Zápisy dětí do mateřských škol jsou již v únoru

Zápisy dětí do mateřských škol v Praze 6 začínají již v únoru. Pro přijetí do všech školek platí jednotná kritéria, která zohledňují zejména trvalý pobyt v Praze 6. Rodiče mohou hlásit děti i do více školek najednou.

Zápisy do mateřských škol v letošním roce začínají s téměř měsíčním předstihem oproti předchozím letům. Přihlášky spolu s evidenčními listy si rodiče v mateřských školách vyzvednou již 12. a 13. února a do zvolené mateřské školy je vrátí 26. nebo 27. února. „Posunutím termínu reagujeme na žádosti rodičů, kteří i v případě nepřijetí dítěte do školky mají dost času situaci řešit a poohlédnout se například po jiném zařízení,“ říká radní pro školství Ondřej Balatka. 

Mateřské školy budou mít možnost přijmout od září na uvolněná místa cca 800 dětí. Stejně jako v předchozích letech očekávají ředitelky značný zájem o umístění dětí. Nově proto stanovily jednotná kritéria přijetí dětí pro všechny školky v Praze 6. Shodné jsou i termíny vyzvedávání a odevzdání zápisových listů. „Věřím, že takto nastavená kritéria povedou k větší objektivitě při přijímání dětí,“ říká starostka Marie Kousalíková a dodává, že pravidla pro přijetí neurčuje městská část, ale dohodly se na nich ředitelky školek po vzájemných jednáních.

Nejdůležitějším hlediskem v těchto společných kritériích je trvalý pobyt v MČ Praha 6, další kritérium zohledňuje vyšší věk dítěte a třetí základní hledisko upřednostňuje celodenní docházku dítěte před polodenní. Větší šance na přijetí je i v případě, že školku již navštěvuje sourozenec. Plnění kritérií se boduje, přijaty jsou děti s vyšším počtem bodů. Při shodném bodovém vyhodnocení žádosti o přijetí budou použita doplňující hlediska, například zda je zaměření konkrétní mateřské školy pro dítě vhodné. „S kritérii pro přijetí do školek, která jsou pro všechny stejná, se mohou rodiče seznámit v mateřských školách a na webových stránkách škol,“ vysvětluje radní Balatka. Školky přednostně přijímají pouze děti v posledním roce před zahájením školní docházky. Za tyto děti navíc rodiče pobyt ve školkách podle zákona po dobu 12 měsíců neplatí.

Vybírat lze z více školek

Novinkou letošních zápisů do školek je, že si rodiče mohou podat přihlášku do více školek najednou. Při zápisu pak obdrží kromě evidenčního listu také zápisový list. V případě přijetí dítěte do dvou nebo více školek rodiče odevzdají ve stanovené lhůtě zápisový list v jimi vybrané školce. „Zápisový lístek slouží k tomu, aby bylo možné jednoznačně a co nejrychleji vyhodnotit duplicitně přijaté děti. Odevzdáním zápisového lístku do zvolené školy bude zřejmé, kterou žadatel zvolil, a v dalších školách se uvolní místo jiným zájemcům v pořadí,“ vysvětluje radní Balatka. „Systém přijímání dětí do školek se díky zápisovým listům výrazně zjednoduší. Navíc díky elektronickému zpracování zápisových listů bude velmi přehledný,“ upozorňuje radní.

Praha 6 je zřizovatelem 31 mateřských škol, které navštěvuje více jak 2 800 dětí. Za posledních deset let se kapacita míst ve školkách zvýšila téměř o 50 procent oproti roku 2001. Další navyšování kapacity městská část připravuje až v příštím roce. V letošním roce dojde k výstavbě nové, modulové MŠ Meziškolská v Břevnově pro 112 dětí. Během léta dojde k demolici staré budovy.

Jak přihlásit dítě do mateřské školy

✖ Zákonný zástupce dítěte si vyzvedne přihlášku a evidenční list ve vybraných  MŠ ve dnech 12. 2. 2013 a 13. 2. 2013 v čase stanoveném ředitelkou MŠ, případně formulář stáhne z www.jakdoskolky.cz

✖ Dětský lékař v evidenčním listu potvrdí, zda se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním podle § 50 zákona č.258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví.

✖ Vyplněné dokumenty podepsané zákonnými zástupci dítěte odevzdá žadatel do mateřské školy, případně do více škol, v době od 26. 2. do 27. 2.2013 v čase stanoveném ředitelkou MŠ. Při odevzdávání žádosti o přijetí je nutno předložit platný průkaz totožnosti žadatele k ověření trvalého bydliště a rodný list dítěte.

✖ V MŠ obdrží rodič (zákonný zástupce) potvrzení o zápisu a zápisový list.

✖ V době od 5. 3. 2013 do 20. 3. 2013 zveřejní mateřské školy výsledky zápisu vyvěšením seznamu přijatých dětí (pod kódovým označením).

✖ Zápisový list odevzdá rodič v termínu 19. 3. a 20. 3. 2013 v době od 13 do 17 hodin ve vybrané mateřské škole. V případě, že zápisový lístek nebude odevzdán do MŠ v tomto termínu, bude uvolněné místo postoupeno dalšímu zájemci v pořadí dle kritérií. 

✖ Informace o mateřských školách najdou rodiče dětí na webových stránkách jednotlivých škol nebo na webu www.praha6.cz v oblasti školství nebo na portálu www.jakdoskolky.cz. Další informace k zápisu podají ředitelé mateřských škol nebo pracovníci Odboru školství ÚMČ Praha 6 (tel. 220 189 555 nebo 220 189 456).