Opravy chodníků pokračují

S jarem se obnovují práce na chodníkovém programu, které byly přes zimu přerušeny.

Městská část zahajuje i nové opravy ulic. „V průběhu roku budou dále ve spolupráci se správcem komunikací, kterým je TSK, vytipovány a opraveny kratší ucelené úseky zejména chodníků,“ říká Jan Záruba odpovědný za životní prostředí. V letošním roce je do chodníkového programu zařazena ulice Na Větrníku, ve které bude rekonstrukci předcházet oprava vodovodních řadů. Šantrochova ulice je připravena na opravu chodníků, které jsou poškozeny jak zásahy správců inženýrských sítí, tak vzrostlou zelení. Před opravami povrchů proběhne pokládka sdělovacích kabelů. V druhé polovině roku bude zahájena oprava ulic Fetrovská a pokračování Hošťálkovy ulice.

Chodníkový program v ulicích

Charlese de Gaulla: dlouho očekávaná oprava ulice je zahájena. Stavba se díky nutným rekonstrukcím podzemních inženýrských sítí (vodovod a plynovod) o několik let opozdila. Nyní prováděná první etapa prací zahrnuje opravy povrchů chodníků v úseku Rooseveltova – Verdunská, namísto velkoformátové betonové dlažby bude povrch proveden v řezané kamenné mozaice. První etapa bude dokončena do 15. 4. Před pokračováním prací, které je letos připraveno ke křižovatce s ulicí Sukova, proběhne v ulici Dr. Zikmunda Wintra dokončení rekonstrukce plynovodních řadů.

Jenečská ulice: práce probíhají v úseku Hostouňská-Libocká, chodníky dostávají postupně nový kryt z betonové dlažby, u vozovky budou obnoveny asfaltové vrstvy. Dokončení prací je plánováno do 15. 5.

Nároží Za Strahovem x Nad Tejnkou: oprava opěrné zdi v ulici Za Strahovem završí rekonstrukci komunikací v památkové lokalitě Tejnka. Vznikne odpočinkový prostor s pítkem. Práce budou dokončeny do poloviny června.

Nad Hradním vodojemem: pokračuje celková oprava komunikace v úseku Starostřešovická – Müllerova vila. Opravy povrchů jsou prováděny v kamenných dlažbách s maximálním využitím stávajícího materiálu, prostranství před vyústěním Starostřešovické ulice bude nově upraveno jako vydlážděná plocha půdorysu původní parcely s lavičkami a výsadbou stromu. Práce budou probíhat do poloviny července.

Pod Marjánkou: oprava jižního chodníku ulice pokračuje úsekem Pod Drinopolem – Pod Královkou, v rámci stavby bude obnoven povrch z kamenné mozaiky a vyrovnány obruby. Stavba bude dokončena do 31. 5.