Informace pro vlastníky pozemků – co je potřebné vědět

náhled souboru Praha 6 si připomněla 67. výročí konce druhé světové války pietními akty u několika památníků, u kterých se sešli váleční veteráni, občané i politici. Společně se poklonili válečným obětem a vzdali hold hrdinům.

A to nejen udržovat na svém pozemku čistotu a pořádek (dle Zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a Zákona č. 129/2000 Sb., o krajích), ale udržovat v řádném stavu i dřeviny na něm. Vlastníkem dřevin je vlastník pozemku, na kterém dřevina roste. Porost na pozemcích je považován za součást pozemku. Povinnost vlastníka pozemků pečovat o dřeviny na něm je dána zákonem č. 114/1992 Sb. ze dne 19. února 1992 §7 Ochrana dřevin odst. (2) Péče o dřeviny. Při výskytu nákazy dřevin epidemickými či jinými jejich vážnými chorobami, může orgán ochrany přírody dokonce uložit vlastníkům provedení nezbytných zásahů, včetně pokácení dřevin.

Povinnost péče o dřeviny je uložena pouze vlastníkům pozemků, nikoli také nájemcům, pozemků, takže povinnost péče o dřeviny váže i ty vlastníky, kteří pozemky pronajali.

Ti mohou tuto povinnost smluvně přenést na nájemce, za její plnění však přesto jako vlastníci odpovídají.

V případě, že vlastník o dřeviny na svém pozemku dostatečně nepečuje a neudržuje je v řádném stavu je to posuzováno jako správní delikt a porušení zákona č.131/2000 Sb.,o hl.m. Praze, v platném znění a je možné udělit vlastníkovi zákonnou sankci, která podle může činit u fyzických osob až 100.000,- Kč a právnických osob až 500.000,- Kč.

Pokud neošetřovaná dřevina navíc způsobí škodu nebo újmu na zdraví, vztahuje se na vlastníka pozemku obecná úprava odpovědnosti za škodu dle Zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Na území městské části jsou pravidelně v jarním období přistavovány nejen kontejnery na biodpad, do kterých mohou občané dřevní hmotu odkládat. Odpad ze zahrad a pozemků lze umísťovat i do velkoobjemových kontejnerů, které jsou určeny nejen na domovní, ale i rostlinný odpad.

Občané mohou celoročně využívat k likvidaci rostlinného odpadu i sběrné dvory na území městské části: Proboštská 1, Drnovská 18, Nad lávkou, areál SK Aritma, Jednořadá 2124, Moravanů 2670.


Majitelé pozemků by se například měli starat i o keře, které zasahují do dopravního značení a přerůstají do chodníku.

Řešením je kontakt s vlastníkem na místě v momentě zjištění závadného stavu. Pokud není doma, následuje písemná výzva k zajištění nápravy s uvedením lhůty. Pokud není ohrožena bezpečnost, jde zpravidla o třicetidenní lhůtu. Pokud ani v tomto případě vlastník nekoná, nechává se zásah provést firmou s tím, že úhradu vynaložených nákladů lze požadovat po vlastníkovi pozemku. Dalším řešením je podnět správci komunikací, kterým je ve většině případů TSK, aby zajistil viditelnost dopravního značení.Další problematika neudržovaných pozemků se týká přerostlé trávy, v jejímž důsledku je zvýšen výskyt alergenů v ovzduší. To se řeší rovněž písemnou výzvou podle zákona o rostlinolékařské péči.