií uklizených ulic. Koordinátor úklidu musí při převzetí odklizené ulice úsek zdokumentovat, fotografie je pak zanedlouho na to umístěna na webových stránkách www.snehovapohotovost.cz.


Jak je to s úklidem sněhu v Praze 6

Kdo má na starosti úklid silnic a chodníků v Praze 6
Novela zákona č. 13/1997 Sb. v loňském roce přenesla odpovědnost za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice, nově na vlastníka komunikace. Zjednodušeně lze říci, že úklid silnic a chodníků má na starosti jejich vlastník, kterým je převážně hlavní město Praha, nikoli městská část. Město touto činností pověřilo Technickou správu komunikací.

Městská část není povinna na svém území provádět zimní úklid na komunikacích hlavního města, kterých je v Praze 6 většina.

TSK odpovídá za sjízdnost a schůdnost komunikací na území hlavního města Prahy svěřených jí do správy. Plán zimní údržby komunikací hl. m. Prahy schválený radou ze dne 26. 10. 2010 určuje stanovené časové limity, do kterých je nutno zmírnit závady ve sjízdnosti (Ia pořadí od výjezdu do 2 hodin, Ib pořadí od výjezdu do 4 hodin, II. pořadí od výjezdu do 12 hodin, III. pořadí po ošetření MK I. a II. pořadí nejpozději do 48 hodin.) TSK se dále řídí vyhláškou 45/1997 S. hl. m. Prahy, o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

Co TSK na Praze 6 uklízí

Usnesením Rady ZHMP se stanovil také v Praze 6 okruh komunikací, na kterých bude zajišťován zimní úklid v určitém pořadí a určitém čase, a komunikace, na kterých se zimní úklid nebude zajišťovat vůbec. TSK na území městské části zajišťuje úklid chodníků přilehlých hlavním silničním tahům (Evropská, Bělohorská, atd.) a k nim přilehlých chodníků a přístupy do nemocnic a zdravotnických sociálních zařízení.

Proč a co uklízí Městská část Praha 6

S tímto stavem se MČ Praha 6 nesmířila, a v loňském roce zavedla projekt tzv. Sněhová pohotovost. Vymezila na chodnících (přestože jsou v majetku hlavního města Prahy a ve správě TSK) území, kde je zajišťován zimní úklid. Strojový úklid se provádí v centrální části Dejvic, Bubenče a Břevnova.

Dále bylo území městské části rozděleno na 17 oblastí, kde se provádí ruční úklid. Dohromady jde o 570 úseků po zhruba 400 metrech.

Městská část Praha 6 zajišťuje v zimním období mimo režim „sněhové pohotovosti“ úklid veřejných prostranství a chodníků v zeleni, které jsou v majetku městské části nebo svěřené jí do správy.

Systém Sněhová pohotovost

Území Prahy 6 bylo rozděleno na cca 570 úseků rozdělených do 17 oblastí. Každý z 570 úseků má na starosti jeden dispečer, který má pod sebou cca 30 – 35 brigádníků. Všichni (brigádníci i dispečeři) jsou povinni dodržovat pohotovost v celém zimním období do 31. 3. 2011, za to berou stálý plat a navíc příplatek za každý vyhlášený sněžný den. Sněžný den se vyhlašuje podle informací, které dostává Praha 6 z dispečinku TSK, podle počasí, předpovědi – podle potřeby. Brigádníci jsou povinni ve sněžný den uklidit svůj úsek vždy v časovém rozmezí od 6 do 11 hodin. Dispečer je povinen tento úsek převzít, podepsat účast a nafotit. Fotografie se posílají na úřad městské části, kde se vede evidence. Od ledna jsou k dispozici na www.snehovapohotovost.cz.

Na co jsou červené popelnice na území MČ Praha 6

Na území MČ je cca 1200 červených popelnic s posypovým materiálem, který se průběžně doplňuje. Současným problémem je neohleduplnost lidí, kteří popelnice přemísťují nebo kradou. Posypový materiál je průběžně doplňován.

Kdo má na starosti úklid zastávek, refýží a přechodů

Technická správa komunikací HMP je povinna uklízet sníh také ze všech autobusových zastávek MHD a z přechodů. Tramvajové zastávky, které nejsou součástí chodníku, uklízí Dopravní podnik HMP.

Kdo je odpovědný za sníh padající ze střech

Za škody způsobené padajícím sněhem, i rampouchy ze střech odpovídá vlastník nemovitosti. Ten je povinen zajistit jejich bezpečné odstranění. Lidé se mohou v naléhavých případech obrátit na městskou nebo státní policii, která ohrožené místo označí páskou, maximálně však na 48 hodin.

Kde se dá nalézt plán údržby TSK

Plán údržby TSK je na http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/doprava/zimni-udrzba. Naleznete zde přesné informace, které vozovky a chodníky se v jakém režimu udržují a které ne. Zjistíte tak například, že v ulici Na Petřinách se TSK stará jen o pravý chodník směrem do centra. Většinu vozovek a chodníků na území Prahy 6 vlastník, tedy město Praha, v plánu údržby vůbec nemá – tedy je neuklízí. Městská část Praha 6 dlouhodobě nesouhlasí s vyhláškou HMP45/197b. ve znění pozdějších předpisů.