Výstava Praha 6 mění tvář

náhled souboruPraha 6 pozvala své obyvatele na výlet do budoucnosti. Prostřednictvím osmdesáti panelů vystavených před Skleněným palácem nechává nahlédnout do vizí a plánů investorů na území naší městské části.

Lidé se mohou seznámit s projekty v různém stadiu příprav, od studií až po již částečně realizované stavby.

Výstava „Praha 6 mění tvář“ se před Skleněným palácem koná do 10. prosince. Lidé mají možnost seznámit se s novými projekty, o nichž se na území šesté městské části uvažuje. 3. prosince od 17 hodin se na poslední besedě v síni Skleněného paláce mohou více dozvědět o dopravních stavbách MHD, mezi které patří prodloužení trasy metra včetně budování záchytného P+R parkoviště ve Veleslavíně, prodloužení tramvajové tratě na Dědinu, modernizace železnice. Debatovat se bude i o plánech na transformaci skladových areálů v Ruzyni.

Tématické semináře se v rámci výstavy konaly každé pondělí. První byl věnován stavbám sociálního charakteru, mezi které se řadí návrhy na vybudování bydlení pro seniory v rekonstruované usedlosti Šatovka v Šáreckém údolí, projekt LDN na Červeném vrchu, stavba domu s malometrážními byty v Rakovnické ulici v Liboci nebo výstavba kulturního centra ve Vokovicích.

Druhé diskuzní pondělí bylo věnováno stavbám kolem Vítězného náměstí a bývalé úřednické kolonii ve vazbě na minulé i stávající regulační plány a studie. Lidé se seznámili s historickým vývojem této regulace i s plány na zastavování Kulaťáku v průběhu  několika desetiletí.

Emoce u veřejnosti vzbudila zamýšlená velmi moderně pojatá stavba Line společnosti PPF na obecním pozemku mezi ulicemi Jugoslávských partyzánů a Verdunská. ČVUT představilo plány na rekonstrukci menzy včetně přístavby Institutu informatiky, robotiky a kybernetiky. Soukromí investoři prezentovali přestavbu telefonní ústředny či přístavby hotelu Diplomat.

V době uzávěrky tohoto čísla se konala debata o stavbách v pásu Břevnovských usedlostí. Jejich vizualizace přinese čtenářům příští Šestka.

Veškeré výstavní panely jsou ke zhlédnutí na www.praha6.cz

Sociální bydlení Šatovka v Šáreckém údolí

Usedlost Šatovka je v majetku Městské části Praha 6. Radnice objekt plánuje rekonstruovat pro funkci sociálního bydlení. V současné době probíhají diskuze o přesné náplni a využití objektu. Projekt je uvažován jako bydlení pro seniory nebo hendikepované s možnou nabídkou služeb pro veřejnost.

Návrhy jsou ve stadiu studií. Výstava „Praha 6 mění tvář“ představuje varianty řešení od různých architektonických ateliérů, které různým způsobem pojímají projekt sociálního bydlení v kontextu daného území i historie města.

Kapacita bydlení pro seniory se v jednotlivých návrzích pohybuje od 70 míst po téměř dvojnásobek. Podmínkou projektu je změna územního plánu, o kterou Praha 6 již požádala. V současnosti má možnost pouze rekonstruovat usedlost s možností rozšíření objektu o 20%.

Kulturní centrum Vokovice

Jednopodlažní budova je uvažována na pozemku ve vnitrobloku výškových domů při ulici Vokovická po demolici stávajícího nepoužívaného objektu. Jednoduchá budova z odlehčených materiálů o rozměrech 20x30 metrů by mohla nabídnout víceúčelové sály, studovnu, kavárnu, malou knihovnu i posezení na terase. Komunitní centrum by mělo sloužit široké veřejnosti všech věkových kategorií. Projekt by byl investicí městské části. 

Bytový dům Rakovnická - Bydlení pro seniory a startovací byty

Navrhovaný bytový dům by měl nabídnout byty pro seniory a startovací byty pro mladé rodiny. Navrhovaná kapacita je 68 bytů velikosti 1+kk a 2+kk. Dva objekty budou mít tři nadzemní podlaží, která výškou nepřesahují okolní objekty a podzemní garáž s 44 parkovacími stáními. V areálu bude objekt služeb i dětské hřiště. Bytový dům plánuje realizovat Městská část Praha 6 prostřednictvím své správcovské firmy SNEO a.s. 

