Zápisy do základních škol jsou v lednu

náhled souboruZápisy do prvních tříd základních škol v Praze 6 budou probíhat ve všech školách v jednotném termínu 22. a 23. ledna v odpoledních hodinách. Ředitelé škol se dohodli na jednotných kritériích pro přijímání dětí.

Podle kritérií by měly být přijaty hlavně děti s trvalým pobytem ve školském obvodu. Jde o takzvanou spádovou oblast, která je stanovena obecně závaznou vyhláškou hlavního města. Následně se bere ohled na to, zda dítě trvale bydlí na území městské části, nebo zda školu navštěvuje starší sourozenec. Poté se přijímají děti s trvalým bydlištěm mimo území MČ Praha 6.

„Před samotným zápisem do základních škol stanoví ředitelé maximální počet otevíraných prvních tříd, musí přihlédnout k rejstříkové kapacitě škol a k předpokládanému demografickému vývoji,“ vysvětluje Ondřej Balatka. „Základní školy musí, dle školského zákona, přijmout děti ze spádového obvodu školy,“ dodává radní pro školství.

Přehled jednotlivých spádových obvodů základních škol zřízených městskou částí, stanovených Obecně závaznou vyhláškou o spádových obvodech základních škol č. 20/2011 Sb. hl. m. Prahy, je k dohledání na radničním webu (www.praha6.cz/spadove_oblasti.html).

Informace o školách najdou rodiče dětí na webových stránkách jednotlivých škol nebo na webu www.praha6.cz v oblasti školství či na portálu www.jakdoskoly.cz (včetně souhrnného hodnocení škol, přehledu školních vzdělávacích programů a statistických údajů). Termíny dnů otevřených dveří jsou uvedeny také na portálu www.jakdoskoly.cz.

Rodiče se nemusí při výběru školy dostavit k zápisu do spádové školy dle místa trvalého pobytu, mohou si zvolit i jinou školu. Lze však očekávat, že vzhledem k zaměření jednotlivých škol bude zájem v některých případech vyšší než kapacitní možnosti. Pokud škola dle zveřejněných kritérií některé žáky nebude moci zapsat, ti se pak mohou obrátit na spádovou školu nebo jinou školu s volnou kapacitou.

K zápisu se dostaví dítě v doprovodu rodiče nebo zákonného zástupce, který s sebou vezme rodný list dítěte a občanský průkaz pro potvrzení trvalého bydliště. O odklad povinné školní docházky je možné žádat do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

„Žáci s odkladem školní docházky z předchozího školního roku jsou již do ZŠ přijati, mohou však být školou vyzváni, aby se k zápisu opakovaně dostavili kvůli potvrzení nástupu do školy od září 2013,“ říká Ondřej Balatka.

Seznam přijatých žáků oznamuje škola vyvěšením na veřejně přístupném místě ve škole a rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů. 

Další informace k zápisu podají ředitelé základních škol nebo pracovníci Odboru školství ÚMČ Praha 6 (tel. 220 189 551 nebo 220 189 456).

Termíny zápisů v základních školách MČ Praha 6

ZŠ BÍLÁ
22. a 23. 1. 2013, 14.00–17.00 hod.
160 00, Dejvice,Bílá 1/1784
www.zsbila.cz

ZŠ ČERVENÝ VRCH
22. a 23. 1. 2013, 14.00–18.00 hod.
160 00, Vokovice, Alžírská 26/680
www.zscvrch.cz

ZŠ DĚDINA
22. a 23. 1. 2013, 14.00– 18.00 hod.
161 00, Liboc,Žukovského 6/580
www.zsdedina.cz

ZŠ EMY DESTINNOVÉ
22. a 23. 1. 2013, 14.00–18.00 hod.
160 00, Bubeneč,nám. Svobody 3/930
www.zsemydestinnove.cz

ZŠ HANSPAULKA
22. a 23. 1. 2013, 14.00–18.00 hod.
160 00, Dejvice,Sušická 29/1000
www.zshanspaulka.cz

ZŠ KOMENSKÉHO
22. a 23. 1. 2013, 14.00–18.00 hod.
169 00, Břevnov,U Děl. cvičiště 1/1100
www.jakomenskeho.cz

ZŠ MARJÁNKA
22. a 23. 1. 2013, 14.00–17.30 hod.
169 00, Břevnov,Bělohorská 52/417
www.zsmarjankapraha6.cz

ZŠ NA DLOUHÉM LÁNU
22. a 23. 1. 2013, 14.00–17.00 hod.
160 00, Vokovice,Na Dlouhém lánu 43/555
www.zsdlouhylan.cz

ZŠ NÁM. INTERBRIGÁDY
22. a 23. 1. 2013, 14.00–18.00 hod.
160 00, Bubeneč,Antonína. Čermáka 6/1022
www.interbrigady.cz

ZŠ NÁM. SVOBODY
22. a 23. 1. 2013, 13.00–18.00 hod.
160 00, Bubeneč,nám. Svobody 2/930
www.zs-ns2.cz

ZŠ NORBERTOV
22. a 23. 1. 2013, 13.00–17.00 hod.
162 00, Střešovice,Norbertov 1/126
www.norbertov.cz

ZŠ PETŘINY – JIH
22. a 23. 1. 2013, 13.00–18.00 hod.
162 00, Břevnov,Šantrochova 2/1800
www.petrinyjih.cz

ZŠ PETŘINY – SEVER
22. a 23. 1. 2013, 13.00–18.00 hod.
162 00, Veleslavín,Na Okraji 43/305
www.zspetriny.cz

ZŠ POD MARJÁNKOU
22. a 23. 1. 2013, 13.00–18.00 hod.
169 00, Břevnov,Pod Marjánkou 2/1900
www.zspodmarjankou.cz

ZŠ T. G. MASARYKA
22. a 23. 1. 2013, 14.00–17.00 hod.
161 00, Ruzyně,nám. Č. povstání 6/511
www.zstgmruzyne.cz