Sčítání lidu, domů a bytů 2011 již tento měsíc

náhled souboruV březnu proběhne na území České republiky sčítání lidu, domů a bytů. Rozhodným okamžikem bude půlnoc z 25. na 26. března 2011. Sčítacími komisaři budou ve většině případů pracovníci České pošty. Poprvé je možné vyplnit formuláře přes internet. Kdo by se chtěl sčítání vyhnout, hrozí mu pokuta až 10 tisíc korun.

Sčítání pomůže zjistit, kolik nás je, jak a kde žijeme, na jaké úrovni. Poskytne údaje o obyvatelstvu, jeho demografických, sociálních a ekonomických charakteristikách, o domácnostech, úrovni bydlení, struktuře domovního a bytového fondu. Tyto údaje jsou nezbytné pro tvorbu penzijního systému, systému vzdělávání či zdravotní péče, ale také bytové a dopravní politiky. Sčítání zároveň poskytne budoucím generacím obraz doby, ve které žijeme. I nám dává přehled o dobách minulých. Z výsledků sčítání vychází i prognózování očekávaného počtu obyvatel.

Český statistický úřad při sčítání lidu 2011 žádným způsobem nezjišťuje vybavenost domácností ani jejich příjmy a výdaje. Ve sčítacích formulářích tak nejsou žádné otázky na vlastnictví ledničky, automobilu, chaty, televizoru ani dalších věcí. Z hlediska vybavení domácnosti je pro statistiku důležitá pouze otázka, zda má rodina možnost využívat osobní počítač a připojení k internetu.

Nesčítalo se jen kvůli válce

Sčítání lidu patří k nejstarším statistickým akcím vůbec. Na našem území se soupisy obyvatel tvořily už ve středověku, kdy sloužily panovníkům k vojenským a daňovým účelům. Zpočátku zahrnovaly pouze část populace. Za vůbec nejstarší dochovaný soupis na českém území je považován soupis majetku litoměřického kostela z roku 1058, který je součástí zakládací listiny knížete Spytihněva II.

Za významný mezník pak lze označit rok 1753, kdy byl vydán patent císařovny Marie Terezie o každoročním sčítání lidu. Novou kapitolu v historii sčítání obyvatelstva v habsburské monarchii zahájilo sčítání provedené v roce 1754. Poprvé se konalo současně a jednotně na celém území soustátí.

Rozsah informací i kvalita dat se začala významně zvyšovat od roku 1869, kdy se uskutečnilo první moderní sčítání lidu na našem území. Tehdy byla také zákonem stanovena periodicita 10 let. Jediné sčítání, které se v novodobé historii Československa nekonalo, bylo v roce 1940 kvůli 2. světové válce.

Potřebujete poradit?

bezplatná infolinka: 800 87 97 02 v provozu denně 8 – 22 hod. od 26. února do 20. dubna 2011
e-mail: info@scitani.cz
web: www.scitani.cz

centrální infolinka: 274 057 777
po 8.00–17.00
út 9.00–12.00 13.00–15.00
st 8.00–17.00
čt 9.00–12.00 13.00–15.00
pá 9.00–12.00

Komisař: Úkolem sčítacího komisaře je také pomoci každému, kdo nebude některé z kolonek rozumět. Komisaři jsou připraveni nechat si údaje např. od nemocného, staršího či nevidomého člověka nadiktovat a formuláře za ně kompletně vyplní.

Sčítání v kalendáři

● 26. února Začíná fungovat call centrum pro veřejnost, na bezplatnou linku se mohou lidé obracet s dotazy a nejasnostmi. Sčítací komisaři začnou zároveň roznášet domácnostem do schránek informační letáky o blížícím sčítání. Zároveň s letákem vhodí komisař do schránky lísteček s návrhem termínu, kdy do dané domácnosti přinese sčítací formuláře. Každá domácnost najde ve schránce letáček nejpozději 6. března.

● 7. března Sčítací komisaři začínají navštěvovat domácnosti a roznášet formuláře. Každý občan dostane zelený SČÍTACÍ LIST OSOBY. Majitelé a uživatelé bytů dostanou navíc žlutý BYTOVÝ LIST a majitelé či správci domů ještě oranžový DOMOVNÍ LIST. Roznáška formulářů končí 25. března.

● 25./26. března 2011 Půlnoc je tzv. rozhodným okamžikem sčítání. Informace do sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v tento rozhodný okamžik.

● 26. března V tento den je možné začít odevzdávat vyplněné sčítací formuláře.

Existují tři základní cesty:

  1. Internet
  2. Předání sčítacímu komisaři
  3. Odeslání poštou v obálce nebo odevzdání na kterékoliv poště

    ● 14. dubna Do tohoto dne mají všichni podle zákona odevzdat formuláře – ať už je budou odesílat přes internet, poštou v obálce nebo osobně předávat sčítacímu komisaři.

    ● 20. dubna Končí činnost call centra s bezplatnou linkou. Dále bude k dispozici pro informace o sčítání lidu číslo Českého statistického úřadu 274 057 777, které je v provozu v úředních dnech. Stále bude také fungovat informační email info@scitani.cz.
Komisaře poznáte podle průkazu a modré tašky na rameni.