Dejvice podle Engla

Za to, jak Dejvice vypadají, ale i jak by mohly či měly vypadat, vděčíme profesoru Antonínu Englovi, významnému českému architektovi a urbanistovi. Na základě mimosoutěžního návrhu městem vypsané soutěže zástavbu Letné a severozápadního kvadrantu Velké Prahy vytvořil v roce 1920 tzv. regulační plán Dejvic. Touto regulací, a tím i vytvořením blokové struktury čtvrti Nových Dejvic a Bubenče, zasáhl zásadním způsobem do pražského urbanismu. Součástí této zástavby byl i návrh nového areálu ČVUT, podle jeho návrhu byly postaveny původní budovy dnešní VŠCHT i Masarykovy koleje.

Studie Nové Dejvice byla jednou z mála realizovaných urbanistických projektů, které zastavila až válka. Posledním objektem postaveným podle Englova návrhu v tomto prostoru byla budova Generálního štábu z roku 1937.

Engl navrhl Vítězné náměstí jako centrální prostor podkovovitého tvaru nově se rodící moderní čtvrtě s budovami ústředních státních orgánů, vše ve stylu klasicizující moderny. Z náměstí se paprskovitě rozbíhala síť velkorysých ulic a příčných pásů zeleně. Englův koncept ovšem nikdy nebyl zcela dokončen, především zůstala nedostavěna zástavba v severovýchodní a severozápadní části Vítězného náměstí. Přes řadu pozdějších návrhů zůstala Englova regulace základním, charakter zástavby určujícím, podkladem.

Během let docházelo k různým pokusům dostavět náměstí, mohl zde vyrůst hotel, divadlo, nová radnice či mrakodrap s televizním vysílačem uprostřed náměstí.

Dostavba Vítězného náměstí a úřednické kolonie byla předmětem mezinárodní urbanistické soutěže v roce 1990, ve které zvítězil návrh vypracovaný architekty Lubošem Patou a Václavem Frýdeckým. Dopracování tohoto návrhu vyústilo ke zpracování regulačních zásad vydaných Útvarem rozvoje města, které projednalo a schválilo pražské zastupitelstvo v roce 1995 a pro prostor vlastního Vítězného náměstí pak aktualizovalo po schválení nového územního plánu v prosinci 1999.

Pro stavby v okolí Vítězného náměstí a na území bývalé úřednické kolonie platí dnes jasně definovaná pravidla určující přesný objem zástavby, výšku budov i linii uličních čar, ale také dopravní napojení i funkční využití území. Otázkou však zůstává s jakou pokorou a kreativitou k návrhu nové zástavby architekti a investoři přistoupí.

 

Englův regulační plán.

Jaké stavby by mohly vzniknout v Dejvicích

1. Polyfunkční budova LINE
Investor: Vítězné nám. a.s.
Architekt: Radan Hubička 

2. Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky.
Centrum excelence Ant. Svobody
Investor: ČVUT
Architekt: Petr Franta architekti & ASOC, s.r.o.

3. Přístavba a podzemní garáže hotelu Diplomat
Investor: Recoop Tour, a.s.
Architekt: Atelier D3A 

4. Administrativní budova Telehouse
Investor: GP 26 a.s.
Architekt: Schindler Seko architekti 

Polyfunkční budova LINE

Polyfunkční budova „LINE“ má být umístěna na Vítězném náměstí v centrální části Prahy 6, na obecním pozemku mezi ulicemi Jugoslávských partyzánů a Verdunská. Budova má zlepšit celkovou občanskou vybavenost v této lokalitě. Prostory o velikosti přibližně 15 tisíc m2 budou využity pro administrativní účely, v 1. a 2. nadzemním podlaží budou obchody a kavárna. Uvažuje se též o galerii či knihovně.

Návrh budovy respektuje zásady regulace pro Vítězné náměstí. Svou objemovou konfigurací se snaží reagovat na původní historické záměry architektů a urbanistů o kompletním kruhovém uspořádání budov na Vítězném náměstí. Podle architektů bude přínosem pro okolní bytovou zástavbu ve vnitrobloku, které pomůže v odvedení hluku z rušné dopravy na Vítězném náměstí, řeší dlouhodobě nepřizpůsobivou situaci v místě a je logickým dokončením severovýchodního kvadrantu Vítězného náměstí.

