Zastupitelé jednali o správě aktiv

náhled souboruZastupitelé Prahy 6 se v červnu sešli na jednání, aby se věnovali problematice správce aktiv městské části, společnosti Key Investments. Firma Key Investments, která Praze 6 spravuje cenné papíry, nedávno změnila předmět podnikání a ukončila činnost obchodníka s cennými papíry. Městská část by mohla přijít o 190 milionů korun, které měla firma obci zhodnotit. Praha 6 se proti riziku ztráty bude bránit právní cestou.

Výsledkem šestihodinového jednání, které svolala starostka Marie Kousalíková na základě žádosti třetiny zastupitelů z řad opozice, byl návrh postupu jak ve vztahu ke společnosti Key Investments, tak ve vztahu k České národní bance. Zastupitelé ve schváleném usnesení konstatovali, že ze strany správce aktiv došlo k porušení smlouvy o obhospodařování cenných papírů. Key Investments nedokázal splnit požadavek městské části na zpeněžení části portfolia ve smlouvou požadované lhůtě. Jde však o jedno z mnoha pochybení. „Podnikneme všechny možné právní kroky včetně žalob,“ uvedla starostka Marie Kousalíková. Zastupitelé schválili, že věc předají advokátním kancelářím.

Zda a případně o jakou částku městská část může přijít, nelze vyčíslit. Jakou má portfolio hodnotu se v současné době nedá odhadnout. „Zatím žádná škoda nevznikla. Máme dluhopisy, jejichž dnešní cenu na trhu neznáme, ale ty jsou splatné (včetně úroku) až v roce 2013,“ uvedla starostka Marie Kousalíková. Praha 6 ale již v únoru žádala Key Investmens o zlikvidnění celého portfolia, tedy o prodej veškerých cenných papírů vlastněných městskou částí a obhospodařovaných firmou Key Investments, a o převedení takto získaných peněz na účet městské části. 

Selhal strážce?

Zastupitelé zároveň konstatovali, že došlo k selhání regulačních mechanismů. „ČNB měla na činnost Key Investments dohlížet,“ uvedla starostka Marie Kousalíková. Stejný názor má i bývalý starosta Tomáš Chalupa, za jehož vedení byla smlouva s Key Investements podepsána. „Regulátor trhu má dohlížet na dodržování pravidel hry na kapitálových trzích a dbát o čistotu trhu. K tomu je vybaven celou škálou kompetencí. Proč banka nedělala víc?“ ptal se Tomáš Chalupa, který je přesvědčen, že Praha 6 si v roce 2003 vybrala obchodníky s patřičnou licencí, v právním režimu, s jasně stanoveným a ustaveným regulátorem. „Nezříkám se svého dílu odpovědnosti v případě, pokud došlo k porušení mých povinností coby starosty Prahy 6. Zároveň nejsem připraven nést odpovědnost v případě, kdy se prokáže, že jsme se stali obětí podvodu – i díky nedokonalé činnosti regulátora,“ reagoval Chalupa na výzvy opozičních zastupitelů, aby za situaci přijal politickou odpovědnost. Petra Kolínská (SZ) požadovala, aby se minulé vedení radnice včetně Chalupy omluvilo. Zastupitel Petr Hrdina (SZ) řekl, že již výběrové řízení na správce, kterým se stal Key Investements bylo zmanipulováno. Tvrzení opíral o skutečnost, že společnost Key Investements nebyla vyřazena z výběrového řízení, přestože sní bylo vedeno správní řízení. Petr Hrdina také řekl, že radnice si v průběhu následujících let svou investici nehlídala, nekontrolovala ji. O nedostatečné kontrole hovořil i Ivan Hrůza z KSČM. V důvodové zprávě k usnesení schválenému zastupiteli je naopak uvedeno, že není povinností mandanta žádat ke každému nakoupenému investičnímu nástroji do jeho portfolia doložení patřičného ratingu a tyto ratingy sledovat. Struktura portfolia se může každý měsíc měnit. Není ani v možnostech mandanta kontrolovat každý cenný papír v portfoliu Městské části Praha 6 u každého ze svých správců aktiv.

