V oboře Hvězda i v Divoké Šárce se obnovují původní dřeviny

náhled souboruObnova původních dřevin a odstranění náletů je cílem prací, které hlavní město Praha provádí v oboře Hvězda. 

V Divoké Šárce chce zase odstranit nepůvodní dřeviny a obnovit staré sady, které do Šárky kdysi patřily. O aktuálních činnostech informoval Šestku ing. Dan Frantík z odboru ochrany prostředí magistrátu, který má oboru Hvězda  i Divokou Šárku ve správě.

Činnost  v lesních porostech obory Hvězda  se v poslední době soustředila na výřez náletových dřevin (především javor, jasan, bez černý) za účelem podpoření přirozeného zmlazení především dubu.

Přirozená obnova lesa, kdy se obnovují mateřské stromy a mladý porost postupně nahrazuje starý les, je nejcennější způsob obnovy. Nedochází k vytváření pasek, kdy je část porostu zcela vykácena a následně zalesněna sazenicemi z lesních školek.

V roce 2011 proběhl u dubů extrémně bohatý semenný rok, jaký nebyl posledních 20 let, a urodilo se nebývalé množství žaludů. Po vyklíčení žaludů bylo nutné semenáčky dubu uvolnit, protože limitujícím faktorem u dubu, jako světlomilné dřeviny, je dostatek světla. Proto kromě vyřezání nežádoucích náletových dřevin je vhodné podpořit vzrůst semenáčků i občasným odstraněním jednotlivých dospělých stromů. Především se vybírají netvárné, neperspektivní či usychající, vše s přihlédnutím ke zlepšení přístupu světla k mladým doubkům. Tyto práce probíhají v období vegetačního klidu, nejlépe za mrazu a na sněhu, aby se minimalizovalo poškození semenáčků a narušení půdního krytu. Ve  Hvězdě tak došlo mimo jiné k zprůhlednění lesa

Vloni byly také v oboře ořezány suché a nebezpečné větve na stromech podél tří hlavních průhledů a frekventovaných cest, které by potencionálně mohly ohrozit návštěvníky. Rovněž byla opravena cesta od průhledu od Malého Břevnova ke Světličce, kdy byl na nezpevněnou a vodní erozí poškozenou cestu položen mlatový povrch. 

Obnova sadů v Šárce

V Divoké Šárce se kromě běžných činností jako jsou prořezávky a probírky, věnuje pozornost odstraňování nepůvodních dřevin. Těmi jsou v Divoké Šárce především akát a dub červený. Obě dřeviny pocházejí ze Severní Ameriky, negativně ovlivňují bylinnou vegetaci a chemizmus půdy, a proto jsou nahrazovány druhy původními, především dubem zimním. V letošním roce bylo započato s obnovou části rozpadlého sadu u cesty k přírodnímu divadlu v Šárce, tato plocha bude letošní jaro zalesněna. V současné době toto místo nabízí zajímavý, do obnovy sadu vegetací zakrytý výhled do údolí Divoké Šárky.

Kromě výchovy lesních porostů bude v příštích letech dále věnována pozornost také obnově starých sadů v Šárce. Obnova sadů spočívá ve výřezech náletových dřevin, které sad zarůstají, v obnovení péče o travní porost a postupném dosazování starých odrůd ovocných stromů historicky pěstovaných na území města. Tato činnost již probíhá v sadu v Liboci u vstupu do Divoké Šárky, ve dvou vokovických sadech a bude zde rozšířena o další rozlehlý sad v západní části Divoké Šárky.

Součástí péče o území Divoké Šárky je také údržba zvláště chráněných území v souladu se schválenými plány péče. Jedná se o cenné biotopy zejména nelesního charakteru, velmi populární je vypásání stepních lokalit pomocí kombinovaného stáda ovcí a koz, které v Divoké Šárce každoročně na jaře a v létě probíhá zejména na Kozákově skále a okolí.