Paralelní dráha může zastavit noční provoz letiště

Ruzyňské letiště dostalo svolení ministerstva životního prostředí ke stavbě paralelní dráhy. Musí však splnit desítky podmínek, mimo jiné zastavit noční lety. Praha 6 splnění podmínek považuje za zásadní.

„Zastavení leteckého provozu v nočních hodinách od půlnoci zhruba do půl šesté do rána považujeme za klíčové,“ komentovala starostka Marie Kousalíková rozhodnutí EIA vydané ministerstvem. K dalším podmínkám patří systém monitoringu hlukové zátěže, který sleduje dodržování ochranného hlukového pásma a dodržování standardních příletových a odletových tratí, a také sledování vlivu imisí na zahrady. Podle vedení Prahy 6 by při splnění podmínek daných ministerstvem byla městská část ochotna další rozvoj letiště tolerovat.

Městská část bude částečně dotčena i navazujícím silničním a železničním spojením s letištěm. „Jsme proto rádi, že i tyto aspekty vydaná EIA obsahuje a ochranná opatření jsou podmínkou kladného stanoviska,“ dodala starostka.

Městská část Praha 6 aktivně vstupovala se svými podněty a s podněty obyvatel dotčených oblastí do procesu EIA po celou dobu přípravy posudku. „Vedle řady připomínek zpracovaných při jednání s různými občanskými sdruženími podepsala Praha 6 s Letištěm Praha již před několika lety memorandum o spolupráci při dodržování ochrany životního prostředí,“ uvedl místostarosta pro strategický rozvoj René Pekárek.

Podle vedení Prahy 6 může mít rozvoj letiště i pozitivní dopad. „Letiště a k němu vázaní poskytovatelé služeb a subdodavatelé jsou významní zaměstnavatelé v regionu. Letiště Praha je také klíčovým zdrojem daňových příjmů,“ uvedl tiskový mluvčí radnice Jakub Hofmann.

Nejdříve 2016

Výstavba paralelní ranveje je pak podle Letiště Praha nutná pro jeho další ekonomický rozvoj. „Nařízení ministerstva si ale vyžádá změny v letovém řádu. Dráha bude uvedena do provozu nejdříve v roce 2016," uvedla mluvčí ruzyňského letiště Michaela Lagronová.

Ministerstvem vydané stanovisko EIA je jedním z podkladů pro následné správní úřady, v jejichž pravomoci je vydat povolující rozhodnutí. Nejde tedy o rozhodnutí o realizaci záměru.

Paralelní ranvej by měla sloužit především pro přistání ze směru od Nebušic, zatímco z nynější budou letadla většinou startovat, a to směrem na Jeneč. Kapacita dráhového systému by měla vzrůst na 72 pohybů za hodinu z dnešních zhruba 46 pohybů v nejvytíženějších časech. Včetně omezení letového provozu počítá letiště po dokončení nové dráhy s maximální kapacitou 820 vzletů a přistání za den. 

Příklady podmínek ministerstva životního prostředí, za kterých lze záměr stavby paralelní dráhy považovat za akceptovatelný:

■ Úplné zastavení leteckého provozu na celém letišti v době od 24:00 do 5:29 hodin. Tímto opatřením budou respektovány požadavky oblastí s hustou zástavbou v dotčených lokalitách.

■ Posudek vyžaduje použití systému monitoringu hlukové zátěže (dodržování podmínek ochranného hlukového pásma, dodržování standardních příletových a odletových tratí atd.) pro informování veřejnosti včetně požadavku na nezávislou kontrolu správnosti provádění tohoto monitoringu.

■ Bude povinné provádět periodická ověřování imisní situace okolí letiště a musí být splněn požadavek na pokračování monitoringu ovoce a plodin v okolí letiště.