Ivan Mašek (TOP 09) a Petr Hrdina předložili zastupitelům návrh usnesení, ve kterém popsali údajné pochybení minulých a částečně i současného vedení městské části. V textu usnesení bylo uvedeno, že radní například „nedostatečně vymezili i kontrolovali investiční strategii, povolili nákup neregistrovaných cenných papírů, přehlíželi zprávy o zadlužení firem, jejichž dluhopisy a akcie Key Investements pro městskou část nakupoval“. Tato tvrzení v následné diskuzi starostka odmítla jako nepravdivá. Návrh opozičních zastupitelů schválen nebyl.

Zastupitelé schválili až komplexní pozměňující návrh předložený ODS a ČSSD, pro který hlasovalo 24 zastupitelů a 9 se zdrželo. Koalice ses opozicí shodla vtom, že porušení smlouvy ze strany správce musí řešit soudy.

Společný postup

Zastupitelé ve schváleném usnesení také rozhodli, že vyzvou ostatní města, obce a městské části, které měly prostředky spravované Key Investments, ke společnému postupu. To jsou například Praha 10 a 13. Společné jednání je naplánováno v červenci. 

Data jsou na webu

Dokumenty týkající se aktivit Key Investments jsou k dispozici na radničním webu praha6.Hz. Rada zveřejnila chronologii vztahu mezi městskou částí a Key Investments obsahující přehled usnesení, smluv, dodatků, zápisů z osobních jednání a vzájemné korespondence, doplněné o zápisy zjednání finančního výboru. Celkem jde o 47 dokumentů ve formátu PDF. „Jde o to, aby se lidé nedozvídali z médií nepřesně interpretované informace,“ uvedl tiskový mluvčí Prahy 6 Martin Šalek.

Kdo spravuje Praze 6 peníze

Radnice Prahy 6 se ke zhodnocení svých volných finančních prostředků prostřednictvím správců aktiv rozhodla v roce 2003 s ohledem na relativně velký objem dočasně volných finančních prostředků a klesající výnosy na běžných bankovních účtech. Městská část Praha 6 vypsala v roce 2003 výběrové řízení podle zákona, v jehož rámci oslovila 12 renomovaných subjektů. Finanční výbor, složený ze zástupců všech politických stran v zastupitelstvu, doporučil rozdělit částku 300 milionů korun mezi uchazeče, kteří se umístili na prvních třech místech: SI asset management a.s. (nyní Key Investments a.s.), ČSOB asset management a.s, ŽB asset management a.s., a to rovnoměrným dílem.

Po schválení radou městské části byly se všemi subjekty podepsány totožné smlouvy proto, aby správa u všech tří správců probíhala za srovnatelných podmínek a dosažené výsledky byly v čase vzájemně porovnatelné.

Ve smlouvách městská část požadovala, že správce musí respektovat vysoce konzervativní charakter investování veřejných finančních prostředků, využívat pouze bonitní instrumenty kapitálového a peněžního trhu a zajistit likviditu do 10 dnů.

Správou aktiv městské části, a tedy i nakládáním s prostředky Prahy 6 prostřednictvím Key Investments, se zabývá též ekonomický odbor radnice. Veškeré zprávy od jednotlivých správců byly projednávány a odsouhlaseny na zasedáních finančního výboru zastupitelstva. Ve výboru byly vždy zastoupeny všechny politické strany zvolené do zastupitelstva městské části. Až do chvíle, kdy firma KI nebyla schopna část portfolia v září loňského roku zlikvidnit (prodat na finančních trzích a výnos poukázat na účet městské části), žádný člen finančního výboru nevznesl jedinou námitku proti způsobu správy firmou Key Investments.

Společnost Key Investments (dříve SI Asset Management a.s.) obchodováním s portfoliem cenných papírů vlastněných m.č. Praha 6 vydělala od roku 2003 pro městskou část 82 miliónů korun. V roce 2010 však zásadním způsobem opakovaně porušila smluvní podmínky.

 

Key Investments spravuje též aktiva společnosti Sneo, která je vlastněna městskou částí. Za dluhopisy, které byly splatné v červnu tohoto roku, dostalo Sneo peníze na účet včas, a to 8 milionů 205 tisíc korun.


Zastupitelé jednali v červnu hned dvakrát, a to v nově dokončeném jednacím sálu v 6. patře budovy radnice.