Seniory v bytech může hlídat systém bezpečnostního dohledu

Městská část Praha 6 zajišťuje pro seniory a zdravotně postižené občany systém elektronického bezpečnostního dohledu (neboli systém tísňového volání). Tísňové volání sníží riziko, že v případě samostatného bydlení zůstane senior při náhlých zdravotních potížích či zraněních bez pomoci.

Systém je určen těm, kteří se pro omezenou pohyblivost či osamělost necítí být zcela soběstačnými či bezpečnými, a přesto touží žít ve svých domovech.
Cílem této péče je poskytnutí odborné pomoci nepřetržitě 24 hodin denně, 7dní v týdnu, snížit zdravotní a sociální rizika osaměle žijících starých a zdravotně postižených lidí a umožnit jim žít v jejich vlastním prostředí.

Městská část Praha 6 zajišťuje službu prostřednictvím o. s. „Život90“, kterému poskytne finanční příspěvek na nákup zařízení instalovaných v bytech klientů.
Byt klienta, který má být připojen na systém tísňového volání, musí být vybaven pevnou telefonní linkou. V návaznosti na linku je byt vybaven zařízením tísňového volání, které zahrnuje řídící jednotku, tísňové tlačítko, přijímač dálkového ovládání, ovládací skříňku a prostorové čidlo. Prostřednictvím telefonní linky je zajištěno automatické spojení scentrálním dispečinkem tísňové péče.

Tísňové tlačítko nosí klient neustále zavěšené na krku. Jakmile v jakékoli části bytu potřebuje pomoc, stiskne tlačítko a ke spojení s dispečinkem dojde automaticky. Klient se okamžitě dovolá pomoci a může se domluvit na její formě (zajištění návštěvy sousedů, blízkých osob, pracovníků tísňové péče, lékařské služby, záchranné služby, policie ČR, Městské policie…). 

Prostorové čidlo v bytě reaguje na pohyb. Pokud v nastaveném intervalu (1 až 15 hodin) čidlo pohyb nezachytí, dochází k automatickému hovorovému propojení. Neozve-li se klient dispečinku, zajišťuje dispečink návštěvu v bytě klienta. Opouští-li klient svůj byt na delší dobu, než je nastavený časový interval, vypne otočením klíče v ovládací skříňce funkci časového dohledu, čímž se systém uvede do stavu hlídání bytu.

Letos o. s. Život 90 rozšířilo služby tísňového volání o mobilní zařízení Senior Inspect.

Snímací jednotka systému Senior Inspect je svou funkcí podobná velmi jednoduchému mobilnímu telefonu. Snímací jednotka obsahuje jediné tlačítko, jehož stisknutím může senior předat zprávu o tísňové situaci do dohledového centra, případně využít i možnosti hlasové komunikace. Snímací jednotka využívá sítě GSM a poskytuje tak spojení kdekoliv – doma, ve městě i ve volné přírodě vrámci celé ČR (tj. i na místech, kde není GPS signál). Systém Senior Inspect automaticky analyzuje i další data a dokáže rozpoznat některé krizové stavy (např. případ náhlého pádu apod.).

Kromě toho je klientovi dále poskytována preventivní průběžná péče, kdy je operátorkami dispečinku (zdravotními sestrami) kontaktován minimálně jednou za 48 hodin.

Vybavení bytu klienta zařízením systému tísňového volání (13500Kč vpřípadě připojení na pevnou telefonní linku vdomácnosti seniora nebo občana zdravotně postiženého, vpřípadě zvolení Senior Inspectu 3900 Kč) hradí prostřednictvím finančního příspěvku Městská část Praha 6. Měsíční poplatek za tísňovou péči ve výši 400Kč si každý klient hradí sám (Pokud má klient přiznaný příspěvek na péči zdůvodu ztráty soběstačnosti, hradí tuto částku právě ztohoto příspěvku).

Formuláře žádostí jsou k dispozici v sekretariátu odboru sociálních věcí. Žádosti budou posouzeny Komisí pro sociální a zdravotní problematiku Rady městské části Praha 6, která sestaví pořadník žadatelů podle potřebnosti zohledňující věk a zdravotní stav.

V případě zájmu o tuto službu zašlete žádost o poskytování této služby na Odbor sociálních věcí k rukám vedoucí Odboru sociálních věcí paní Bc. Jitce Köcherové, Úřad městské části Praha6, Čs. Armády 23, 16052 Praha6 (případné informace na tel č. 220189612 nebo 220 189 601).