Výzva osamělým seniorům a zdravotně postiženým občanům Městské části Praha 6

Městská část Praha 6 již od roku 2004 zajišťuje pro seniory a zdravotně postižené občany systém elektronického bezpečnostního dohledu (neboli systém tísňového volání). Tísňové volání sníží riziko, že v případě samostatného bydlení zůstane senior při náhlých zdravotních potížích či zraněních bez pomoci. Systém je určen těm, kteří se pro omezenou pohyblivost či osamělost necítí být zcela soběstačnými či bezpečnými a přesto touží žít ve svých domovech. 

Cílem této péče je poskytnutí odborné pomoci nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, snížit zdravotní a sociální rizika osaměle žijících starých a zdravotně postižených lidí a umožnit jim žít v jejich vlastním prostředí.

Městská část Praha 6 se rozhodla zajistit pro své občany tuto službu na smluvním základě prostřednictvím občanského sdružení „Život 90“, kterému poskytne finanční příspěvek na nákup zařízení instalovaných v bytech klientů.

Byt klienta, který má být připojen na systém tísňového volání, musí být vybaven pevnou telefonní linkou. V návaznosti na tuto telefonní linku je pak byt vybaven zařízením tísňového volání, které zahrnuje řídící jednotku, tísňové tlačítko, přijímač dálkového ovládání, ovládací skříňku a prostorové čidlo. Prostřednictvím telefonní linky je zajištěno automatické spojení s centrálním dispečinkem tísňové péče, kde je zajištěna nepřetržitá služba.

Tísňové tlačítko nosí klient neustále zavěšené na krku. Jakmile v jakékoli části bytu potřebuje pomoc, stiskne tlačítko a ke spojení s dispečinkem dojde automaticky. Přes telefonní přístroj s hlasitou komunikací dojde k následnému hovorovému propojení klienta s operátorem dispečinku. Klient se tak okamžitě dovolá pomoci a může se domluvit na její formě (zajištění návštěvy sousedů, blízkých osob, pracovníků tísňové péče, lékařské služby, záchranné služby, policie ČR, Městské policie, hasičů nebo se třeba spokojí s poskytnutím potřebné rady pracovníkem dispečinku). 

Prostorové čidlo v bytě reaguje na pohyb. Pokud v nastaveném intervalu (1 až 15 hodin) čidlo pohyb nezachytí, dochází k automatickému hovorovému propojení. Neozve-li se klient dispečinku, zajišťuje dispečink návštěvu v bytě klienta, aby se zjistily důvody a zajistila případná pomoc. Opouští-li klient svůj byt na delší dobu, než je nastavený časový interval, vypne otočením klíče v ovládací skříňce funkci časového dohledu, čímž se systém uvede do stavu hlídání bytu. V případě vniknutí cizí osoby do bytu je tato skutečnost signalizována dispečinku, který informuje policii.

V roce 2010 o.s. Život 90 rozšířil svoje služby tísňového volání o mobilní zařízení Senior Inspect. Snímací jednotka systému Senior Inspect je svou funkcí podobná jednoduchému mobilnímu telefonu. Obsahuje jediné tlačítko, jehož stisknutím může senior předat zprávu o tísňové situaci do dohledového centra, případně využít i možnosti hlasové komunikace. Snímací jednotka poskytuje tak spojení kdekoliv – doma, ve městě i ve volné přírodě v rámci celé ČR. Vysoká míra bezpečí uživatele systému Senior Inspect je rozšířena o automatickou analýzu dat snímaných ze seniora a umožňuje i bez signalizace rozpoznat některé krizové stavy (např. případ náhlého pádu apod.) a včasnou reakcí předcházet následným komplikacím.

Kromě toho je klientovi dále poskytována preventivní průběžná péče, kdy je operátorkami dispečinku (zdravotními sestrami) kontaktován minimálně jednou za 48 hodin. Při těchto pravidelných pohovorech jsou klientům poskytovány i rady v jejich zdravotních i sociálních problémech, zprostředkovávány kontakty s příbuznými, přáteli či sousedy, předávají se požadavky pečovatelské službě apod.

Vybavení bytu klienta zařízením systému tísňového volání (13 090 Kč v případě připojení na pevnou telefonní linku v domácnosti, v případě zvolení Senior Inspectu 4 800 Kč) hradí prostřednictvím finančního příspěvku Městská část Praha 6. Měsíční poplatek za tísňovou péči ve výši 400 Kč si každý klient hradí sám (případně z příspěvku na péči z důvodu ztráty soběstačnosti).

Formuláře žádostí jsou k dispozici v sekretariátu odboru sociálních věcí. Žádosti budou posouzeny Komisí pro sociální a zdravotní problematiku Rady městské části Praha 6, která sestaví pořadník žadatelů podle potřebnosti zohledňující věk a zdravotní stav.

V případě zájmu o tuto službu zašlete žádost o poskytování této služby na Odbor sociálních věcí k rukám vedoucí Odboru sociálních věcí paní Bc. Jitce Köcherové, Úřad městské části Praha 6, Čs. Armády 23, 160 52 Praha 6 (případné informace na tel č. 220 189 612 nebo 220 189 601).