Sociální pracovnice Prahy 6 vyrazí k lidem do terénu

Terénní sociální pracovnice úřadu Prahy 6 budou samy vyhledávat osoby, které potřebují pomoc.

 

V letošním roce se zaměří na nejstarší obyvatele Prahy 6, kterým je 85 let a více. „Cílem tohoto kroku je především zkvalitnění života seniorů,“ říká místostarosta pro sociální oblast Petr Ayeboua.

Jednou z forem sociální práce je tzv. depistážní činnost. Jde o vyhledávání osob, které potřebují pomoc. „V letošním roce se terénní sociální pracovnice zaměří zejména na nejstarší obyvatele naší městské části. Postupně navštíví více jak čtyři tisíce domácností seniorů, kterým je 85 let a více,“ vysvětluje zástupce starostky Petr Ayeboua, který má v gesci sociální oblast.  Při těchto návštěvách mohou podle konkrétní situace seniorům poskytnout základní i odborné sociální poradenství nebo zprostředkovat kontakt s poskytovatelem sociálních služeb, případně pomohou s vyřízením některých dávek apod. „Sociální pracovnice se z úřadu přesunou k lidem, kde jsou potřeba. Budeme samozřejmě dbát i na potenciální rizika, která jsou s touto činností spojená,“ dodává Ayeboua.

Práce v terénu souvisí se změnou kompetencí oboru sociálních věcí. Od ledna letošního roku totiž došlo v souvislosti se Sociální reformou I. k převodu agend nepojistných dávkových systémů z úřadu městské části na úřad práce. Jde o agendy dávek hmotné nouze, příspěvku na péči, dávek pro osoby se zdravotním postižením, posuzování nároku a vydávání průkazek TP, ZTP a ZTP/P. „Sociální pracovnice nyní zaměří svou činnost především na poskytování pomoci jednotlivcům, rodinám a skupinám osob, kterým např. z důvodu zdravotního stavu, věku, nedostatku peněz, ztráty zaměstnání nebo bydlení, hrozí sociální vyloučení nebo se ocitnou v krizi,“ upřesňuje náplň práce v terénu Jitka Köcherová, vedoucí odboru sociálních věcí. 

Kdy mohou senioři bez obav otevřít dveře?

Terénní sociální pracovnice budou chodit samostatně (nikoli po dvojicích, jak činí podvodníci) a před vstupem do obydlí seniora jsou povinny se prokázat služebním průkazem, který je opravňuje k této činnosti. 

Služební průkaz obsahuje tyto náležitosti:

❍ jméno, příjmení a fotografii zaměstnance

❍ oprávnění k této činnosti

❍ označení úřadu, který průkaz vydal

❍ otisk úředního razítka

❍ podpis vedoucího zaměstnance a dobu platnosti průkazu 

Bez předložení tohoto průkazu by senioři neměli pouštět žádnou osobu do své domácnosti. Navštívený senior má navíc možnost ověřit si informace z průkazu na ÚMČ Praha 6. Konkrétně na telefonním čísle 220189615 (pí. Vaňková) nebo 220189601 (pí. Korecká).

V případě, že senior nebude doma zastižen, bude mu vhozen do schránky dopis z ÚMČ Praha 6 (z odboru sociálních věcí), který bude opatřen originálním razítkem a podpisem odpovědné osoby.