Design a umístění budovy bylo oceněno řadou renomovaných architektů. Návrh architektonického Atelieru Radana Hubičky zvítězil v soutěži pro vyzvané, pořádané pod patronací České komory architektů, více na www.cka.cz. Investorem stavby je společnost Vítězné náměstí a.s. Případné dotazy k projektu lze zasílat prostřednictvím webové adresy www.ppfreal.com.  

Přístavba hotelu Diplomat

Dle návrhu ateliéru D3A mají na pozemcích, které patří k hotelu Diplomat, vyrůst dvě nová křídla určená pro stavbu hotelových pokojů a apartmánů. Současně s tím dojde ke stavbě podzemních garáží pro 200 automobilů. Část z toho bude k dispozici pro využití obyvatelům Prahy 6.

První uliční křídlo podél Evropské je umístěno do historické uliční čáry dle Englova regulačního plánu. V parteru by se měly ve dvou podlažích nalézat obchody a kavárna, dále konferenční centrum a 6 podlaží hotelových pokojů. Mezi novým křídlem před hotelem a stávající budovou E-gate by měl místo současného parkoviště vzniknout nový veřejný prostor se stromy a lavičkami.

Zahradní přístavba hotelu vyroste na současném parkovišti za hotelem. Bude mít sedm pater apartmánů s lodžiemi.

Jižně od hotelu budou vybudovány podzemní garáže, které budou sloužit jak pro návštěvníky hotelu, tak pro parkování rezidentů okolních domů. Na střeše těchto garáží vznikne městský parčík se vzrostlými stromy a městským mobiliářem.

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
Centrum excelence Antonína Svobody

Vybudováním Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky má být završena významná etapa integrace univerzitního areálu v Dejvicích. Vytvoří se prostor pro vzájemnou provázanost společných výzkumných a vývojových aktivit jednotlivých fakult a součástí ČVUT.

Revitalizovaný objekt se nalézá v areálu budov vysokých škol. Jedná se o dostavbu a rekonstrukci stávajícího objektu menzy ČVUT při ulici Jugoslávských partyzánů. V jižním směru k Vítěznému náměstí je komplex doplňován výškovým akcentem, jehož smyslem je zdůraznit prezentaci ČVUT jako významné vzdělávací instituce v rámci univerzitního kampusu i území Dejvic.

Při ulici Jugoslávských partyzánů vznikne dostavbový objekt s 9 nadzemními podlažími a jednopatrovou místní dominantou. Výška objektu je stejná jako výška budovy Fakulty strojní a elektrotechnické, tzv. monobloku. V budově se budou nalézat pracovny, vědecké a výzkumné laboratoře, prostory pro spolupracující české i zahraniční univerzity, vědecký inkubátor, přednáškové, prezentační prostory. V podzemí bude možnost parkování pro190 vozů, pod novým traktem bude parkování pro 23 vozů.

Revitalizovaný objekt menzy dostane předsazenou skleněnou stěnu před multifunkční prostory a bude navýšen o dvoupodlažní ustupující nástavbu. Původní hmota Technické menzy je rozšířena tak, aby sledovala původně určenou uliční čáru podle plánů prof. Antonína Engla.

Celý akademický komplex dokončuje dostavba na nároží ulic Jugoslávských partyzánů a Velflíkova, ve které má být umístěno univerzitní kongresové centrum s aulou pro 800 posluchačů, které bude sloužit i pro aktivity celoměstského a celostátního charakteru. 

Antonín Svoboda (1907–1980) založil Výzkumný ústav matematických strojů (VÚMS), dokončil vývoj prvního československého samočinného počítače SAPO, který je považován za první počítač von Neumannovského typu na světě (téměř všechny dnešní počítače jsou von Neumannovského typu), v roce 1962 pak první československý elektronický počítač EPOS.

Administrativní budova Telehouse

Jedná se o rekonstrukci stávající telefonní ústředny v Dejvicích při ulici Generála Píky. Ze současné budovy, která je již z větší části nevyužívaná, budou zachovány pouze části s nezbytnými technologiemi, zbytek bude přestavěn na administrativní budovu o třech blocích s pronajímatelnými plochami v přízemí. Výška bude kopírovat sousední budovu E-gate. Projekt je ve stadiu platného územního rozhodnutí.