Veleslavín bude mít záchytné parkoviště u metra

náhled souboruU budoucí stanice metra ve Veleslavíně má vzniknout záchytné parkoviště pro automobily a autobusy s kapacitou 600 parkovacích míst. Hromadné garáže budou sloužit jako autobusový terminál i jako P+R parkoviště. O tom, že se přípravy na stavbu terminálu obnoví, rozhodli v červenci radní hlavního města Prahy.

Pražští radní souhlasili s přípravou objektového terminálu v lokalitě Veleslavín v takovém rozsahu, v jakém prošel procesem hodnocení EIA. Praha by tím neměla přijít o možnost získat sedmimiliardovou dotaci z Evropských fondů pro stavbu metra.

Terminál by měla tvořit budova se třemi podzemními a dvěma nadzemními patry. Zprovozněn by měl být v co nejkratší době po spuštění provozu metra.

Původně se počítalo s tím, že do zprovoznění nového úseku metra v roce 2014 bude v provozu autobusový terminál a záchytné parkoviště P+R na Dlouhé Míli na sídlišti Dědina. Terminál měl být součástí modernizované železniční trati Praha – Kladno, modernizace je ovšem prozatím odložena.

Vedení hlavního města proto uvažovalo o terminálu v podobném rozsahu u stanice Veleslavín, vybudování ale mělo stát asi 1,3 miliardy korun. Město hledalo úspornější varianty parkování v této lokalitě. Menší rozsah s kapacitou maximálně 120 míst by ale podle města mohl být důvodem pro zamítnutí žádosti o dotaci.

„Záměr byl posouzen Odborem ochrany prostředí magistrátu. Ten potvrdil na základě oznámení a všech odborných studií, že předložený záměr nemůže významně ovlivnit životní prostředí a veřejné zdraví. K tomuto závěru došlo i Ministerstvo životního prostředí,“ uvedl primátor Bohuslav Svoboda.

Vyjádření starostky Marie Kousalíkové k plánované stavbě

Velkou otázkou a zároveň výzvou pro Prahu 6 je ovlivnění konečné podoby nově vznikajícího městského s ubcentra na Veleslavíně. Hlavní město Praha zde realizuje jednu z klíčových stanic na prodloužené trase metra A – stanici Veleslavín – a to se všemi návaznými dopravními vazbami, v tomto případě jde zejména o vazbu na příměstskou železnici a městské i příměstské autobusové linky.

Praha 6 velmi citlivě vnímá obavy a požadavky svých občanů, na druhou stranu však chápe, že výstavba tak kapacitního dopravního prostředku, jakým v Praze metro je, přinese nepochybně vedle řady pozitiv i negativa, a to větší dopravní a investiční zátěž území.

Nelze předpokládat, že výstupy ze stanice metra se vynoří v prostoru dnešní izolační zeleně v části dosud, bohužel, periferní stávající zástavby. Z těchto skutečností pramení i obavy místních občanů a jejich veřejné reakce.

Městská část Praha 6 deklarovala veřejně svůj zájem na realizaci autobusového terminálu pro příměstské linky doplněné zařízením P+R na Dlouhé Míli, tj. na okraji Prahy. Toto zařízení však má smysl až po vybudování liniových dopravních staveb, které zajistí návaznou městskou dopravu. Za této situace musí Praha 6 akceptovat zřízení terminálu autobusů a P+R v návaznosti na zmiňovanou stanici metra Veleslavín a to v intencích požadavku přiznané finanční dotace z fondu EU.

Autobusový terminál na Veleslavíně jako úrovňový byl již povolen v rámci stavby prodloužení metra A. Jeho zastřešení, respektive umístění do prvního podzemí považujeme za pozitivní vývoj nejen z hlediska životního prostředí místa, ale i v přístupu k řešení města jako takového. Obdobné zařízení P+R jehož kapacita 600 míst je v deklarované velikosti nutné pro přiznání finanční dotace EU.

To, čeho by chtěla Městská část Praha 6 dosáhnout je, aby při provádění stavby udržel dodavatel takové zátěže životního prostředí, které jsou pro okolí akceptovatelné. Z těchto důvodů usilujeme o získání objektivních informací o jeho zátěži. Proto bude přemístěna měřící stanice ve Veleslavíně z dnešního stanoviště v přímém ataku stavby (asi 3 metry) do míst, která budou po celkové zátěži životního prostředí v místě referovat pravdivěji. Z těchto důvodů nejsou výsledky z této měřící stanice zatím zveřejňovány.

Pevně věřím, že i přes problémy při realizaci tohoto dopravního uzlu a tvorby nové tváře Veleslavína dosáhneme v budoucnu takové proměny místa, která bude kladně přijata napříč sociálním spektrem společnosti.