Informace pro provozovatele silniční motorové dopravy

Dne 1. června 2012 nabyl účinnosti zákon č. 119/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a některé další související předpisy.

Tento zákon mění podmínky pro provozování silniční motorové dopravy. Nově jsou druhy dopravy rozdělené na provozování silniční motorové dopravy malými vozidly (malým vozidlem se rozumí vozidlo nebo jízdní souprava o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 t, jsou-li určeny pro přepravu zvířat nebo věcí, nebo vozidlo určené pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče) a na silniční motorovou dopravu velkými vozidly (velkým vozidlem se rozumí vozidlo nebo jízdní souprava o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 t, jsou-li určeny pro přepravu zvířat nebo věcí, nebo vozidlo určené pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče).

Pro provozování motorové dopravy malými vozidly nestanovuje živnostenský ani silniční zákon žádné zvláštní podmínky. Nově jsou však upraveny podmínky pro provozování silniční dopravy pro cizí potřeby prostřednictvím velkých vozidel. Žadatel o koncesi musí splnit zvláštní podmínky provozování živnosti, kterými jsou:

● usazení

● dobrá pověst

● finanční způsobilost

● odborná způsobilost

Podnikatelé, kteří byli oprávněni ke dni účinnosti zákona provozovat silniční motorovou dopravu velkými vozidly a kteří ji hodlají i nadále provozovat, musí do 1 roku ode dne nabytí účinnosti požádat o změnu rozsahu předmětu podnikání a doložit splnění zákonem stanovených podmínek. Pokud podnikatel ve stanovené lhůtě (tj. do 1 června 2013) nepožádá o změnu nebo nesplní zákonem stanovené podmínky, živnostenský úřad změní rozhodnutí o udělení koncese tak, že omezí rozsah předmětu podnikání na „Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 t, jsou-li určeny pro přepravu zvířat nebo věcí“ nebo „Silniční motorová doprava – osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče“.